කාර්ය මණ්ඩල තොරතුරු (කාර්යාල ගත නිලධාරීන්)
අනු අංකය නම කාර්යාලයේ දැනට දරණ තනතුර දුකථන අංකය
1 කේ.ඒ.එම්.එල්.සී.කුලතිලක මිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් 0 7 2 2 2 9 9 5 7 7
2 යූ.වී.එස්.එස්.සෙනෙවිරත්න මිය සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් 0 7 1 8 5 4 5 4 9 2
3 ජේ.ඒ.එම්.එම්.ජයතිලක ගණකාධිකාරී 0 7 1 4 4 5 3 2 6 3
4 එල්.ඒ.එන්.සමරජිව මෙය සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) 0 7 7 6 3 4 2 2 4 0
5 ටී.ඒ.එන්.ද එස්.සිරිවර්ධන මිය සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) 0 7 1 8 2 1 3 2 6 4
6 පී.ඒ.යූ.විජේසුන්දර මිය සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) 0 7 1 3 9 8 8 2 5 3
7 ජී.ජී.එන්.එස්.ගමගේ මිය අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර් 0 7 7 4 7 3 2 3 6 2
8 එන්.ඩී.ජේ.ඩබ්.නිල්වල මිය පරිපාලන නිලධාරී 0 7 1 1 5 3 9 2 8 1
9 එම්.ඒ.ඩී.එම්.එස්.අබේසේකර මිය පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරී 0 7 1 4 3 2 8 2 9 3
10 ආර්.එම්.ඒ.රත්නායක මිය තොරතුරු සංනිවේදන තාක්ෂණ සහකාර 0 7 1 8 0 6 6 8 4 0
11 එන්.එම්.ඒ.එස්.මුතුකොඩිආරච්චි මයා තාක්ෂණ නිලධාරී 0 7 1 4 4 8 2 6 1 0
12 පී.බී.හර්ෂ කුමාර මයා තාක්ෂණ නිලධාරී 0 7 1 4 4 5 4 3 6 6
13 ඩබ්.ඒ.එන්.වීරක්කොඩි මිය සංවර්ධන සම්බන්ධීකාරක/ සංවර්ධන නිලධාරී 0 7 7 7 3 3 4 5 2 8
14 පී.එම්.වී.යූ.ප්‍රේමචන්දු මිය සංවර්ධන නිලධාරී 0 7 1 2 8 6 4 1 5 6
15 ජී.ඒ.සී.ආර්.කේ.ගුණසිංහ මිය සංවර්ධන නිලධාරී 0 7 1 9 3 7 4 5 8 0
16 එන්.ඩී.එස්.එම්.නවගමුව මිය සංවර්ධන නිලධාරී 0 7 1 3 4 8 5 8 6 7
17 ජේ.එඒ.ටී.එස්.කේ.ජයකොඩි මිය සංවර්ධන නිලධාරී 0 7 7 6 2 4 8 0 9 3
18 කේ.එන්.අයි.කොඩිකාර මිය සංවර්ධන නිලධාරී 0 7 1 2 1 3 5 7 4 6
19 බී.එඒ.පී.පී.එම්.ජයසේකර මිය සංවර්ධන නිලධාරී 0 7 1 2 9 5 0 2 8 0
20 ඩී.ඒ.අයි.ශ්‍රියාලතා මිය සංවර්ධන නිලධාරී 0 7 1 4 3 3 0 9 9 1
21 බී.ඒ.අශෝකා නන්දනී මිය සංවර්ධන නිලධාරී 0 7 1 4 4 9 3 7 7 1
22 ජේ.එම්.ආර්.ජයලත් මිය සංවර්ධන ක්ෂේත්‍ර සහකාර 0 7 0 2 0 0 5 2 9 2
23 ජේ.පී.එම්.පී.ගුණරත්න මිය සංවර්ධන නිලධාරී 0 7 1 6 0 0 8 5 5 0
24 ඩබ්.ඒ.එම්.එස්.සමරකෝන් මිය සංවර්ධන නිලධාරී 0 7 7 6 2 4 8 4 1 3
25 එච්.පී.ආර්.ඩී.රණතුංග මිය සංවර්ධන සහකාර 0 7 7 2 5 3 8 3 3 4
26 ජේ.එඒ.පී.පී.ජයකොඩි මිය සංවර්ධන ක්ෂේත්‍ර සහකාර 0 7 0 2 0 0 5 2 9 2
27 එම්.අයි.එස්.එම්.අබේරත්න මිය සංවර්ධන සහකාර 0 7 7 6 5 6 0 7 4 9
28 ඩබ්.ඒ.චන්දන වන්නි ආරචිචි මයා සංවර්ධන සහකාර 0 7 1 4 3 4 4 0 4 1
29 එච්.ඒ.එස්.එන්.චන්ද්‍රලතා මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 0 7 1 4 4 6 7 6 2 6
30 එම්.එස්.එම්.ජී.ප්‍රනාන්දු මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 0 7 1 1 9 4 8 4 6 0
31 පී.ශ්‍යාමලී මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 0 7 1 0 4 3 3 8 9 6
32 එච්.අයි.ප්‍රියංකා පෙරේරා මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 0 7 7 9 6 1 8 1 1 1
33 එම්.එම්.චිත්‍රලතා මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 0 7 1 8 0 3 7 1 5 9
34 සේ.කේ.එච්.රත්නායක මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 0 7 1 8 0 7 7 0 7 2
35 පී.එඒ.එන්.සජීවනී මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 0 7 1 6 4 2 9 5 4 4
36 සී.එල්.එච්.එන්.‍පොන්සේකා මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 0 7 1 8 0 3 0 1 6 8
37 කේ.ආර්.ආර්.කුමාර මයා කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 0 7 8 2 7 1 0 3 1 0
38 පී.ඩී.රාජපක්ෂ මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 0 7 1 0 8 6 5 2 0 1
39 කේ.ජී.ආර්.ස්වර්ණලතා මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 0 7 1 8 0 2 9 6 5 8
40 කේ.පී.ඒ.එන්.පී.කුරුකුලසූරිය මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 0 7 1 8 0 3 0 1 6 5
41 එස්.කේ.අයි.සෝමතිලක මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 0 7 1 3 5 8 7 3 0 1
42 එම්.ඒ.කේ.අයි.මල්ලව ආරච්ච් මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 0 7 6 8 7 7 7 6 2 5
43 ඩබ්.පී.සී.නදීශානී මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 0 7 1 1 1 2 0 9 4 4
44 එම්.එම්.එස්.ඩයස් මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 0 7 1 6 4 7 3 3 3 9
45 එල්.වී.මුතුකුඩආරච්චි මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 0 7 6 9 8 4 8 9 5 4
46 පී.ඩබ්.පී.සේපාලිකා මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 0 7 7 5 5 8 4 6 5 6
47 එම්.ඒ.ඒ.පී.මන්දනායක මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 0 7 1 6 2 3 8 7 3 9
48 එස්.ආර්.කේ.කේ.සෙනෙවිරත්න මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 0 7 1 8 2 2 5 9 5 0
49 එන්.ඒ.එම්.කුමාර් මයා කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 0 7 1 3 4 7 2 0 1 6
50 ඩබ්.පී.පී.වෙත්තසිංහ මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 0 7 7 6 5 0 5 3 0 3
51 කේ.ඩී.එන්.ප්‍රියදර්ශනී මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 0 7 1 9 1 8 7 8 9 8
52 එන්.පී.එස්.තිලෝප්තිකා මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 0 7 1 2 0 5 7 1 8 4
53 ඒ.වී.එස්.එස්.එස්.කේ.මුදන්නායක මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 0 7 1 9 3 1 4 2 4 3
54 ඒ.ටී.සපානා මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 0 7 7 2 3 5 9 4 5 9
55 ජී.කේ.කේ.ඊ.චන්ද්‍රසිරි මයා කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 0 7 1 7 4 5 7 3 8 6
56 පී.ඩී.ටී.එස්.අභයවර්ධන මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 0 7 1 2 1 9 8 1 3 7
57 ඩබ්.ඒ.ඩී.කේ.රණවීර මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 0 7 1 6 4 7 0 4 3 8
58 ඩී.ජී.වී.එස්.මධුභාෂිණී මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 0 7 5 4 0 0 3 3 6 1
59 ඩී.ජේ.එස්.එම්.ජයමහ මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 0 7 1 1 9 1 5 1 2 6
60 බී.එම්.එස්.කේ.පී.බාලසුරිය මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 0 7 0 2 5 6 1 1 7 8
61 එම්.ඩී.හිමාලි රේණුකා මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 0 7 1 0 7 2 0 8 4 2
62 ඒ.එම්.එන්.විද්‍යානි මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 0 7 1 6 0 0 8 5 5 0
63 ඒ.ඒ.එන්.එන්.අබේකෝන් මිය ළමා හිමිකම් ප්‍රවර්ධන සහකාර 0 7 0 3 2 2 2 6 5 9
64 සී.ටී.ජයමාන්න ජයවීර මිය ව්‍යවසාය සංවර්ධන නිලධාරී 0 7 7 4 4 9 1 9 1 4
65 ඩබ්.ඒ.එම්.එස්.ප්‍රේමචන්ද්‍ර මෙය. ග්‍රාම සංවර්ධන නිලධාරී 0 7 0 4 3 8 1 0 0 6
66 ආර්.ඒ.ඩබ්.එස්.රාජපක්ෂ මෙය. ළමා හිමිකම් ප්‍රවර්ධන සහකාර 0 7 7 6 9 4 1 6 3 3
67 ජේ.ඒ.කේ.එස්.ජයසූරිය මිය සංස්කෘතික නිලධාරි 0 7 1 4 4 1 5 3 4 9
68 පී.එස්.ප්‍රියදර්ශන මයා සංස්කෘතික සංවර්ධන සහකාර 0 7 7 0 2 9 9 3 3 0
69 එම්.සී.සංජීවනී මිය සංස්කෘතික නිලධාරී 0 7 1 1 5 2 8 5 3 5
70 ඩබ්.පී.ඩබ්.එන්.වීරසිංහ මිය මුල් ළමාවිය සං.නිලධාරී 0 7 1 4 3 2 7 9 9 2
71 එච්.ඒ.එස්.පෙරේරා මිය දේශීය වෛද්‍ය සංවර්ධන නිලධාරී 0 7 7 5 6 0 9 2 2 0
72 ජී.ආර්.ටී.එස්.රාජපක්ෂ මිය ඵලදායිතා සංවර්ධන නිලධාරී 0 7 1 6 5 1 6 2 6 1
73 එල්.බී.ඒ.එන්.ලොකුබාලසූරිය මිය ඵලදායිතා සංවර්ධන නිලධාරී 0 7 1 6 1 1 0 5 5 4
74 කේ.ඒ.ආනන්ද ප්‍රෂ්ප කුමාර මයා විදේශ රැකියා නිලධාරී 0 7 1 2 4 5 9 0 9 0
75 ජේ.ඩබ්.එස්.එස්.කුමාර මයා විදේශ රැකියා නිලධාරී 0 7 1 1 7 7 2 3 9 9
76 ටී.පී.ජි.සිර්සේන මිය විදේශ රැකියා නිලධාරී 0 7 1 3 0 8 8 1 5 4
77 එන්.එල්.එස්.එස්.ගුණවර්ධන මිය කෘෂිකර්ම සංවර්ධන නිලධාරී 0 7 1 9 9 4 3 0 0 6
78 ටී.එම්.ඩී.එස්.තෙන්නකෝන් මයා පුනරුත්ථාපන සංවර්ධන නිලධාරි 0 7 7 8 1 4 0 9 3 0
79 බී.එල්.ඩී.එස්.පී.බාලසුරිය මයා මානව සම්පත් සංවර්ධන සහකාර 0 7 0 2 0 4 6 2 1 1
80 කේ.කේ.ඒ.එස්.එල්.කුමාරි මිය වනිතා සංවර්ධන නිලධාරී 0 7 7 8 9 0 1 7 5 3
81 ටී.සුනීත හිමි බෞද්ධ කටයුතු සමායෝජක නිලධාරී 0 7 1 8 3 9 0 1 5 5
82 බී.ජී.ඩබ්.මල්කාන්ති මිය බෞද්ධ කටයුතු සමායෝජක නිලධාරී 0 7 1 9 7 2 8 2 6 1
83 කේ.පී.පියසිරි මයා නිවාස නිලධාරී (නිවාස සං.අධිකාරිය) 0 7 1 8 0 8 9 0 5 4
84 කේ.ඒ.ඒ.යූ.පුෂ්ප කුමාර මයා ඉඩම් පරිහරන සැළසුම් නිලධාරි 0 7 7 6 9 6 3 6 7 3
85 කේ.ඒ.ඩී.ආර්.රේණුක මයා ජාතික ඒකාබද්ධතා සංබන්ධීකාරක 0 7 1 7 3 9 7 3 5 7
86 ඩබ්.ඒ.තිලක් රෝහන මයා ක්‍රීඩා නිලධාරී 0 7 1 6 8 6 7 0 9 0
87 එස්.එම්.සී.සංජීව මයා තරුණ සේවා නිලධාරී 0 7 7 1 9 7 9 0 9 5
88 එච්.ඒ.එස්.හෙට්ටිආරච්චි මයා සමාජ සේවා නිලධාරී 0 7 1 4 4 0 2 4 2 1
89 ජේ.එන්.කස්තුරිආරච්චි මිය සමාජ සේවා නිලධාරී 0 7 1 8 1 7 4 9 7 8
90 එච්.ආර්.එස්.භාග්‍යා කුලරත්න මිය සමාජ සංවර්ධන නිලධාරී 0 7 1 4 3 4 8 9 3 3
91 පී.එම්.බී.එස්.පොන්සේකා මෙය. සංවර්ධන නිලධාරී (ඉඩම්) 0 7 1 4 4 5 9 6 9 1
92 ඊ.වයි.එල්.සරත්චන්ද්‍ර මිය ළමා ආරක්ෂක නිලධාරී 0 7 1 1 6 3 4 3 3 7
93 එම්.ඒ.ඩී.සුරංජි මදුරසිංහ මිය විමර්ශන සහකාර (ඉඩම් අත්පත්) 0 7 7 3 9 9 7 6 7 7
94 එම්.නදීශානී ජයවීර මිය උපදේශන සහකාර 0 7 7 9 0 4 8 3 7 0
95 එන්.වයි.එන්.ඒ.බණ්ඩාර මිය ආපදා සහන සේවා නිලධාරි 0 7 1 0 3 3 0 5 2 1
96 එම්.එන්.වයි.පී.වික්‍රමරත්න මයා නිපුණතා සංවර්ධ නිලධාරී 0 7 1 8 4 0 5 2 7 6
97 පී.එම්.බී.එස්.පොන්සේකා මෙය. සංවර්ධන සහකාර (ඉඩම්) 0 7 1 4 4 5 9 6 9 1
98 එම්.ඒ.ඩී.එස්.මධුරසිංහ මිය විමර්ශන සහකාර (ඉඩම් අත්පත්) 0 7 8 1 1 7 2 5 0 5
99 ජේ.ආර්.සී.ඊ.ජයලත් මිය සංවර්ධන නිලධාරී (ඉඩම් අත්පත්) 0 7 1 7 0 5 4 0 7 1
100 එල්.පී.ලක්ෂිකා මිය මැහුම් උපදේශිකා 0 7 1 2 8 9 8 2 0 1
101 එස්.කේ.එස්.දසනායක මෙය විද්‍යා හා තාක්ෂන නිලධාරී 0 7 1 8 4 2 8 9 2 7
102 කේ.පී.පියසිරි මයා නිවාස නිලධාරී (නිවාස සං.අධිකාරිය) 0 7 1 8 0 8 9 0 8 9
103 එම්.ඩබ්.සී.පෙරේරා මිය සංවර්ධන නිලධාරී (හැඳුනුම්පත්) 0 7 7 9 1 3 9 8 7 3
104 ඩී.ඩී.සී.ශිරානි මිය සංවර්ධන නිලධාරී (හැඳුනුම්පත්) 0 7 1 2 8 9 7 2 0 7
105 අයි.එස්.පී.කුමාරි මිය සංඛ්‍යා ලේඛණ සහකාර 0 7 1 5 7 7 9 6 6 4
106 ආර්.පී.එස්.රාමනානයක මෙය. විශ්‍රාම වැටුප් නිලධාරී 0 7 1 8 0 2 9 6 7 1
107 කේ.ඒ.ඒ.කරුණානායක මිය සංවර්ධන නිලධාරී (මෝටර් රථ) 0 7 7 6 3 1 1 4 6 0
108 එස.එම්.මුණසිංහ මයා විද්‍යා ක්ෂේත්‍ර සම්බන්ධීකාරක 0 7 2 3 4 5 1 8 4 7
109 කේ.එම්.ජී.කේ.කීර්තිසිංහ මිය කාර්යාල කම්කරු විදාත 0 7 1 8 1 3 3 2 5 3
110 එච්.සී.ගුණවර්ධන සංවර්ධන නිලධාරී (විශ්‍රාම වැටුප්) 0 7 1 3 7 2 7 5 1 2
111 ජේ.ඒ.එල්.ජයසිංහ මිය ලේඛණ සහකාර 0 7 1 3 9 3 1 0 7 6
112 කේ.සී.පී.සේනාරත්න මිය ලේඛණ සහකාර 0 7 1 8 6 0 8 6 6 4
113 එම්.ඩී.එන්.ආරියසිංහ මයා සංවර්ධන නිලධාරි (විශ්‍රාම වැටුප්) 0 7 1 2 9 6 7 5 2 6
114 අආර්.ජී.බී.සසිකලා මිය සංවර්ධන නිලධාරී (විශ්‍රාම වැටුප්) 0 7 7 4 7 7 8 7 4 2
115 ආර්.ඩබ්.ඒ.රණසුන්දර මයා රියදුරු 0 7 7 5 0 1 6 3 4 3
116 ජේ.ඒ.එස්.ටී.කේ.ජයසිංහ මයා රියදුරු 0 7 7 7 8 2 6 6 5 0
117 ඒ.ඩී.ඩී.විමලසේන මයා කාර්යාල සේවක සේවය 0 7 7 7 9 7 3 9 3 7
118 ජේ.වී.එස්.දයාරත්න මයා කාර්යාල සේවක සේවය 0 7 7 0 4 8 6 1 8 1
119 කේ.පී.සරත් කරුණාරත්න මයා කාර්යාල සේවක සේවය 0 7 7 7 9 5 5 9 1 1
120 එච්.පී.ආර්.එස්.කේ.හෙට්ටිපතිරණ මිය කාර්යාල සේවක සේවය 0 7 7 1 1 0 0 3 2 5
121 එච්.එම්.එස්.හේරත් මෙය. කාර්යාල සේවක සේවය 0 7 6 5 3 6 2 6 1 4

News & Events

Scroll To Top