කාර්ය මණ්ඩල තොරතුරු (කාර්යාල ගත නිලධාරීන්)
අනු අංකය නම කාර්යාලයේ දැනට දරණ තනතුර දුරකථන අංකය
1 යු.ඩබ්.ටී.යු.රාජකරුණා මිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් 0 7 1 4 4 3 4 9 3 6
2 යූ.වී.එස්.එස්.සෙනෙවිරත්න මිය සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් 0 7 1 8 5 4 5 4 9 2
3 ජේ.ඒ.එම්.එම්.ජයතිලක ගණකාධිකාරී 0 7 1 4 4 5 3 2 6 3
4 කේ.කෝකිලා ද සිල්වා මිය සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) 0 7 1 4 3 2 8 2 7 0
5 ටී.ඒ.එන්.ද එස්.සිරිවර්ධන මිය සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) 0 7 1 8 2 1 3 2 6 4
6 පී.ඒ.යූ.විජේසුන්දර මිය සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) 0 7 1 3 9 8 8 2 5 3
7 ජී.ජී.එන්.එස්.ගමගේ මිය අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර් 0 7 7 4 7 3 2 3 6 2
8 එන්.ඩී.ජේ.ඩබ්.නිල්වල මිය පරිපාලන නිලධාරී 0 7 1 1 5 3 9 2 8 1
9 එම්.ඒ.ඩී.එම්.එස්.අබේසේකර මිය පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරී 0 7 1 4 3 2 8 2 9 3
10 ආර්.එම්.ඒ.රත්නායක මිය තොරතුරු සංනිවේදන තාක්ෂණ සහකාර 0 7 1 8 0 6 6 8 4 0
11 එන්.එම්.ඒ.එස්.මුතුකොඩිආරච්චි මයා තාක්ෂණ නිලධාරී 0 7 1 4 4 8 2 6 1 0
12 පී.බී.හර්ෂ කුමාර මයා තාක්ෂණ නිලධාරී 0 7 1 4 4 5 4 3 6 6
13 ඩබ්.ඒ.එන්.වීරක්කොඩි මිය සංවර්ධන සම්බන්ධීකාරක/ සංවර්ධන නිලධාරී 0 7 7 7 3 3 4 5 2 8
14 පී.එම්.වී.යූ.ප්‍රේමචන්දු මිය සංවර්ධන නිලධාරී 0 7 1 2 8 6 4 1 5 6
15 ජී.ඒ.සී.ආර්.කේ.ගුණසිංහ මිය සංවර්ධන නිලධාරී 0 7 1 9 3 7 4 5 8 0
16 එන්.ඩී.එස්.එම්.නවගමුව මිය සංවර්ධන නිලධාරී 0 7 1 3 4 8 5 8 6 7
17 ජේ.එඒ.ටී.එස්.කේ.ජයකොඩි මිය සංවර්ධන නිලධාරී 0 7 7 6 2 4 8 0 9 3
18 කේ.එන්.අයි.කොඩිකාර මිය සංවර්ධන නිලධාරී 0 7 1 2 1 3 5 7 4 6
19 බී.එඒ.පී.පී.එම්.ජයසේකර මිය සංවර්ධන නිලධාරී 0 7 1 2 9 5 0 2 8 0
20 ඩී.ඒ.අයි.ශ්‍රියාලතා මිය සංවර්ධන නිලධාරී 0 7 1 4 3 3 0 9 9 1
21 බී.ඒ.අශෝකා නන්දනී මිය සංවර්ධන නිලධාරී 0 7 1 4 4 9 3 7 7 1
22 ජේ.එම්.ආර්.ජයලත් මිය සංවර්ධන ක්ෂේත්‍ර සහකාර 0 7 0 2 0 0 5 2 9 2
23 ජේ.පී.එම්.පී.ගුණරත්න මිය සංවර්ධන නිලධාරී 0 7 1 6 0 0 8 5 5 0
24 ඩබ්.ඒ.එම්.එස්.සමරකෝන් මිය සංවර්ධන නිලධාරී 0 7 7 6 2 4 8 4 1 3
25 එච්.පී.ආර්.ඩී.රණතුංග මිය සංවර්ධන සහකාර 0 7 7 2 5 3 8 3 3 4
26 ජේ.එඒ.පී.පී.ජයකොඩි මිය සංවර්ධන ක්ෂේත්‍ර සහකාර 0 7 0 2 0 0 5 2 9 2
27 එම්.අයි.එස්.එම්.අබේරත්න මිය සංවර්ධන සහකාර 0 7 7 6 5 6 0 7 4 9
28 ඩබ්.ඒ.චන්දන වන්නි ආරචිචි මයා සංවර්ධන සහකාර 0 7 1 4 3 4 4 0 4 1
29 එච්.ඒ.එස්.එන්.චන්ද්‍රලතා මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 0 7 1 4 4 6 7 6 2 6
30 එම්.එස්.එම්.ජී.ප්‍රනාන්දු මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 0 7 1 1 9 4 8 4 6 0
31 පී.ශ්‍යාමලී මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 0 7 1 0 4 3 3 8 9 6
32 එච්.අයි.ප්‍රියංකා පෙරේරා මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 0 7 7 9 6 1 8 1 1 1
33 එම්.එම්.චිත්‍රලතා මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 0 7 1 8 0 3 7 1 5 9
34 සේ.කේ.එච්.රත්නායක මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 0 7 1 8 0 7 7 0 7 2
35 පී.එඒ.එන්.සජීවනී මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 0 7 1 6 4 2 9 5 4 4
36 සී.එල්.එච්.එන්.‍පොන්සේකා මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 0 7 1 8 0 3 0 1 6 8
37 කේ.ආර්.ආර්.කුමාර මයා කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 0 7 8 2 7 1 0 3 1 0
38 පී.ඩී.රාජපක්ෂ මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 0 7 1 0 8 6 5 2 0 1
39 කේ.ජී.ආර්.ස්වර්ණලතා මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 0 7 1 8 0 2 9 6 5 8
40 කේ.පී.ඒ.එන්.පී.කුරුකුලසූරිය මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 0 7 1 8 0 3 0 1 6 5
41 එස්.කේ.අයි.සෝමතිලක මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 0 7 1 3 5 8 7 3 0 1
42 එම්.ඒ.කේ.අයි.මල්ලව ආරච්ච් මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 0 7 6 8 7 7 7 6 2 5
43 ඩබ්.පී.සී.නදීශානී මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 0 7 1 1 1 2 0 9 4 4
44 එම්.එම්.එස්.ඩයස් මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 0 7 1 6 4 7 3 3 3 9
45 එල්.වී.මුතුකුඩආරච්චි මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 0 7 6 9 8 4 8 9 5 4
46 පී.ඩබ්.පී.සේපාලිකා මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 0 7 7 5 5 8 4 6 5 6
47 එම්.ඒ.ඒ.පී.මන්දනායක මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 0 7 1 6 2 3 8 7 3 9
48 එස්.ආර්.කේ.කේ.සෙනෙවිරත්න මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 0 7 1 8 2 2 5 9 5 0
49 එන්.ඒ.එම්.කුමාර් මයා කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 0 7 1 3 4 7 2 0 1 6
50 ඩබ්.පී.පී.වෙත්තසිංහ මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 0 7 7 6 5 0 5 3 0 3
51 කේ.ඩී.එන්.ප්‍රියදර්ශනී මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 0 7 1 9 1 8 7 8 9 8
52 එන්.පී.එස්.තිලෝප්තිකා මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 0 7 1 2 0 5 7 1 8 4
53 ඒ.වී.එස්.එස්.එස්.කේ.මුදන්නායක මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 0 7 1 9 3 1 4 2 4 3
54 ඒ.ටී.සපානා මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 0 7 7 2 3 5 9 4 5 9
55 ජී.කේ.කේ.ඊ.චන්ද්‍රසිරි මයා කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 0 7 1 7 4 5 7 3 8 6
56 පී.ඩී.ටී.එස්.අභයවර්ධන මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 0 7 1 2 1 9 8 1 3 7
57 ඩබ්.ඒ.ඩී.කේ.රණවීර මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 0 7 1 6 4 7 0 4 3 8
58 ඩී.ජී.වී.එස්.මධුභාෂිණී මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 0 7 5 4 0 0 3 3 6 1
59 ඩී.ජේ.එස්.එම්.ජයමහ මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 0 7 1 1 9 1 5 1 2 6
60 බී.එම්.එස්.කේ.පී.බාලසුරිය මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 0 7 0 2 5 6 1 1 7 8
61 එම්.ඩී.හිමාලි රේණුකා මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 0 7 1 0 7 2 0 8 4 2
62 ඒ.එම්.එන්.විද්‍යානි මිය කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී 0 7 1 6 0 0 8 5 5 0
63 ඒ.ඒ.එන්.එන්.අබේකෝන් මිය ළමා හිමිකම් ප්‍රවර්ධන සහකාර 0 7 0 3 2 2 2 6 5 9
64 සී.ටී.ජයමාන්න ජයවීර මිය ව්‍යවසාය සංවර්ධන නිලධාරී 0 7 7 4 4 9 1 9 1 4
65 ඩබ්.ඒ.එම්.එස්.ප්‍රේමචන්ද්‍ර මෙය. ග්‍රාම සංවර්ධන නිලධාරී 0 7 0 4 3 8 1 0 0 6
66 ආර්.ඒ.ඩබ්.එස්.රාජපක්ෂ මෙය. ළමා හිමිකම් ප්‍රවර්ධන සහකාර 0 7 7 6 9 4 1 6 3 3
67 ජේ.ඒ.කේ.එස්.ජයසූරිය මිය සංස්කෘතික නිලධාරි 0 7 1 4 4 1 5 3 4 9
68 පී.එස්.ප්‍රියදර්ශන මයා සංස්කෘතික සංවර්ධන සහකාර 0 7 7 0 2 9 9 3 3 0
69 එම්.සී.සංජීවනී මිය සංස්කෘතික නිලධාරී 0 7 1 1 5 2 8 5 3 5
70 ඩබ්.පී.ඩබ්.එන්.වීරසිංහ මිය මුල් ළමාවිය සං.නිලධාරී 0 7 1 4 3 2 7 9 9 2
71 එච්.ඒ.එස්.පෙරේරා මිය දේශීය වෛද්‍ය සංවර්ධන නිලධාරී 0 7 7 5 6 0 9 2 2 0
72 ජී.ආර්.ටී.එස්.රාජපක්ෂ මිය ඵලදායිතා සංවර්ධන නිලධාරී 0 7 1 6 5 1 6 2 6 1
73 එල්.බී.ඒ.එන්.ලොකුබාලසූරිය මිය ඵලදායිතා සංවර්ධන නිලධාරී 0 7 1 6 1 1 0 5 5 4
74 කේ.ඒ.ආනන්ද ප්‍රෂ්ප කුමාර මයා විදේශ රැකියා නිලධාරී 0 7 1 2 4 5 9 0 9 0
75 ජේ.ඩබ්.එස්.එස්.කුමාර මයා විදේශ රැකියා නිලධාරී 0 7 1 1 7 7 2 3 9 9
76 ටී.පී.ජි.සිර්සේන මිය විදේශ රැකියා නිලධාරී 0 7 1 3 0 8 8 1 5 4
77 එන්.එල්.එස්.එස්.ගුණවර්ධන මිය කෘෂිකර්ම සංවර්ධන නිලධාරී 0 7 1 9 9 4 3 0 0 6
78 ටී.එම්.ඩී.එස්.තෙන්නකෝන් මයා පුනරුත්ථාපන සංවර්ධන නිලධාරි 0 7 7 8 1 4 0 9 3 0
79 බී.එල්.ඩී.එස්.පී.බාලසුරිය මයා මානව සම්පත් සංවර්ධන සහකාර 0 7 0 2 0 4 6 2 1 1
80 කේ.කේ.ඒ.එස්.එල්.කුමාරි මිය වනිතා සංවර්ධන නිලධාරී 0 7 7 8 9 0 1 7 5 3
81 ටී.සුනීත හිමි බෞද්ධ කටයුතු සමායෝජක නිලධාරී 0 7 1 8 3 9 0 1 5 5
82 බී.ජී.ඩබ්.මල්කාන්ති මිය බෞද්ධ කටයුතු සමායෝජක නිලධාරී 0 7 1 9 7 2 8 2 6 1
83 කේ.පී.පියසිරි මයා නිවාස නිලධාරී (නිවාස සං.අධිකාරිය) 0 7 1 8 0 8 9 0 5 4
84 කේ.ඒ.ඒ.යූ.පුෂ්ප කුමාර මයා ඉඩම් පරිහරන සැළසුම් නිලධාරි 0 7 7 6 9 6 3 6 7 3
85 කේ.ඒ.ඩී.ආර්.රේණුක මයා ජාතික ඒකාබද්ධතා සංබන්ධීකාරක 0 7 1 7 3 9 7 3 5 7
86 ඩබ්.ඒ.තිලක් රෝහන මයා ක්‍රීඩා නිලධාරී 0 7 1 6 8 6 7 0 9 0
87 එස්.එම්.සී.සංජීව මයා තරුණ සේවා නිලධාරී 0 7 7 1 9 7 9 0 9 5
88 එච්.ඒ.එස්.හෙට්ටිආරච්චි මයා සමාජ සේවා නිලධාරී 0 7 1 4 4 0 2 4 2 1
89 ජේ.එන්.කස්තුරිආරච්චි මිය සමාජ සේවා නිලධාරී 0 7 1 8 1 7 4 9 7 8
90 එච්.ආර්.එස්.භාග්‍යා කුලරත්න මිය සමාජ සංවර්ධන නිලධාරී 0 7 1 4 3 4 8 9 3 3
91 පී.එම්.බී.එස්.පොන්සේකා මෙය. සංවර්ධන නිලධාරී (ඉඩම්) 0 7 1 4 4 5 9 6 9 1
92 ඊ.වයි.එල්.සරත්චන්ද්‍ර මිය ළමා ආරක්ෂක නිලධාරී 0 7 1 1 6 3 4 3 3 7
93 එම්.ඒ.ඩී.සුරංජි මදුරසිංහ මිය විමර්ශන සහකාර (ඉඩම් අත්පත්) 0 7 7 3 9 9 7 6 7 7
94 එම්.නදීශානී ජයවීර මිය උපදේශන සහකාර 0 7 7 9 0 4 8 3 7 0
95 එන්.වයි.එන්.ඒ.බණ්ඩාර මිය ආපදා සහන සේවා නිලධාරි 0 7 1 0 3 3 0 5 2 1
96 එම්.එන්.වයි.පී.වික්‍රමරත්න මයා නිපුණතා සංවර්ධ නිලධාරී 0 7 1 8 4 0 5 2 7 6
97 පී.එම්.බී.එස්.පොන්සේකා මෙය. සංවර්ධන සහකාර (ඉඩම්) 0 7 1 4 4 5 9 6 9 1
98 එම්.ඒ.ඩී.එස්.මධුරසිංහ මිය විමර්ශන සහකාර (ඉඩම් අත්පත්) 0 7 8 1 1 7 2 5 0 5
99 ජේ.ආර්.සී.ඊ.ජයලත් මිය සංවර්ධන නිලධාරී (ඉඩම් අත්පත්) 0 7 1 7 0 5 4 0 7 1
100 එල්.පී.ලක්ෂිකා මිය මැහුම් උපදේශිකා 0 7 1 2 8 9 8 2 0 1
101 එස්.කේ.එස්.දසනායක මෙය විද්‍යා හා තාක්ෂන නිලධාරී 0 7 1 8 4 2 8 9 2 7
102 කේ.පී.පියසිරි මයා නිවාස නිලධාරී (නිවාස සං.අධිකාරිය) 0 7 1 8 0 8 9 0 8 9
103 එම්.ඩබ්.සී.පෙරේරා මිය සංවර්ධන නිලධාරී (හැඳුනුම්පත්) 0 7 7 9 1 3 9 8 7 3
104 ඩී.ඩී.සී.ශිරානි මිය සංවර්ධන නිලධාරී (හැඳුනුම්පත්) 0 7 1 2 8 9 7 2 0 7
105 අයි.එස්.පී.කුමාරි මිය සංඛ්‍යා ලේඛණ සහකාර 0 7 1 5 7 7 9 6 6 4
106 ආර්.පී.එස්.රාමනානයක මෙය. විශ්‍රාම වැටුප් නිලධාරී 0 7 1 8 0 2 9 6 7 1
107 කේ.ඒ.ඒ.කරුණානායක මිය සංවර්ධන නිලධාරී (මෝටර් රථ) 0 7 7 6 3 1 1 4 6 0
108 එස.එම්.මුණසිංහ මයා විද්‍යා ක්ෂේත්‍ර සම්බන්ධීකාරක 0 7 2 3 4 5 1 8 4 7
109 කේ.එම්.ජී.කේ.කීර්තිසිංහ මිය කාර්යාල කම්කරු විදාත 0 7 1 8 1 3 3 2 5 3
110 එච්.සී.ගුණවර්ධන සංවර්ධන නිලධාරී (විශ්‍රාම වැටුප්) 0 7 1 3 7 2 7 5 1 2
111 ජේ.ඒ.එල්.ජයසිංහ මිය ලේඛණ සහකාර 0 7 1 3 9 3 1 0 7 6
112 කේ.සී.පී.සේනාරත්න මිය ලේඛණ සහකාර 0 7 1 8 6 0 8 6 6 4
113 එම්.ඩී.එන්.ආරියසිංහ මයා සංවර්ධන නිලධාරි (විශ්‍රාම වැටුප්) 0 7 1 2 9 6 7 5 2 6
114 අආර්.ජී.බී.සසිකලා මිය සංවර්ධන නිලධාරී (විශ්‍රාම වැටුප්) 0 7 7 4 7 7 8 7 4 2
115 ආර්.ඩබ්.ඒ.රණසුන්දර මයා රියදුරු 0 7 7 5 0 1 6 3 4 3
116 ජේ.ඒ.එස්.ටී.කේ.ජයසිංහ මයා රියදුරු 0 7 7 7 8 2 6 6 5 0
117 ඒ.ඩී.ඩී.විමලසේන මයා කාර්යාල සේවක සේවය 0 7 7 7 9 7 3 9 3 7
118 ජේ.වී.එස්.දයාරත්න මයා කාර්යාල සේවක සේවය 0 7 7 0 4 8 6 1 8 1
119 කේ.පී.සරත් කරුණාරත්න මයා කාර්යාල සේවක සේවය 0 7 7 7 9 5 5 9 1 1
120 එච්.පී.ආර්.එස්.කේ.හෙට්ටිපතිරණ මිය කාර්යාල සේවක සේවය 0 7 7 1 1 0 0 3 2 5
121 එච්.එම්.එස්.හේරත් මෙය. කාර්යාල සේවක සේවය 0 7 6 5 3 6 2 6 1 4

News & Events

04
ජූනි2021
Obtaining Copies of Birth, Marriage and Death Certificates Online

Obtaining Copies of Birth, Marriage and Death Certificates Online

Obtaining Copies of Birth, Marriage and Death...

Scroll To Top