සිවිල් ලියාපදිංචිය

  • උපත්/ විවාහ/ මරණ/ ලියාපදිංචිය
  • වයස ආසන්න වශයෙන් සනාථ කිරීම සඳහා සහතිකපත් ලබාදීම
  • ජාතික හැඳුනුම් පත (පෙර සැකසුම)
  • විදේශ ගමන් බලපත්‍රය (පෙර සැකසුම) - ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව

News & Events

Scroll To Top