• 2017 වර්ෂයේ අධ්‍යාපන ආධාර ලබා ගන්නා ශිෂ්‍ය/ශිෂ්‍යාවන්ගේ ලැයිස්තුව
    [Word - 43 KB]
  • අවු.70ට වැඩි අඩු ආදායම්ලාභී වැඩිහිටියන් සඳහා ජීවනාධාරලාභී ලැයිස්තුව
    [Excel - 582 KB]
  • සමෘද්ධි සහනාධාරය ලබා ගන්නා ප්‍රතිලාභී ලැයිස්තුව
    [Excel - 1 MB]

News & Events

Scroll To Top