பிரதேச செயலகத்தின் வேலைகள்
(சுற்றறிக்கை எண் 6/2006)
ஆளணி ஒப்புதல் உண்மையான ஆளணி வெற்றிடங்கள் மிகுதி
உத்தியோகஸ்தர்
பிரதேச செயலாளர் 01 01 - -
உதவி பிரதேச செயலாளர் 01 01  - -
கணக்காளர் 01 01 - -
பிரதிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) 02 02 - -
நிர்வாக அதிகாரி 01 01 01 -
நிர்வாக அதிகாரி (கிராம சேவகர்) 01 01 - -
இடைநிலை
முகாமைத்துவ உதவியாளர் ( 1, 11, 111) 34 33 01 -
தொழில்நுட்ப அலுவலர்கள் 02 02 - -
கணினி தரவு நுழைப்பு அதிகாரி 01 01 -
அபிவிருத்தி அதிகாரி 12 11 1 -
கிராம சேவகர் 121 113 8 -
ஆரம்ப நிலை
அலுவலக ஊழியர் உதவியாளர் 05 05 - -
சுகாதார ஊழியர் 01 - 01 -
ஓட்டுனர் 02 02 - -
காவலாளி 02 02 - -

News & Events

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top