சமுர்த்தி உத்தியோகத்தர்களின் விபரங்கள் - மத்திய கொழும்பு - வலயம் 1

பொது இலக்கம்

  +94 112 381 320

பெயர் அலுவலக முகவரி தொடர்பு இல
.M.N. ஆனந்த +94 771 711 414
ஏ.எஸ் .சாந்தா கன்னரதனம் +94 718 379 972
எச்.சி.சித்தரா சுத்ரிசிணி +94 719 999 268
பி. ஷைமலே புஷ்பகுமாரி +94 719 999 268
R.V. சமரக்கோன் +94 718 379 972
N.H.S.N. பொன்சேகா +94 718 379 972
R.N.S.S,K. லியா டீப்பிடியா +94 718 150 192
K.N. குமு யுடினி +94 724 199 608
B.B.C. பாலசூரிய +94 718 150 192

சமுர்த்தி உத்தியோகத்தர்களின் விபரங்கள் - மத்திய கொழும்பு - வலயம் 2

பொது இலக்கம்

  +94 112 424 148

பிரிவு பெயர் அலுவலக முகவரி தொடர்பு இல
வேகந்த நிரோஷன் தியகம ஸ்ரீ குணவர்த்தனராமய, யூனியன் பிளேஸ், கொழும்பு 02. +94 718 150 195
கொம்பனித்தெரு பி.கே. காமினி சஞ்சீவ ஸ்ரீ குணவர்த்தனராமய, யூனியன் பிளேஸ், கொழும்பு 02. +94 714 442 269
ஹுனுப்பிட்டிய லால் ரத்னாயக்க ஸ்ரீ குணவர்த்தனராமய, யூனியன் பிளேஸ், கொழும்பு 02. +94 788 921 994
இப்பன்வல நிரோஷன் தியகம ஸ்ரீ குணவர்த்தனராமய, யூனியன் பிளேஸ், கொழும்பு 02. +94 718 150 195
காலி முகத்திடல் லால் ரத்னாயக்க ஸ்ரீ குணவர்த்தனராமய, யூனியன் பிளேஸ், கொழும்பு 02. +94 788 921 994
சுதுவெல்ல லலித் பிரியந்த இல 127/23, வினயலங்கார விகாரை,
வினயலங்கார மாவத்தை, கொழும்பு 10.
 
புதுக்கடை கிழக்கு தேஜானி ஷியாமளி மகாநாம சமுர்த்தி வங்கி கொழும்பு சென்ட்ரல் 2, டாம் வீதி, கொழும்பு 12. +94 718 989 402
கொச்சிக்கடை வடக்கு அனுர சுஜீவ வீரவர்தன கொச்சிக்கடை வடக்கு சமூக மண்டபம் +94 718 147 127
புதுக்கடை மேற்கு எ. ஜெஸ்மின் அப்துல் அசீஸ் சமுர்த்தி வங்கி கொழும்பு சென்ட்ரல் 2, டாம் வீதி, கொழும்பு 12. +94 771 222 858
கெசெல்வத்த பி.கே. காமினி சஞ்சீவ ஸ்ரீ குணவர்த்தனராமய, யூனியன் பிளேஸ், கொழும்பு 02. +94 714 442 269

சமுர்த்தி உத்தியோகத்தர்களின் விபரங்கள் - வட கொழும்பு

பொது இலக்கம்

  +94 112 333 910

பிரிவு பெயர் அலுவலக முகவரி தொடர்பு இல
லுனுபொக்குன எ. பதிரனேக பிரேமரத்ன 601, டி. செயிண்ட் ஜேம்ஸ் வீதி, முகத்துவாரம், கொழும்பு 15. +94 725 580 466
முகத்துவாரம் எச்.ஏ. சமிந்த புஷ்பகுமார 601, டி. செயிண்ட் ஜேம்ஸ் வீதி, முகத்துவாரம், கொழும்பு 15. +94 714 888 905
கொட்டாஞ்சேனை மேற்கு எஸ். கிஷோர் குமார் இல 129/46, ஜம்படா வீதி, கொழும்பு 13. +94 777 632 992
கொட்டாஞ்சேனை கிழக்கு டபிள்யூ. ஜி. மஹிந்த புஷ்பகுமார 601, டி. செயிண்ட் ஜேம்ஸ் வீதி, முகத்துவாரம், கொழும்பு 15. +94 721 265 269
புளுமென்டல் குசலா தம்மி லக்பதிரன 601, டி. செயிண்ட் ஜேம்ஸ் வீதி, முகத்துவாரம், கொழும்பு 15. +94 757 387 278
மட்டக்குளிய கே. ஜி. பிரபோதனி செனவிரத்ன சமோபகார சமிதி, மட்டக்குளிய +94 713 400 051
மாதம்பிட்டிய ரசிகா அனுருத்த ஜயசேகர இல 233/260, ஹெனமுல்ல முகாம், மாதம்பிட்டிய, கொழும்பு 15. +94 713 400 052
மஹவத்த கே. கிஷோர் குமார் அசோக பவுத்த மத்தியஸ்தானம், ஸ்ரீமாவோ பண்டாரநாயக்க மாவத்தை, கொழும்பு 14. +94 777 632 992
சம்மந்ரனபுர எம்.கே. ஷிரோமி பிரீத்திகா பெரேரா இல 601, டி. செயிண்ட் ஜேம்ஸ் வீதி, முகத்துவாரம், கொழும்பு 15. +94 719 663 917
அலுத்மாவத்தை மஞ்சுள நிஸ்ஸங்க சரணங்கார விகாரை, புளுமென்டல் வீதி, கொழும்பு 15. +94 713 481 067

News & Events

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top