பிரதேச சபை-மினுவங்கொடை

+94332222984 (தலைவர்)

+94332222335 (Secretary)

+94112296747 (துணை அலுவலகம்- Mabodala)

+94112295375 (துணை அலுவலகம்- Minuwangoda)

+94332232750 (துணை அலுவலகம்- Udugampola)

Ward Map Here

 

மனித வளம் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு துறை

 மேலும் தகவல்.........

News & Events

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top