කළාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය - මිනුවන්ගොඩ

එස්.කේ.මල්ලවාරච්චි

කළාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

දු.අංකය :011295077

ඊ.මෙල්   :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Picture

පෙන්වන්න කලාප කාර්යාලය - මිනුවන්ගොඩ 

නගර සභාව - මිනුවන්ගොඩ

පෙන්වන්න

ප්‍රාදේශීය සභාව - උඩුගම්පොල - මිනුවන්ගොඩ

+94332222984 (සභාපති)

+94332222335 (ලේකම්)

+94112296747 (උප කාර්යාලය - මාබෝදල)

+94112295375 (උප කාර්යාලය - මිනුවන්ගොඩ)

+94332232750 (උප කාර්යාලය - උඩුගම්පොළ)

බල ප්‍රදේශ සිතියම පෙන්වන්න

ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුව- මිනුවන්ගොඩ

පොල් සංවර්ධන නිලධාරී කොට්ඨාශ පිළිබද තොරතුරු

 පො.ස.නි. කොට්ඨාශය  නම  ලිපිනය  දු.අංකය අයත්වන ගොවිජන සේවා බල ප්‍රදේශය
 මිනුවන්ගොඩ  එච්.ඒ. වසන්ත පියසිරි මයා ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය, මිනුවන්ගොඩ  011-2296553  මිනුවන්ගොඩ, උඩුගම්පල

පළාත් බද මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය

විධායක ඉංජිනේරු කාර්යාලය - උඩුගම්පොළ

033 5623441 / 033 2222493

 

News & Events

04
ජූනි2021
Obtaining Copies of Birth, Marriage and Death Certificates Online

Obtaining Copies of Birth, Marriage and Death Certificates Online

Obtaining Copies of Birth, Marriage and Death...

Scroll To Top