කළාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය - මිනුවන්ගොඩ

එස්.කේ.මල්ලවාරච්චි

කළාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

දු.අංකය :011295077

ඊ.මෙල්   :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Picture

පෙන්වන්න කලාප කාර්යාලය - මිනුවන්ගොඩ 

නගර සභාව - මිනුවන්ගොඩ

පෙන්වන්න

ප්‍රාදේශීය සභාව - උඩුගම්පොල - මිනුවන්ගොඩ

+94332222984 (සභාපති)

+94332222335 (ලේකම්)

+94112296747 (උප කාර්යාලය - මාබෝදල)

+94112295375 (උප කාර්යාලය - මිනුවන්ගොඩ)

+94332232750 (උප කාර්යාලය - උඩුගම්පොළ)

බල ප්‍රදේශ සිතියම පෙන්වන්න

ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුව- මිනුවන්ගොඩ

පොල් සංවර්ධන නිලධාරී කොට්ඨාශ පිළිබද තොරතුරු

 පො.ස.නි. කොට්ඨාශය  නම  ලිපිනය  දු.අංකය අයත්වන ගොවිජන සේවා බල ප්‍රදේශය
 මිනුවන්ගොඩ  එච්.ඒ. වසන්ත පියසිරි මයා ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය, මිනුවන්ගොඩ  011-2296553  මිනුවන්ගොඩ, උඩුගම්පල

පළාත් බද මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය

විධායක ඉංජිනේරු කාර්යාලය - උඩුගම්පොළ

033 5623441 / 033 2222493

 

News & Events

Scroll To Top