සංවර්ධන අවශ්‍යතා

මිනුවන්ගොඩ ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශය තුල  හදුනාගෙන ඇති ප්‍රධාන ගැටළු කිහිපයකි.

  1. සෑම ග්‍රාම නිලධාරී වසමක් සදහාම සේවා පියසක් ලබා දීම.
  2. මිනුවන්ගොඩ ප්‍රදේශයට ආයුර්වේද රෝහලක් නොමැති වීම.
  3. ආයුර්වේද ප්‍රජා සෞඛ්‍ය රෝහලක් නොමැති වීම.
  4. ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ක්‍රීඩාංගණයක් නොමැති වීම.
  5. සෑම ග්‍රාම නිලධාරී වසමකම විදුලිය/ජලය /වැසිකිලි /කැසිකිලි නැති නිවාස පිහිටා තිබීම.
  6. සංචාරකයන් අරමුණු කරගත් පාරම්පරික සහ දේශීය භාණ්ඩ අළවි සැල් පිහිටුවීම.
  7. පුරන් වී ගිය කුඹුරු අස්වැද්දීම.
  8. කසළ කලමනාකරණය නිසිලෙස සිදුකිරීමට කටයුතු කිරීම.
  9. ග්‍රාම නිලධාරී වසම් කීපයකම පිළිසකර කලයුතුමාර්ග තවමත් තිබීම.

News & Events

Scroll To Top