සංවර්ධන නිලධාරී තොරතුරු නාමාවලිය  2018
අනු අංකය සංවර්ධන නිලධාරී නම ග්‍රාම නිලධාරී වසම් අංකය ග්‍රාම නිලධාරී වසම දුරකතන අංකය
1 වසුන්දරා දේවනී 98  මාබොදල/නැගෙනහිර 712984161
වසුන්දරා දේවනී(වැ.බ) 98/1  මාබොදල /උතුර 712984161
2 උපේක්ෂා මේධාවී 98/2  මාබොදල /දකුණ 773405664
3 සාගර ප්‍රසාද් 98/3  මාබොදල/බටහිර 715969234
4 කේ.සී.ප්‍රියදර්ශණී 98/4 විතානමුල්ල /ඉහල 712471775
කුමාර සම්පත්(වැ.බ) 98/5  විතානමුල්ල/පහල 779169666
5 අනුරාධ ප්‍රභාත් 99 නයිවල/උ 717007771
6 කාංචනා විතාරම 99/1 නයිවල/බ
7 නදීරා උදයංගනී 99/2 නයිවල/නැ 716093776
8 පී.ආර්.එල්.අමරසිංහ 99/3 නාලපහ 771158511
9 තරිදු අත්තනායක 99/4 යටගම 719558504
උපේක්ෂා මේධාවී(වැ.බ) 100 වල්පිටමුල්ල 773405664
10 වජිරා නිලන්ති 101 වඩුමුල්ල 774186984
11 කුමාර සම්පත් 102  එස්සැල්ල 779169666
12 අමිලා උෂානි 102/1 මැටිකොටුමුල්ල 776102198
13 ටී.පී.එස්.එස්.පතිරන 103 වටිනපහ/උ 770446461
14 තුෂානි ඉන්ද්‍රසිරි 103/1 වටිනපහ/ද 714344009
15 අනූෂා ප්‍රියදර්ශණී 103/2 වන්කැපමුල්ල 777864510
16 සෞම්‍යා අනාලි 103/3 කමරාගොඩ 779845030
17 ජේ.එන්.එස්.ජයසිංහ 105  හොරම්පැල්ල/දකුණ 772532673
18 එරන්දි පූර්ණිමා 105/1 හොරම්පැල්ල/උතුර 719441257
19 එන්.වී.සී හිරෝෂි 105/2  මහගම
20 ශ්‍රියානි මංගලිකා 105/3  ආරංගාව 770627465
ශ්‍රියානි මංගලිකා(වැ.බ) 105/4  ගල්කන්ද 770627465
21 ඉන්දිකා තරංගනී 105/5  බෝධිපිහිටුවෙල 775408159
ජේ.එන්.එස්.ජයසිංහ    (වැ.බ) 105/6 කුඩාගොඩ 772532673
22 ඒ.එල්.එස්.චින්තන 106 දෙවලපොල 718861501
23 බී.ඩබ්.ජී.සී.කේ.       බෝගහවත්ත 107  ගණිහිමුල්ල 782744063
24 නෙළුම් ප්‍රියංකා 107/1  පේරලන්ද 714344476
25 සාගරිකා වික්‍රමරත්න 108  පෙතියාගොඩ/උතුර 771245730
26 දනුෂි නාලිකා 108/1 පෙතියාගොඩ/දකුණ 718174139
27 හෂ්මි ෂේෂානි 109  ගල්ලෙගෙදර 773485246
28 මදුවන්ති ධර්මවර්ධන 110  දොරණගොඩ/උතුර 718724133
29 මදූෂා ලසන්ති 110/1  දොරණගොඩ/නැගෙනහිර 778379549
30 වීනා මදුභාෂිණී  110/2  දොරණගොඩ/බටහිර 773825611
මදූෂා ලසන්ති(වැ.බ) 110/3  දොරණගොඩ/ද 778379549
සාගරිකා වික්‍රමරත්න(වැ.බ) 111  කොරසෙ  771245730
අනුරාධ ප්‍රභාත්(වැ.බ) 111/1  කොරසෙ /මැද 717007771
31 සුසන්ත වන්නිනායක 111/2  කොරසෙ /නැ
සුසීමා නිලන්ති(වැ.බ) 112 මැඩෑමුල්ල/ද 712452065
32 නයනා සජීවනී 112/1  නිල්පනාගොඩ 728085160
33 සුරංජි මැණිකේ 112/2  නිල්පනාගොඩ/නැ 766620862
34 අමිල වීරතුංග 112/3  මැඩෑමුල්ල/උතුර 779155088
35 චමිලා විජේසිංහ 112/4 නිල්පනාගොඩ/බ 778118347
36 සුමිත්‍රා රණසිංහ 113 වෑගොව්ව/ද 774901207
37 තමරා වෙත්තසිංහ 113/1 වෑගොව්ව/නැ 717018999
38 නිමේෂා ඉදුනිල් 114 කලවාන 774055372
39 චන්දිමා වාසුන්දර 115 හැලකන්දන 771357310
40 හසිනි චන්ද්‍රිකා 116 මාතම්මන 771038084
41 ඉන්ද්‍රා උදයාංගණී 117 වැල්හේන 770884116
42 ජනිතා කුමාරි 117/1 වෑලිය 715279147
43 රසිකා සුභාෂිණී 117/2 එල්ලංගල 778899520
ජී.සී.ප්‍රියදර්ශණී(වැ.බ) 118 පත්තඩුවන 717909213
අමිල වීරතුංග(වැ.බ) 118/1 පත්තඩුවන/බ 779155088
චමිලා විජේසිංහ(වැ.බ) 118/2 පත්තඩුවන/උතුර 778118347
44 ස්වර්ණමාලී කෞෂල්‍යා 119  කොටුගොඩ අංක 1 773383675
45 ඉමල්කා නදීශානි 119/1  කොටුගොඩ අංක 2 771157207
46 නිලූකා ශ්‍යාමලී 119/2 යාගොඩමුල්ල 702558488
නිසංසලා පූජනී(වැ.බ) 119/3 යාගොඩමුල්ල/උ 776548093
මාලිකා අබේසේකර(වැ.බ) 119/4 යාගොඩමුල්ල/දකුණ 715112736
47 මාලිකා අබේසේකර 119/5 ඕපාත 715112736
48 සුජීව දම්රුවන් 119/6  සමෘද්ධිගම 778249613
සුරංජි මැණිකේ(වැ.බ) 120  පොල්වත්ත/නැ 766620862
සුජීව දම්රුවන්(වැ.බ) 120/1  පොල්වත්ත/බ 778249613
ලලිත් අර්ථනායක(වැ.බ) 121  ගල්ලොලුව 777293397
ටිලානි ලියනගේ(වැ.බ) 121/1  ගල්ලොලුව/නැගෙනහිර 772254740
49 ඉරේෂා කළුපහන 122  උන්නාරුව 771592526
ඉරේෂා කළුපහන(වැ.බ) 122/1  කලහුගොඩ 771592526
50 නිරංග මදුසංක 123 යටියන 763716780
සුමිත්‍රා රණසිංහ(වැ.බ) 123/1 පීල්ලවත්ත 774901207
51 අනූෂා බියන්විල 123/2  කෝපිවත්ත 775186042
52 තනුජා කුමාරි 123/3 යටියන /නැගෙනහිර 775037329
නිරංග මදුසංක(වැ.බ) 123/4 මැද යටියන 763716780
තනුජා දළුගම(වැ.බ) 124  බොරගොඩවත්ත/උතුර 770591241
53 ආලෝකා නිමේෂණී 124/1  බොරගොඩවත්ත/දකුණ 711920891
54 තනුජා දළුගම 125 මැද මිනුවන්ගොඩ 770591241
55 උමංගා සංජීවනී 125/1  මිනුවන්ගොඩ/බටහිර 713587300
56 සුසීමා නිලන්ති 125/2  මිනුවන්ගොඩ/උ 712452065
57 ඉන්දිකා සමින්දනී 125/3  මිනුවන්ගොඩ/නැ 7705112511
58 නදීශානි එදිරිසිංහ 126 වත්තෙගෙදර 770564953
59 ලලිත් අර්ථනායක 126/1 පන්සිල්ගොඩ 777293397
60 උදයාංගනී සඳමාලි 126/2 බුරුල්ලපිටිය 719095256
61 ටිලානි ලියනගේ 126/3 අඹගහවත්ත 772254740
62 යූ.ඩී.ලසන්තිකා 127 බලබෝව 715658668
63 නිලූකා සිතුමිණී 127/1 බලබෝව/බ 774364633
64 චන්දිමා ජානකී 128 විගොඩ 713330448
65 මහේෂි සඳමාලි 129 මාරපොල 718186546
66 නදිනි ගුණරත්න 130 වීදියවත්ත/නැගෙනහිර 774915577
දිලිනි පුෂ්පමාලා (වැ.බ) 130/1 වීදියවත්ත/බ 779157432
67 දිලිනි පුෂ්පමාලා  131  පහළ/උඩුගම්පොල/උතුර 779157432
68 චතුරිකා කුමුදුනී 131/1  පහළ/උඩුගම්පොල/නැගෙනහිර 783365563
චතුරිකා කුමුදුනී(වැ.බ) 131/2  පහළ/උඩුගම්පොල/දකුණ 783365563
69 වසන්ත පද්මකුමාර 131/3  පහළ/උඩුගම්පොල/බටහිර 776396873
උමයංගා නිල්මිණී(වැ.බ) 131/4  ඉහල උඩුගම්පොල 764250343
70 උමයංගා නිල්මිණී 131/5 ගොයිගම 764250343
71 කමණි ප්‍රියංකා 132  දොඹවල 773300671
72 ඉන්දිකා ශ්‍රීමාලි 133  වතුමුල්ල 715299450
73 නිලන්තිකා ආනන්ද 133/1  පේඩිපොල 717671944
දනුෂි නාලිකා(වැ.බ) 134 අස්ගිරිය 718174139
හෂිනි චන්ද්‍රිකා(වැ.බ) 134/1 අස්ගිරිය/උ 771038084
මේනකා ජයමන්ති(වැ.බ) 134/2 අස්ගිරිය/ද 712925792
මහේෂි සඳමාලි(වැ.බ) 134/3 අස්ගිරිය/බ 718186546
සක්‍යා ජයකොඩි(වැ.බ) 135  අස්ගිරිවල්පොල/උ 714086715
හිමාලි එරංදි(වැ.බ) 135/1  අස්ගිරිවල්පොල/දකුණ 774099203
74 මේනකා ජයමන්ති 135/2  අස්ගිරිවල්පොල/බටහිර 712925792
75 හිමාලි එරංදි 136 තම්මිට 774099203
76 සුසන්ති රණතුංග 136/1  තම්මිට/බටහිර 712496837
77 ගයානි රණවීර 137  මාදෙල්ගමුව/නැගෙනහිර 779544726
චන්දිමා ප්‍රියදර්ශණී(වැ.බ) 137/1  මාදෙල්ගමුව /බටහිර 771181672
වසන්ත පද්මකුමාර(වැ.බ) 137/2 බටපොත 776399873
ස්වර්ණමාලී කෞෂල්‍යා(වැ.බ) 138 සියඹලාපිටිය 773383675
78 නයෝමි නිසංසලා 138/1 මදුරුවිට 714344203
79 ප්‍රසන්ති ශාලිකා 139 නැදගමුව/ද 775626187
80 සත්‍යා ජයකොඩි 139/1 නැදගමුව/උ 774209515
81 චන්දිමා ප්‍රියදර්ශණී 139/2 නැදගමුව/බ 771181672
82 නිසංසලා පූජනී 139/3 ආරච්චිවත්ත 776548093
නයෝමි නිසංසලා(වැ.බ) 140 කෙහෙල්බද්දර/නැ 714344203
83 හර්ෂණී දිනූෂා 140/1 කෙහෙල්බද්දර/බ 778327011
නදිනි ගුණරත්න(වැ.බ) 140/2 උග්ගල්බොඩ 774915577
ගයානි රණවීර(වැ.බ) 140/3 උග්ගල්බොඩ 779544727
84 ප්‍රියංකා ප්‍රසාදි 141 හෙන්ඩිමහර 766959482

News & Events

Scroll To Top