සංවර්ධන නිලධාරී දුරකතන නාමාවලිය 2020

අනු අංකය වසම සංවර්ධන නිලධාරී නම

දුරකතන අංකය

1 98 මාබොදල/නැ

වසුන්දරා දේවනී

712984161
2 98/1 මාබොදල/උ

නලීන් රන්දුල

775242060
3 98/2 මාබොදල/ද 

උපෙක්ෂා මේධාවි

773405664
4 98/3 මාබොදල/බ

ටී.එස්.එම්. රත්නායක

762001142
5 98/4 විතානමුල්ල /ඉ 

කේ.සී.ප්‍රියදර්ශණී

712471775
6 98/5 විතානමුල්ල /ප

කුමාර සම්පත්

779169666
7 99/නයිවල/උ

අනුරාධ ප්‍රභාත්

717007771
8 99/1 නයිවල/බ

කාංචනා විතාරම

763004498
9 99/2  නයිවල/නැ

නදීරා උදයාංගනී

716093776
10 99/3  නාලපහ

ඩබ්.ඒ.අනෝමා රුවන් කුමාරි

718896159
11 99/4 යටගම

තරිදු අත්තනායක

719558504
12 100 වල්පිටමුල්ල

සාගර ප්‍රසාද්

703966058
13 101වඩුමුල්ල 

වජිරා නිලන්ති

774186984
14 102 එස්සැල්ල

එච්.ජී.සී.යූ. පලිපාන

765307687
15 102/1 මැටිකොටමුල්ල

අමිලා උෂානි

776102198
16 103  වට්නපහ/උ

ටී.පී.එස්.එස්.    පතිරන

770446461
17 103/1වට්නපහ/ද  

තුෂානි ඉන්ද්‍රසිරි

714344009
18 103/2  වන්කැපුමුල්ල

එච්.ටී.එන්.යූ. සමන්පුර

710980027
19 103/3කමරාගොඩ 

තුෂානි ඉන්ද්‍රසිරි (වැ.බ)

760704009
20 105හොරමිපැල්ල/ද

නිරංජන් ජයසිංහ

772532673
21 105/1 හොරමිපැල්ල/උ

ශ්‍රියානි මංගලිකා (වැ.බ)

770627465
22 105/2  මහගම

එන්.වී.සී.හිරෝෂි

782535487
23 105/3 ආරංගාව

ශ්‍රියානි මංගලිකා

770627465
24 105/4 ගල්කන්ද

ඩී.එච්.සී.මදුෂානි

763606590
25 105/5බෝධ්පිහිටුවල

ඉන්දිකා තරංගනී

775408159
26 105/6 කුඩාගොඩ

පී.ආර්.එල්. අමරසිංහ

771158511
27 106 දෙවලපොල

එස්.චින්තන

718861501
28 107 ගණිහිමුල්ල

අරුණ ප්‍රියන්ත වනසිංහ

714344437
29 107/1පේරලන්ද 

නෙළුම් ප්‍රියංකා

714344476
30 108 පෙතියාගොඩ/උ

සාගරිකා වික්‍රමරත්න

712808902
31 108/1 පෙතියාගොඩ/ද

එස්.ඩී.ප්‍රේමචන්ද්‍ර

773485246
32 109 ගල්ලේගෙදර

ප්‍රසන්න විජේසිරි

773572274
33 110දොරණාගොඩ/උ

මදුවන්ති ධර්මවර්ධන

718724133
34 110/1දොරණාගොඩ/නැ

මදූෂා ලසන්ති

778379549
35 110/2 දොරණාගොඩ

වීනා මදුභාෂිණී

773825611
36 110/3 දොරණාගොඩ/ද

ආර්.ඩී.එන්. මධුමාලි රාජපක්ෂ

711778651
37 111 කොරස

සුසන්ත වන්නිනායක

714087466
38 111 /1 කොරස/මැ

ඉන්දිරා විජයන්ති දිසානායක

778892722
39 111/2  කොරසෙ (වැ.බ)

සුසන්ත වන්නිනායක

714087466
40 112 මෑඩැමුල්ල/ද

සුසීමා නිලන්ති

712452065
41 112/1 නිල්පනාගොඩ

නයනා සජීවනී

728085160
42 112/2 නිල්පනාගොඩ

සුරංජි මැණිකේ

766620862
43 112/3 මැඩෑමුල්ල/උ

එල්.එල්.ඒ.කේ. ජයතිස්ස

702861471
44 112/4 නිල්පනාගොඩ/බ

චමිලා විජේසිංහ

778118347
45 113  වෑගොව්ව  

සුමිත්‍රා රණසිංහ

774901207
46 113/1 වෑගොව්ව

තමරා වෙත්තසිංහ

717018999
47 114  කලවාන

නිමේෂා ඉදුනිල්

774055372
48 115 හැලකන්දන

චන්දිමා වාසුන්දර

771357310
49 116 මාතම්මන

යූ.ඒ.එන්.ටී.ආර්.විජේරත්න

779704080
50 117 වැල්හේන

ඉන්ද්‍රා උදයංගනී

770884116
51 117/1 වෑලිය

ජනිතා කුමාරි

715279147
52 117/2 එල්ලංගල

රසිකා සුභාෂිනී

778899520
53 118 පත්තඩුවන

ඩබ්.ආර්.ඒ.ඩී. දමින්ද රත්නායක

716382663
54 118/1පත්තඩුවන/බ

එස්.ඒ.සමිතා කෞෂල්‍යා

775471576
55 118/2 පත්තඩුවන/උ

අමිල වීරතුංග

778118347
56 119 කොටුගොඩ අංක 1

ස්වර්ණමාලී කෞෂල්‍යා

773383675
57 119/1 කොටුගොඩ අංක 2

ඉමල්කා නදීෂානි පෙරේරා

7711557207
58 119/2 යාගොඩමුල්ල

ඩබ්.සී.ජානකී පෙරේරා

766453297
59 119/3යාගොඩමුල්ල/උ

චන්දන දිලීප් කුමාර

773979478
60 119/4 යාගොඩමුල්ල(වැ.බ)

මාලිකා අබේසේකර

715112736
61 119/5 ඕපාත

මාලිකා අබේසේකර

715112736
62 119/6 සමෘද්ධිගම

සුජීව දම්රුවන්

778249613
63 120 පොල්වත්ත/නැ

ආර්.ඒ.සී.ආර්. ඩබ්.රණවීර

710840258
64 120/1 පොල්වත්ත(වැ.බ)

සුජීව දම්රුවන්

778249613
65 121 ගල්ලොලුව/බ

එම්.එන්.එෆ්. සුමෙයියා

774953594
66 121/1 ගල්ලොලුව/නැ(වැ.බ)

ටිලානි ලියනගේ

772254740
67 122 උන්නාරුව

බී.එම්.එල්.ඒ.එම්.දසනායක

711034974
68 122/1 කලහුගොඩ

ඉරේෂා කළුපහන

771592526
69 123 යටියන(වැ.බ)

නිරංග මදුසංක

763716780
70 123/1 පීල්ලවත්ත

සුමිත්‍රා රණසිංහ (වැ.බ)

774901207
71 123/2 කෝපිවත්ත

අනූෂා බියන්විල

775186042
72 123/3 යටියන/නැ

තනුජා කුමාරි

775037329
73 123/4 යටියන/මැ

නිරංග මදුසංක

763716780
74 124 බොරගොඩවත්ත/උ

එල්.බී.සුපුනි කවින්ද්‍රි

773589995
75 124 /1 බොරගොඩවත්ත/ද

ආලෝකා නිමේෂණී

711920891
76 125 මැද මිනුවන්ගොඩ

තනුජා දළුගම

770591241
77 125/1 මිනුවන්ගොඩ/බ

උමංගා සංජීවනී

713587300
78 125/2 මිනුවන්ගොඩ/උ

කේ.ටී.ක්‍රිෂාන්ති

717959891
79 125/3 මිනුවන්ගොඩ /නැ

එන්.අයි. සමින්දිනී

770512511
80 126 වත්තෙගෙදර

නදීෂානි එදිරිසිංහ

770564953
81 126/1 පන්සිල්ගොඩ

ලලිත් අර්ථනායක

777293397
82 126/2 බුරුල්ලපිටිය

උදයාංගනී සඳමාලි

719095256
83 126/3 අඹගහවත්ත

ටිලානි ලියනගේ

772254740
84 127 බලබෝව

යූ.ඩී.ලසන්තිකා

715658668
85 127/1 බලබෝව/බ

නිලූකා සිතුමිනී මාරසිංහ

774364633
86 128 විගොඩ

චන්දිමා ජානකී

713330448
87 129මාරපොල

මහේෂි සදමාලි

718186546
88 130 වීදියවත්ත/නැ

නදිනි ගුණරත්න

774915577
89 130/1 වීදියවත්ත/බ

ආර්.වසන්ත සම්පත්

715929440
90 131 ප/උඩුගම්පල/උ

දිලිනි පුෂ්පමාලා

779157432
91 131 /1ප/උඩුගම්පල/නැ

අයි.ඩී.ටී.සී.   චන්ද්‍රසේන

719554398
92 131/2 ප/උඩුගම්පල/ද

චතුරිකා කුමුදුනී

783365563
93 131/3 ප/උඩුගම්පල/බ

වසන්ත පද්මකුමාර

776396873
94 131/4ඉ/ උඩුගම්පොල

කමනි ප්‍රියංකා (වැ.බ)

773300671
95 131/5 ගොයිගම

අආර්.එම්.තුෂාරි රණසිංහ

702170551
96 132දොඹවල  කමනි ප්‍රියංකා

773300671

97 133 වතුමුල්ල ඉන්දිකා ශ්‍රීමාලි

715299450

98 133/1 - පේඩිපොල නිලන්තිකා ආනන්ද ජයසිරි

717671944

99 134 අස්ගිරිය චන්දිමා බෝගහවත්ත

782744063

100 134 /1 අස්ගිරිය/උ හසිනි චන්ද්‍රිකා

771038084

101 134/2 අස්ගිරිය /ද නිලූකා ශ්‍යාමලී

712925792

102 134/3 අස්ගිරිය/බ ආර්.එම්.තුෂාරි දේවිකා රත්නායක

715363104

103 135අස්ගිරිවල්පොල/උ යූ.එම්.ජී.සී.එස්. උඩුකුඹුර

710652253

104 135/1 අස්ගිරිවල්පොල(වැ.බ) හිමාලි එරංදි 774099203
105 135/2 අස්ගිරිවල්පොල/බ මේනකා ජයමන්ති

712925792

106 136තමිමිට හිමාලි එරංදි

774099203

107 136/1තමිමිට/බ  සුසන්ති රණතුංග

712496837

108 137 මාදෙල්ගමුව/නැ ගයානි රණවීර

779544726

109 137/1 මාදෙල්ගමුව(වැ.බ) චන්දිමා ප්‍රියදර්ශණී

717267857

110 137/2 බටපොත අචලා නිරෝෂිනී

788571462

111 138 සියඹලාපිටිය ඩබ්.පී.කේ.එස්.හේමචන්ද්‍ර

716579384

112 138/1 මදුරුවිට නයෝමි නිසංසලා

714344203

113 139 නැදගමුව/ද ප්‍රසන්ති ශාලිකා

775626187

114 139/1  නැදගමුව/උ සත්‍යා ජයකොඩි

774209515

115 139/2  නැදගමුව/බ චන්දිමා ප්‍රියදර්ශණී

717267857

116 139/3 ආරච්චිවත්ත නිසංසලා පූජනී

776548093

117 140 කෙහෙල්බද්දර (නැ) නිලූකා සිතුමිනී මාරසිංහ

774364633

118 140/1 කෙහෙල්බද්දර/බ හර්ෂණී දිනූෂා

778327011

119 140/2උග්ගල්බොඩ එච්.ඩී.මධුක තිලාන් සෝමචන්ද්‍ර

778365619

120 140/3උග්ගල්බොඩ/බ ඒ.එච්.ඉනෝකා සඳමාලි

778475221

121 141 හෙන්ඩිමහර අනූෂා ප්‍රියදර්ශණී

777864510

News & Events

Scroll To Top