ග්‍රාම නිළධාරින් පිළිබඳ තොරතුරු

ග්‍රාම නිලධාරී (පරිපාලන වැඩබලන )   - පී.ආර්.විජිතා පතිරණ මිය. -   මිනුවන්ගොඩ

අනු අංකය

ග්‍රාම නිලධාරී

වසමේ අංකය

ග්‍රාම නිලධාරී

වසමේ නම

ග්‍රාම නිලධාරියාගේ නම

දුරකථන අංකය

01

98

මාබෝදල/නැ.

එන්.බී..නන්දනී ප්‍රියංකා මිය.

0702558491

 

02

98/1

මාබෝදල/.

ඩබ්..තමාලි එරන්දිකා මිය.

0711575421

 

03

98/2

මාබෝදල/.

.කේ..සී.ජානකී අමරසිංහ මිය.

 

0716378496

04

98/3

මාබෝදල/.

එස්..ටී.එස්.අනුරාධ සුබසිංහ මයා.

0713462052

05

98/4

විතානමුල්ල/.

ඩී.එන්.ප්‍රේමසිරි මයා.

0778021651

 

06

98/5

විතානමුල්ල/.

ටී.පී.ප්‍රේමතිලක මයා.

0779579227

07

99

නයිවල/.

ආර්..ඩී.කේ.ආර්.ප්‍රේමකාන්ති මිය.(වැ)

0711704190

08

99/1

නයිවල/.

ආර්..ඩී.කේ.ආර්.ප්‍රේමකාන්ති මිය.

 

0711704190

09

99/2

නයිවල/නැ.

එන්.සී.එස්.ජයසේකර මයා.

0775528017

 

10

99/3

නාලපහ

කසුන් සම්පත් ජිනදාස මයා.

 

0713495436

11

99/4

යටගම

ජේ.එම්..ඩී.කේ.ජයසේකර මයා.

 

0752304372

12

100

වල්පිටමුල්ල

එම්.කේ.එන්.ලක්මාලි මෙය.(වැ)

                                                  

0713461850 0770555939

13

101

වඩුමුල්ල

එස්.බී.කේ.චතුරි මිය.

 

0778234833

14

102

එස්සැල්ල

 

එම්.ආර්.විජේවර්ධන මයා.

 

0777883284

15

102/1

මැටිකොටුමුල්ල

එච්..ප්‍රියදර්ශනී මිය.

 

0779387650

16

103

වටිනපහ/.

ජේ.පී.එන්.විජේරත්න මයා.

 

0765404336

17

103/1

වටිනපහ/.

ඩබ්.එස්.මධුභාෂිනී වික්‍රමතිලක මිය.

 

0777118572

 

18

103/2

වන්කැපුමුල්ල

ඩී.ඩබ්.එම්.එස්.කේ.ප්‍රියදර්ශන දුනුසිංහ මයා.

 

0777134016

19

103/3

කමරාගොඩ

ජේ.පී.චන්ද්‍රකාන්ති මිය.

 

0775552510

20

105

හොරම්පැල්ල/.

එම්.පී.ආර්.මල්කාන්ති ගුණසේකර මිය.

 

0722982632

21

105/1

හොරම්පැල්ල/.

ජේ..හර්ෂිකා ජයසිංහ මිය.

 

0770385153

0711465123

22

105/2

මහගම

දිලිනි මධුෂිකා ජයසිංහ මිය.

 

0776224068

23

105/3

ආරංගාව

දිලිනි මධුෂිකා ජයසිංහ මිය.(වැ)

                                                  

0776224068

24

105/4

ගල්කන්ද

ආර්.සී.ශ්‍යාමලී ජයවීර මිය.

 

0779157113

25

105/5

බෝධිපිහිටුවල

වයි.ඒ.එස්.යහම්පත් මිය.

 

0713457530

26

105/6

කුඩාගොඩ

පී.නුවන් විජිත කුමාර මයා.

 

0773106449

27

106

දෙවලපොල

ටී.එම්.ඩබ්.ජේ.අමරසිරිවර්ධන මිය.

 

0718385166

0774512932

28

107

ගනිහිමුල්ල

.පී..පී.කේ.රණසිංහ මයා.

 

0761061672

29

107/1

පේරලන්ද

වී.කේ.නිලූකා ප්‍රසාදිනී මිය.

 

0772460136

30

108

පෙතියාගොඩ/.

ටිතිර පුබුදු ශාන්ත මයා.

0776112377

0724058881

31

108/1

පෙතියාගොඩ/.

අනුෂ්ක අමරසිංහ මයා.

0785604889

0770045332

32

109

ගල්ලේගෙදර

පී..සමන් ප්‍රියන්ත මයා.

 

0718669704

33

110

දොරණාගොඩ/.

එස්.එම්.එන්.බී.සේනානායක මයා.

 

0773044650

34

110/1

දොරණාගොඩ/නැ.

එල්.බී.අශෝකා ජයරත්න මිය.

0778619783

 

35

110/2

දොරණාගොඩ/.

කේ..ජී.ඩබ්.කුරුප්පු මයා.

 

0770827199

36

110/3

දොරණාගොඩ/.

කේ..ජී.ඩබ්.කුරුප්පු මයා.

(වැ)                                              

0770827199

37

111

කොරස

කේ.එම්.එස්.කුමාරි මෙය.

 

0715226714

38

111/1

කොරස/මැද

එම්.කේ.එන්.ලක්මාලි මෙය.

 

0713461850 0770555939

39

111/2

කොරස/නැ.

ආර්.එම්.නන්දා රත්නායක මිය.

 

0777191681

40

112

මැඩෑමුල්ල/.

එච්..චතුරිකා මධුෂානි ර‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ණසිංහ මිය.(වැ)

 

0783927163

0713462497

41

112/1

නිල්පනාගොඩ

ජී.කේ.එම්.උපමාලා වීරසේකර මිය.

 

0713461862 0772884537

42

112/2

නිල්පනාගොඩ/නැ.

එච්.පී.එන්.කස්තුරි විජේසිංහ මිය.

 

0725003357

43

112/3

මැඩෑමුල්ල/.

එච්..චතුරිකා මධුෂානි ර‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ණසිංහ මිය.

 

0783927163

0713462497

44

112/4

නිල්පනාගොඩ/.

එන්.ජේ.එම්.පීරිස් මයා.

 

0723300313

0771821339

45

113

වෑගොව්ව/.

එන්.පී.තනූජා කුමාරී මිය.

 

0773865400

46

113/1

වෑගොව්ව/නැ.

.ඩී.සමන්ත ලක්මාල් මයා.

 

0718385156

47

114

කලවාන

එම්..ප්‍රියන්ත අතුල මයා.

 

0728622669

48

115

හැලකන්දන

එම්..ප්‍රියන්ත අතුල මයා.(වැ)

 

0728622669

49

116

මාතම්මන

එම්.ඩබ්..එච්.විජේසූරිය මයා.

 

0767469909

50

117

වැල්හේන

පී.ඩබ්..සමන්ත කරුණාරත්න මයා.

 

0710933369

51

117/1

වෑලිය

කේ..ශානිකා ශනාලි මිය.

 

0778251962

52

117/2

එල්ලංගල

.ශිරෝමණී ප්‍රනාන්දු මිය.

 

0776124942

53

118

පත්තඬුවන

එම්.එච්.සමන් තිලකසිරි මයා.

 

0726649807

0776492917

54

118/1

පත්තඬුවන/.

ජේ.එම්.සෙනවිරත්න මයා.

 

0718184221

55

118/2

පත්තඬුවන/.

එච්.පී.ශාලිකා මිහිරාණි මිය.

 

0763983794

56

119

කොටුගොඩ අංක 1

දිනූෂා සන්තෝෂණී ඒකනායක මිය.

 

0783155104

57

119/1

කොටුගොඩ අංක 2

එම්.ආර්.දිල්රුක්ෂි මාරසිංහ මිය.

 

0716353381

58

119/2

යාගොඩමුල්ල

එම්..අචලා නිශාන්ති මිය.

 

0775300799 0702738663

59

119/3

යාගොඩමුල්ල/.

ආර්.එම්.එස්.මධුෂානි මිය.

                                                  

0728791155

60

119/4

යාගොඩමුල්ල/.

එච්.බී.මහින්ද පද්මලාල් මයා.

                                                    

0713463558

61

119/5

ඕපාත

ජී.රංග ප්‍රියශාන්ත මයා.

 

0716727048

62

119/6

සමෘද්ධිගම

එච්.බී.මහින්ද පද්මලාල් මයා.

(වැ)

0713463558

63

120

පොල්වත්ත/නැ.

පී.එන්.පී.ප්‍රනාන්දු මයා.

 

0716346912

64

120/1

පොල්වත්ත/.

බී..ටී.ඩී.ජයලත් පෙරේරා මිය.

 

0715974048

0779605209

65

121

ගල්ලොලුව

.ඩී.ආර්.සෝමවර්ධන මයා.

 

0776996963

66

121/1

ගල්ලොලුව/නැ.

එස්..ඩී.පී.ලක්මාල් සමරසේකර මයා.

 

0714511762

0770177590        

67

122

උන්නාරුව

එම්.ටී.සී.ජයරත්න මයා.

 

0718336012

68

122/1

කලහුගොඩ

බී.අර්ජුන ලක්ෂ්මන් පියදාස මයා.

0713462139

 

69

123

යටියන

ඒ.එල්.එම්.ආර්.විජේරත්න මෙය.

0713739522

0773728787

70

123/1

පීල්ලවත්ත

පී.සිඩ්නි සරත් ප්‍රනාන්දු මයා.

 

0779193410

71

123/2

කෝපිවත්ත

ඩබ්ලිව්..අයි.ජයවර්ධන මයා.

 

0718129500 0312247856

72

123/3

යටියන/නැ.

වැ..

ඒ.එල්.එම්.ආර්.විජේරත්න මෙය.

(ඩී.එම්.කේ.එල්.ඒකනායක මෙය)(වැ)

0713739522

0773728787

73

123/4

යටියන/මැද

වැ..

පී.සිඩ්නි සරත් ප්‍රනාන්දු මයා.

(වැ)                                              

0779193410

74

124

බොරගොඩවත්ත/.

කේ.එන්.දිල්රුක්ෂි පෙරේරා මෙය.

 

0713462611

75

124/1

බොරගොඩවත්ත/.

යූ.සී..කේ.සෝමපාල මයා.

 

0718208287

76

125

මිනුවන්ගොඩ/ මැද

යූ.එල්.ජේ.පුෂ්පකුමාර මයා.

 

0718029680

77

125/1

මිනුවන්ගොඩ/.

වැ..

යූ.සී..කේ.සෝමපාල මයා.

(වැ)

0718208287

78

125/2

මිනුවන්ගොඩ/.

වැ..

එන්.ජේ.එම්.පීරිස් මයා.

(වැ)

0723300313

0771821339

79

125/3

මිනුවන්ගොඩ/නැ.

වැ..

.ඩී.සමන්ත ලක්මාල් මයා.

(වැ)                                            

0718385156

80

126

වත්තේගෙදර

ජී.නිශාන්ති අබේසිංහ මිය.

 

0776349841

81

126/1

පන්සිල්ගොඩ

එස්.ජී.වී.කේ.ගුණසේකර මයා.

 

0775944964

82

126/2

බුරුල්ලපිටිය

කේ..ඩී.එම්.ලක්මාලි මෙය.

0755397142

 

83

126/3

අඹගහවත්ත

.කේ.එස්.කල්පනී මිය.

 

0703332696

84

127

බලබෝව

එච්..සී.එරන්දි හපුආරච්චි මිය.

 

0716298497

85

127/1

බලබෝව/.

ඩබ්ලිව්..ඩී.තිසේරා මයා.

 

0778300174

86

128

විගොඩ

ආර්..එස්.ගුණවර්ධන මයා.

 

0772532697

87

129

මාරපොල

එන්.සී.එස්.ජයසේකර මයා.(වැ)

0775528017

 

88

130

වීදියවත්ත/නැ.

එම්.ඩබ්..එච්.විජේසූරිය මයා.

(වැ)

0767469909

89

130/1

වීදියවත්ත/.

එන්.පී.ලක්ෂිකා ප්‍රනාන්දු මෙය.

 

0712055826

90

131

/උඩුගම්පොල/.

ඩී.පී.රුවන් ලලිත් කුමාර මයා.

 

0776896980

91

131/1

/උඩුගම්පොල/නැ.

ජේ..හර්ෂණී දීපිකා තරංගනී මෙය.

 

0771340638

92

131/2

/උඩුගම්පොල/.

ඩබ්..ඩී.සී.කේ.ඩී.වනසිංහ මයා.

 

0773482093

93

131/3

/උඩුගම්පොල/.

ඩබ්..එන්.සත්සරණී පෙරේරා මිය.

 

0702738662

0766121109

94

131/4

ඉහළ උඩුගම්පොල

.ඩී.අමාලි මිය.

 

0774467778

95

131/5

ගොයිගම

.පී.රේණුකා මිය.

 

0717581241

96

132

දොඹවල

ඩබ්..ඩී.එන්.පී.වනසිංහ මිය.

 

0725667083

97

133

වතුමුල්ල

එන්.ඩී.කේ.අමල් ප්‍රියශාන්ත මයා.

 

0716978104

98

133/1

පේඩිපොල

වැ..

ඩබ්..ඩී.එන්.පී.වනසිංහ මිය.

(වැ)

0725667083

99

134

අස්ගිරිය

වැ..

එච්.චම්පිකා පී.කරුණාසේකර මිය. (වැ)

0715462463 0332224232

100

134/1

අස්ගිරිය/.

එච්.චම්පිකා පී.කරුණාසේකර මිය.

0715462463 0332224232

101

134/2

අස්ගිරිය/.

වැ..

හරිත ධර්මසේන ගොඩගම්පල මයා.(වැ)

 

0713461869

102

134/3

අස්ගිරිය/.

හරිත ධර්මසේන ගොඩගම්පල මයා.

0719910010 0713461869

103

135

අස්ගිරිවල්පොල/.

එච්..එස්.චතුරංගනී හපුආරච්චි මිය.

 

0715702087

104

135/1

අස්ගිරිවල්පොල/.

බී.එම්.ජී.කේ.මල්කාන්ති මිය.

 

0713462373

105

135/2

අස්ගිරිවල්පොල/.

කේ.ආර්.එන්.කුමාර මයා.

 

0714496887

106

136

තම්මිට

වැ..

එස්.පී.එන්.ලක්ෂිතා සුදසිංහ මිය.(වැ)

 

0716826817

0713462635

107

136/1

තම්මිට/.

එස්.පී.එන්.ලක්ෂිතා සුදසිංහ මිය.

 

0716826817

0713462635

108

137

මාදෙල්ගමුව/නැ.

සමන් විජිත වීරසූරිය මයා.

 

0725913247

0774262618

109

137/1

මාදෙල්ගමුව/.

.එල්.අජන්ත ප්‍රියංක අමරසිංහ මයා.

 

0773693561

0725913247

110

137/2

බටපොත

එස්.එම්.රොෂාන් ඉන්දික මයා.

 

0776083912

111

138

සියඹලාපිටිය

කේ.කේ.ඩබ්ලිව්.ධම්මික වීරසිංහ මයා.

 

0712018822

0713636919

112

138/1

මදුරුවිට

යූ..ඩී.ලක්ෂිකා මිය.

0713461815 0779337249

113

139

නැදගමුව/.            

එච්.ඩී.ආර්.එන්.හඳුගල මයා.

 

0718088741

114

139/1

නැදගමුව/.

.එම්.ඩී.සී.ඒකනායක මෙය.

 

0778421961

115

139/2

නැදගමුව/.

ඩබ්ලිව්.කේ.එන්.ටී.වරාගොඩ මිය.

0774614881 0112296933

116

139/3

ආරච්චිවත්ත

වැ..

ඩබ්ලිව්.කේ.එන්.ටී.වරාගොඩ මිය. (වැ)

0774614881 0112296933

117

140

කෙහෙල්බද්දර/නැ.

ඩී.ආර්.තරුෂි පෙරේරා මිය.

 

0766051036

0713463355

118

140/1

කෙහෙල්බද්දර/.

යූ.එල්.ඩී.පී.පෙරේරා මිය.

 

0718618522

119

140/2

උග්ගල්බොඩ

වයි..එස්.එස්.කුමාරි යාපා මෙය.

 

0713462656

120

140/3

උග්ගල්බොඩ/.

පී..පී.එන්.ජයකොඩි මයා.

 

0726881176

121

141

හෙන්ඩිමහර

එම්.ඩබ්ලිව්..හසිනි විජේසූරිය මිය.

0772085140  

0713462167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

News & Events

Scroll To Top