ආපදා කළමනාකරණය‍

හදිසි අවශ්‍යතාවයකදී,

 

ඇමතුම්

ලිපිනය

දුරකථන අංක

1

ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය

නො.383, බෞද්ධාලෝක මාවත,  කොළඹ– 07.

0112695013/ 2681980

2

ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය

2-222,BMICH, බෞද්ධාලෝක මාවත,  කොළඹ– 07.

0112670002

3

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, මිනුවන්ගොඩ.

0112295135

4

නගර සභාව

නගර සභාවl, මිනුවන්ගොඩ.

0112295275

5

ප්‍රාදේශීය සභාව

ප්‍රාදේශීය සභාව,  මිනුවන්ගොඩ.

0332222335/ 0332222984

6

පොලිස් ස්ථානය

පොලිස් ස්ථානය,  මිනුවන්ගොඩ.

0112295222

7

ආපදා කළමනාකරණ ඒකකය

ආපදා කළමනාකරණ ඒකකය, දිස්ත්‍රික් ලේකම් ලේකම් කාර්යාලය, ගම්පහ.

0333135802

News & Events

04
ජූනි2021
Obtaining Copies of Birth, Marriage and Death Certificates Online

Obtaining Copies of Birth, Marriage and Death Certificates Online

Obtaining Copies of Birth, Marriage and Death...

Scroll To Top