ආපදා කළමනාකරණය‍

හදිසි අවශ්‍යතාවයකදී,

 

ඇමතුම්

ලිපිනය

දුරකථන අංක

1

ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය

නො.383, බෞද්ධාලෝක මාවත,  කොළඹ– 07.

0112695013/ 2681980

2

ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය

2-222,BMICH, බෞද්ධාලෝක මාවත,  කොළඹ– 07.

0112670002

3

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, මිනුවන්ගොඩ.

0112295135

4

නගර සභාව

නගර සභාවl, මිනුවන්ගොඩ.

0112295275

5

ප්‍රාදේශීය සභාව

ප්‍රාදේශීය සභාව,  මිනුවන්ගොඩ.

0332222335/ 0332222984

6

පොලිස් ස්ථානය

පොලිස් ස්ථානය,  මිනුවන්ගොඩ.

0112295222

7

ආපදා කළමනාකරණ ඒකකය

ආපදා කළමනාකරණ ඒකකය, දිස්ත්‍රික් ලේකම් ලේකම් කාර්යාලය, ගම්පහ.

0333135802

News & Events

Scroll To Top