රෙජිස්ටාර් අංශය

 

සිදු කරන කාර්යයන්

  1. උප්පැන්න,මරණ,විවාහ ලියාපදිංචිය
  2. අදාළ ලේඛන නිකුත් කිරීම

අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ටාර්

( ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - මිනුවන්ගොඩ)

ජි.ජි.එන්.එස්.ගමගේ මිය

Tel :011-2296715

රෙජිස්ටාර් නම

දුරකතන අංක

සීතලතා මිය (විවාහ)

0112294959

ඒ.චන්ද්‍රිකා විජයතිලක මිය(උපත්/විවාහ/මරණ)

0713619642

ආසිරි ජයතිලක මිය

0332224606

සමන්තිකා මිය(උපත්/විවාහ/මරණ)

0332291052/0777173788

අරංගල්ල මහතා(විවාහ)

0332287258/0718016308

ජයකොඩි මහතා(උපත්/විවාහ/මරණ)

0718067456

නව්ෆර් මහතා(මුස්ලිම් විවාහ)

0718018732

ලලනි රණසිංහ මිය(උපත්/විවාහ/මරණ)

0112296920

රූපසිංහ මයා (විවාහ)

0112281711 / 0718018734

නයනා සමරසේකර (විවාහ)

0332222039

තමරා ගුණවර්ධන(විවාහ)

0718607455

රෙජිස්ටාර් කොට්ඨාශ

1.මිනුවන්ගොඩ

2.හොරම්පැල්ල

3.මාබෝදල

4.උඩුගම්පොළ

 

විවාහ කොට්ඨාශ

උතුරු අලුත්කුරු කෝරළේ

වැඩි විස්තර........

 

 

News & Events

Scroll To Top