රෙජිස්ටාර් අංශය

 

සිදු කරන කාර්යයන්

  1. උප්පැන්න,මරණ,විවාහ ලියාපදිංචිය
  2. අදාළ ලේඛන නිකුත් කිරීම

අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ටාර්

( ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - මිනුවන්ගොඩ)

ජි.ජි.එන්.එස්.ගමගේ මිය

Tel :011-2296715

රෙජිස්ටාර් නම

දුරකතන අංක

සීතලතා මිය (විවාහ)

0112294959

ඒ.චන්ද්‍රිකා විජයතිලක මිය(උපත්/විවාහ/මරණ)

0713619642

ආසිරි ජයතිලක මිය

0332224606

සමන්තිකා මිය(උපත්/විවාහ/මරණ)

0332291052/0777173788

අරංගල්ල මහතා(විවාහ)

0332287258/0718016308

ජයකොඩි මහතා(උපත්/විවාහ/මරණ)

0718067456

නව්ෆර් මහතා(මුස්ලිම් විවාහ)

0718018732

ලලනි රණසිංහ මිය(උපත්/විවාහ/මරණ)

0112296920

රූපසිංහ මයා (විවාහ)

0112281711 / 0718018734

නයනා සමරසේකර (විවාහ)

0332222039

තමරා ගුණවර්ධන(විවාහ)

0718607455

රෙජිස්ටාර් කොට්ඨාශ

1.මිනුවන්ගොඩ

2.හොරම්පැල්ල

3.මාබෝදල

4.උඩුගම්පොළ

 

විවාහ කොට්ඨාශ

උතුරු අලුත්කුරු කෝරළේ

වැඩි විස්තර........

 

 

News & Events

04
ජූනි2021
Obtaining Copies of Birth, Marriage and Death Certificates Online

Obtaining Copies of Birth, Marriage and Death Certificates Online

Obtaining Copies of Birth, Marriage and Death...

Scroll To Top