1. ලෙඩ රෝග සදහා ජනාධිපති අරමුදල ලබා ගැනීමේ ඉල්ලුම් පත්‍රය
  2. [PDF - 342 KB]
  3. අවු. 60 ට වැඩි ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් සදහා නොමිලේ අක්ෂිකාච ලබා දීමේ ඉල්ලුම්පත්‍රය
   [PDF - 305 KB]
  4. අවු. 70 ඉක්මවූ අඩු ආදායම්ලාභී වැඩිහිටියන් සදහා ජීවනාධාර ලබා ගැනීමේ ඉල්ලුම්පත්‍රය
   [PDF - 293 KB]
  5. ආබාධ සහිත තැනැත්තන් සදහා නිවාස ආධාර සැපයීම
   [PDF - 688 KB]
  6. ආබාධ සහිත තැනැත්තන් සදහා ස්වයං රැකියා ආධාර ඉල්ලීම
   [PDF - 264 KB]
  7. ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් සදහා ජීවනාධාර ලබා දීම
  8. [PDF - 342 KB]
  9. ක්ෂයරෝගාධාර ඉල්ලීම පිළිබඳ ප්‍රාරම්භ වාර්තාව
   [PDF - 3 MB]
  10. ගැභිණි මාතාවන් සදහා රු.20000ක දීමනාවක් ලබා දීමේ අයදුම්පත
   [PDF - 373 KB]
  11. තනිමාපිය ස්වයංරැකියා ආධාර ලබා දීමේ අයදුම්පත
   [PDF - 2 MB]
  12. රජයේ මහළු නිවාසයට ඇතුලත් වීමේ ඉල්ලුම්පත
   [PDF - 784 KB]
  13. වැඩිහිටි හැදුනුම්පත් ලබා ගැනීමේ ඉල්ලුම්පත්‍රය
   [PDF - 725 KB]
  14. විශ්‍රාමිකයන්ගේ නිදහස් දුම්රිය බලපත්‍ර අයදුම්පත
   [PDF - 161 KB]
  15. සමාජ සේවා ආධාර විශේෂිත අවස්ථා අබල අවස්ථා
   [PDF - 1 MB]

News & Events

Scroll To Top