1. ලෙඩ රෝග සදහා ජනාධිපති අරමුදල ලබා ගැනීමේ ඉල්ලුම් පත්‍රය
  2. [PDF - 342 KB]
  3. අවු. 60 ට වැඩි ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් සදහා නොමිලේ අක්ෂිකාච ලබා දීමේ ඉල්ලුම්පත්‍රය
   [PDF - 305 KB]
  4. අවු. 70 ඉක්මවූ අඩු ආදායම්ලාභී වැඩිහිටියන් සදහා ජීවනාධාර ලබා ගැනීමේ ඉල්ලුම්පත්‍රය
   [PDF - 293 KB]
  5. ආබාධ සහිත තැනැත්තන් සදහා නිවාස ආධාර සැපයීම
   [PDF - 688 KB]
  6. ආබාධ සහිත තැනැත්තන් සදහා ස්වයං රැකියා ආධාර ඉල්ලීම
   [PDF - 264 KB]
  7. ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් සදහා ජීවනාධාර ලබා දීම
  8. [PDF - 342 KB]
  9. ක්ෂයරෝගාධාර ඉල්ලීම පිළිබඳ ප්‍රාරම්භ වාර්තාව
   [PDF - 3 MB]
  10. ගැභිණි මාතාවන් සදහා රු.20000ක දීමනාවක් ලබා දීමේ අයදුම්පත
   [PDF - 373 KB]
  11. තනිමාපිය ස්වයංරැකියා ආධාර ලබා දීමේ අයදුම්පත
   [PDF - 2 MB]
  12. රජයේ මහළු නිවාසයට ඇතුලත් වීමේ ඉල්ලුම්පත
   [PDF - 784 KB]
  13. වැඩිහිටි හැදුනුම්පත් ලබා ගැනීමේ ඉල්ලුම්පත්‍රය
   [PDF - 725 KB]
  14. විශ්‍රාමිකයන්ගේ නිදහස් දුම්රිය බලපත්‍ර අයදුම්පත
   [PDF - 161 KB]
  15. සමාජ සේවා ආධාර විශේෂිත අවස්ථා අබල අවස්ථා
   [PDF - 1 MB]

News & Events

04
ජූනි2021
Obtaining Copies of Birth, Marriage and Death Certificates Online

Obtaining Copies of Birth, Marriage and Death Certificates Online

Obtaining Copies of Birth, Marriage and Death...

Scroll To Top