හැඳුනුම

ලිපිනය:
මිනුවන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,
වේයන්ගොඩ පාර,
මිනුවන්ගොඩ
ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථනය:
+94 112 295135
ෆැක්ස්:
+94 112 295135

හැඳුනුම් පෝරමය

Send an Email
(අත්‍යාවශ්‍ය නොවේ)

News & Events

04
ජූනි2021
Obtaining Copies of Birth, Marriage and Death Certificates Online

Obtaining Copies of Birth, Marriage and Death Certificates Online

Obtaining Copies of Birth, Marriage and Death...

Scroll To Top