සේවාව 

ආදාල අංශය

ගතවන කාලය

1

පදිංචි සහතිකයක් නිකුත් කිරීම

ආයතන 

විනාඩි 10 

2

උප්පැන්න සහතිකයක් පරිගණකයෙන් නිකුත් කිරීම

අ.දි. රෙජිස්ටාර්

විනාඩි 10 

3

වටිනාකම් සහතිකයක් නිකුත් කිරීම

ආයතන 

විනාඩි 30 

4

ආදායම් සහතිකයක් නිකුත් කිරීම

ආයතන 

විනාඩි 30

5

තක්සේරු සහතිකයක් නිකුත් කිරීම

ආයතන 

විනාඩි 30

6

සතුන් ප්‍රවාහන බලපත්‍රයක් නිකුත් කිරීම

ආයතන 

පැය 01 

7

උකස් බලපත්‍රයක් අලුත් කිරීම

ආයතන 

පැය 02

8

මත්පැන් බලපත්‍රයක් අලුත් කිරීම

ආයතන 

පැය 02

9

උප්පැන්න/ විවාහ/ මරණ සහතිකයක් නිකුත් කිරීම

අ.දි. රෙජිස්ටාර්

පැය 04 

10

දැව පවාහන බලපත්‍රයක් නිකුත් කිරීම

ආයතන 

පැය 04 

11

ජාතික හැදුනුම්පත් අයදුම්පත්‍රයක් පු. ලි. දෙ.වෙත යැවීම

ආයතන 

දින  01 

12

උකස් බලපත්‍රයක් පළමු වරට නිකුත් කිරීම

ආයතන 

සති 01 

13

ගස් හෙලීමේ බලපත්‍රයක් නිකුත් කිරීම

ආයතන 

සති 02 

14

අනියම් සහනාධාරයක් නිර්දේශ කිරීම

සමාජ සේවා 

සති 02 

15

මහජනාධාරයක් අනුමත කිරීම

සමාජ සේවා 

සති 02 

16

විදුලි විරෝධතාවකට පිළිතුරු ලබා දීම

ආයතන 

මාස 02 

News & Events

Scroll To Top