සමෘද්ධි බැංකු - මූලස්ථාන

නිලධාරියාගේ නම සේවය කරන ස්ථානය දුරකතන අංකය
1 ඒ.ඒ.සමන්තා ගුණරත්න මුලස්ථානය 711401720
2 සිතාරා සුදර්ශණි      ,, 783370126
3 ආර්.විවේකා සමරකෝන්      ,, 716567346
4 පි.ශ්‍යාමලි පුෂ්පකුමාරි      ,, 775240738
5 ආර්.එම්.එස්.එස්.කේ ලියදපිටිය      ,, 765658844

සමෘද්ධි බැංකු – කළමණාකරු

නිලධාරියාගේ නම සේවය කරන ස්ථානය දුරකතන අංකය
1 එචි.පි.සි.එන්.ගුණවර්ධන මිය මුලස්ථානය 755726675
2 ආර්.එම්.ඩි.ටි.සි.රණසිංහ මිය ප්‍රජාමුල සමිතිය 764100550
3 බස්නායක මිය ව්‍යාපෘති කළමණාකර 728239287
4 මානෙල් ස්වර්ණලතා මිය නයිවල  ස.බැ.ස කළමනාකරු 712639965
5 ජේ.ඒ.ඩි.ටි.ඩබ්.ජයසුන්දර මයා දෙවලපොල ස.බැ.ස කළමනාකරු 719990319
6 එස්.ඒ.ඩි.කුමාරි මිය කොරස ස.බැ.ස කළමනාකරු 715322587
7 ජයපත්ම මයා යාගොඩමුල්ල  ස.බැ.ස කළමනාකරු  777632310
8 ටි.ජි.එස්.පුෂ්පකාන්ති මිය උඩුගම්පොල ස.බැ.ස කළමනාකරු 702698934
9 ශ්‍රිමා උදේනි ජයතිලක මිය මිනුවන්ගොඩ ස.බැ.ස කළමනාකරු 774691957
10 ජි.ජි.අනුර මයා හොරම්පැල්ල ස.බැ.ස කළමනාකරු 712005350
11 සුදර්ශණි මැණිකේ මිය නැදගමුව ස.බැ.ස කළමනාකරු 718146725

 

සමෘද්ධි බැංකු -දෙවලපොල

නිලධාරියා නම සේවය කරන ස්ථානය දුරකථන අංකය
1 එම්.දේවිකා කුමාරි දෙවලපොල බැංකුව 777195956
2 එච්.ඒ.හෂින්තා කමනි      ,, 713587174
3 ජි.ඒ.ඉන්ද්‍රානි මල්කාන්ති      ,, 717610028
4 ඩබ්.සි.සි.කුමාර      ,, 77697257
5 කේ.ජි.චින්තා කෞෂල්‍යා      ,, 770332484
6 කේ.ඒ.කුමුදුනි ශාන්තිලත දෙවලපොල,බැංකුව 779728343
7 ඒ.පි.අරුණි ශාන්තිලතා 100 වල්පිටමුල්ල 776615470
8 එච්.පි.සුජිවා නිශාන්ති 103/3 කමරගොඩ 779928192
9 චන්ද්‍රානි බාලසුරිය 115 හැලකන්දන 714387625
10 ටි.එරික් පිරිස් 105/ද හොරම්පැල්ල
(103/2වන්කැපුමුල්ල)
778406815
11 බි.කේ.සි.සරත් බාලසුරිය 114 කලවාන 776970179
12 බි.එම්.දමිත් ජයවර්ධන 107/1 පේරලන්ද 752315858
13 එස්.පි.එල්.අරුණ කුමාර 101 වඩුමුල්ල 775349735
14 ඒ.ඒ.ඩබ්.පි.කේ.පෙරේරා 102/1 මැටිකොටුමුල්ල 714402415
15 ඩබ්.ඒ.සි.නිල්මිණි 106 දෙවලපල 764455224
16 බි.එල්.මහින්ද බාලසුරිය 107 ගනිහිමුල්ල 716529002
17 ඒ.කේ.ඒ.මංගලිකා 105/2 මහගම 712621339

සමෘද්ධි බැංකු  - කොරස

 නිලධාරියාගේ නම  සේවය කරන ස්ථානය
 දුරකථන අංකය
1 ඕ.නෙල්කා තුෂාරා කොරස බැංකුව 773482089
2 අමරා දමයන්ති දිසානායක         ,, 757638161
3 අනුෂා නදි රාමනායක         ,, 770506197
4 ස්වර්ණසීලි කටුගම්පල         ,, 779911255
5 යමුණා කුමාරි බාලසුරිය         ,, 772338965
6 නෙරන්ජන් නුවන් කුමාර         ,,
7 ආර්.ඩි.සුරන්දිමා 110 දොරණගොඩ/උ 776296206
8 එන්.එල්.අනුරුද්ධ පුෂ්පකුමාර 111/1 මැද කොරස 775441021
9 ඩි.පි.ලලිතා සෙනවිරත්න 111 කොරස 771115021
10 ආර්.කේ.ප්‍රිති පෙරේරා 134/2අස්ගිරියද
(110/3 ද/දොරණගොඩ)
776507184
11 ආර්.චාන්දනි රත්නායක 111/2 නැ කොරස 717062216
12 ඒ.අශෝක තිලකරත්න 128 වීගොඩ 773405595
13 එච්.එච්.රවීන්ද්‍ර අමරසිංහ 129 මාරපොල 779488936
14 ආර්.එම්.ගයාන් රත්නායක 133 වතුමුල්ල 712183397
15 ජේ.ටි.සමන්තා ජයවර්ධන 133/1පේඩිපොල 776288577
16 යු.නිලුකා ලසන්ති ජයරත්න 134/1 උ/අස්ගිරිය 713585533

සමෘද්ධි බැංකු - යාගොඩමුල්ල

නිලධාරිය‍ාගේ නම සේවය කරන ස්ථානය දුරකථන අංකය
1 එච්.ධර්මවර්ධන යාගොඩමුල්ල බැංකුව 719509349
2 එම්.අජිතා කල්යානි          ,, 718064669
3 කේ.කේ.ඒ.හිමාලි          ,, 776298082
4 කේ.සමන්තා චාන්දනි          ,, 724185816
5 ඒ.ප්‍රියදර්ෂණි අරංගල්ල          ,, 712482803
6 කේ.එල්.ප්‍රියන්ති මල්කාන්ති          ,, 773549617
7 ආර්.එල.රෝහිත රාජපක්ෂ 119/5 ඕපාත 757528475
8 ජි.ප්‍රභාත් කැලුම් සිල්වා 119/3 යාගොඩමුල්ල උ/ 776563003
9 ඩබ්.පි.විකුම් ලංකාදේව 119/2 යාගොඩමුල්ල(119/6 සමෘද්ධිගම) 777626469
10 එන්.එච්.සමන්ති නෙරංජලා 119/4 යාගොඩමුල්ල ද/ 702582498
11 ඩබ්.ඒඩි.ප්‍රමෝදනි මධුමාලි රත්න  119 කොටුගොඩ 714806033
12 කේ.කුසුමලතා විජේතුංග 121 ගල්ලොථව 776445143
13 ඩබ්.ඒ.සන්ධ්‍යා 122/1ගමන්ගෙදර 711761234
14 අයි.කාන්තිලතා 120/1පොල්වත්ත (120 පොල්වත්ත) 112295029
15 ජේ.ඒ.දිපිකා ජයකොඩි 121/1 ගල්ලොළුව 785622642
16 ඒ.ප්‍රදිපි රසික චාමින්ද 117 වැල්හේන 714417028
17 ආර්.කේ.චමිල ධනුෂ්ක 139/3 ආරච්චිවත්ත 711416454

සමෘද්ධි බැංකු -උඩුගම්පොළ

නිලධාරියාගේ නම සේවය කරන ස්ථානය දුරකථන අංකය
1 යුජි.තිලකා පතිරන උඩුගම්පල බැංකුව 779003148
2 බි.ඒ.තුෂාරි සමන්තිකා         ,, 754224621
3 එස්.ජි.වි.නිලුකා ගුණසේකර         ,, 712867481
4 ඩබ්.ගාමිණි පෙරේරා         ,, 333999806
5 ජේ.එම්.ඩි.සමන් ප්‍රියන්ත         ,, 771837081
6 බි.එල්.සුජිත් නිශාන්ත         ,, 785512605
7 කේ.පි.ආර්.එස්.ගමගේ 131/2 උඩුගම්පල 775779566
8 ඒ.දිශානි නන්දිකා 108/1 පෙතියාගොඩ 779852805
9 ජේ.එම්.හේමලතා ජයසිංහ 109 ගල්ලේගෙදර 774566127
10 ටි.යු.සි.ජේ.දිසානායක 127 බලබෝව 717789997
11 ඩබ්.ඩි.දර්ෂණි රුවන් රෝහණපුර 127/1 බලබෝව 772408140
12 ජේ.බි.ප්‍රදීප් කුමාර 131ප/උඩුගම්පල උ/ 702703533
13 ආර්.එච්.රසිකා ශ්‍යාමලි 131/1බ/උඩුගම්පල නැ 777972770
14 එච්.පි.එම්.සි.ඉන්දිකා 132 දොඔවල 718334966
15 දිල්කා සංජිවනි 135 අස්ගිරිය 771568525
16 විමලා රත්නායක 131/4 ඉ/උඩුගම්පල (131/5 ගොයිගම) 775111567
17 උපුල් චන්දන 131/3 උඩුගම්පල 789834067
18 ඊ.ඒ.ජගත් එදිරිසිංහ 108 පෙතියාගොඩ 779222150

සමෘද්ධි බැංකු - මිනුවන්ගොඩ

නිලධාරියා නම සේවය කරන ස්ථානය දුරකථන අංකය
1 එම්.පි.පි.චන්ද්‍රසිරි මිනුවන්ගොඩ බැංකුව 774608872
2 ඒ.ප්‍රියංගිකා ජයරත්න     ,, 779275410
3 දිනිස්මා තුෂාරි  රත්නසුරිය     ,, 71660327
4 එච්.පි.රෝහණ     ,, 714116870
5 එම්.ඒ.එල්.චන්දිමා     ,, 772598413
6 බි.ආර්.ආර්.එස්.බලගල්ල    ,, 718700058
7 පි.කේ.නයනා කුමාරි 126 වත්තේගෙදර 702558472
8 ආර්.ඩි.එස්.අනුර කුමාර 113/1 නැ/වෑගොව්ව 776679117
9 එම්.පි.ජයන්ත රුවන් කුමාර 116 මාතම්මන/126/2 බුරුල්ලපිටිය 715709033
10 වි.එම්.යමුනා රුවන්ති 122 උන්නාරුව 702698932
11 එස්.කේ.සමන්ජිත් 123 යටියන 716866220
12 කේ.ඒ.ප්‍රේමා චාන්දනි 123/4 මැද යටියන
13 ප්‍රියංකා චාන්දනි 124 බොරගොඩවත්ත/125/1 බ/මිනුවන්ගොඩ 776161506
14 එම්.පි.නාරද මාරසිංහ 124/1  ද/බොරගොඩවත්ත 714125680
15 ජේ.එච්.ආර්.වත්සලා කුමාරසිංහ 125 මැද/මිනුවන්ගොඩ 772213010
16 ඩබ්.ඒ.ලලින්ද්‍රා සංජලා 126/1    පන්සිල්ගොඩ 702558490
17 මනෝජ් උදයංග 126/3 අඔගහවත්ත  777686771

සමෘද්ධි බැංකු - හොරම්පැල්ල

නිලධාරියා නම සේවය කරන ස්ථානය දුරකථන අංකය
1 කේ.ඒ.අශේක කුමාර සරත්චන්ද්‍ර හොරම්පැල්ල  බැංකුව 722243648
2 බි.එම්.මංජුලා තුෂාරි බෙල්ලන         ,,              ,, 710993550
3 ඩි.මානෙල් ප්‍රියංගිකා සිල්වා        ,,              ,, 716226885
4 එන්.ඒ.ජානක නෙත්තසිංහ        ,,             ,,                     777610342
5 එච්.පි.යමුනා කාන්ති        ,,             ,, 712064400
6 ඒ.ආර්.ධම්මිකා විමලවිර        ,,             ,, 775122658
7 පි.රුවන් කිත්සිරි ප්‍රනාන්දු 105/1 හොරම්පැල්ල උ/ (125/3 නැ මිනුවන්ගොඩ) 702698933
8 සුලානි ප්‍රියදර්ශිකා 105/3 ආරංගාව 774732072
9 ආර්.ජේ.කේ.ජි.රණතුංග 105/4 ගල්කන්ද 776999851
10 බි.ආනන්ද චන්ද්‍රසිරි 105/5 බෝධිපිහිටුවල 777941471
11 ඩබ්.පි.කරුණා විතානගේ 112/ද මැඩෑමුල්ල 714426403
12 යු.එල්.රසිකා නිමන්ති 112/1නිල්පනාගොඩ 774455973
13 එස්.ඩබ්.ඒ.වජිරා ක්‍රිෂාන්ති 112/2 නිල්පනාගොඩ 712471393
14 එස්.පි.ප්‍රභාෂිනි නිරංජලා 112/2 මැඩෑමුල්ල උ/ 718405230
15 එම්.පි.එම්.පි.පියුම් කුමාරි 112/4 බ/නිල්පනාගොඩ 783655477
16 කේ.ඩි.ආර්.ක්‍රිෂාන්ත ජයනාත් 113 වෑගොව්ව 779142127
17 එස්.පි.එස්.එස්.සේනාරත්න  123/1 පිල්ලවත්ත 775423594
18 එම්.එම්.සි.සි.මධුෂානි 123/2 කෝපිවත්ත 771890161
19 ඒ.ඩි.ගාමිනි සිරිසෝම 125/2 මිනුවන්ගොඩ ද/

සමෘද්ධි බැංකු - නයිවල

නිලධාරියාගේ නම සේවය කරන ස්ථානය දුරකථන අංකය
1 ඩි.එම්.රෝහණ දිසානායක නයිවල බැංකුව 716287272
2 එච්.චන්දිමා ශ්‍යාමලි      ,, 770201016
3 ඩබ්.එල්.පි.සි.සිසිර කුමාර      ,, 752838797
4 පි.එල්.ඒ.පර්ලි ශ්‍රියානි පතිරාජ      ,, 770496460
5 එස්.ඒ.ඉන්දික ප්‍රියලාල්      ,, 779459235
6 කේ.ඒ.ඩි.රමණි තිලකරත්න      ,, 776204371
7 ඩි.එම්.ගීතා ශ්‍යාමලි 98/මාබොදල නැ/ 778982988
8 ටි.ආර්.සි.ද.සිල්වා 98/5විතානමුල්ල ප/
(98/4වි/ඉ)
776337189
9 සි.එන්.ධර්මවර්ධන 98/2මාබොදලද/
(98/3මාබොදල/බ)
714402418
10 එන්.ආර්.සි.පුෂ්පකුමාර 103/1වටිනපහද/
103 වටිනපහඋ/)
763747148
11 එම්.ඩබ්.ලොකු ගමගේ 99/2 නයිවල/නැ
(99/1 නයිවල/බ)
772825650
12 එම්.ජි.සි.උදයංගනි 99/නයිවල/උ
(98/1 මාබොදල/උ)
770888481

සමෘද්ධි බැංකු - උග්ගල්බොඩ

  නිලධාරියාගේ නම සේවය කරන ස්ථානය දුරකතන අංකය
1 කේ.සි.කුලතිලක උග්ගල්බඩ සමෘද්ධි බැංකු සංගමය 702558445
2 කේ.අයි.සාමලි         ,,                      ,, 775526312
3 එල්.කේ.ඉන්දිකා නිලානි         ,,                      ,. 775186058
4 එම්.පි.එස්.ආර්.ගුණසේකර         ,,                      ,,  771037130
5 බියට්‍රිස් චන්ද්‍රිකා බාලසුරිය         ,,                      ,,
6 ජේ.ඒ.එස්.එස්.කුමාරි ජයසුරිය         ,,                     ,, 717250893
7 පි.පි.පුර්ණිකා පෙරේරා 140/2 උග්ගල්බොඩ 702703523
8 එම්.ප්‍රසාද් ජයසුරිය 138 සියඹලාපිටිය 778213364
9 එල්.එන්.සුජිවා ලසන්ති 140/3 උග්ගල්බොඩ 772009895
10 පි.ජි.ගාමිනි සරත් 117/2 එල්ලංගල /118 පත්තඩුවන 773855518
11 එච්.චාන්දනි ජයමිනි 130/1 විදියවත්ත /130 විදියවත්ත 718468847
12 ජි.ඩි.නාලනි ඉරාන් 118/2 පත්තඩුවන/118/1 පත්තඩුවන 764504367
13 බි.ඒ.මහේෂ් ඉන්ද්‍රජිත් 138/1 මදුරුවිට 716663884
14 ජි.ජි.රන්මිණි රණතුංග 141 හෙන්ඩිමහර 719296627
15 මලින්ද  කන්නන්ගර 117/1වෑලිය 774303024
16 ප්‍රදිප් අරංගල්ල 117 වැල්හේන 714417028

සමෘද්ධි බැංකු -නැදගමුව

  නිලධාරියාගේ නම සේවය කරන ස්ථානය දුරකතන අංකය
1 ආර්.කේ.එස්.ඩි.රාමනායක නැදගමුව සමෘද්ධි බැංකු සංගමය 702703516
2 ජි.ඩි.සුමන්ත ගුණතිලක        ,,                     ,, 702698923
3 එච්.පි.පවිත්‍රා දියුපති පතිරණ        ,,                     ,.  774176230
4 ඩබ්.පි.සි.තිසේරා       ,,                      ,, 726319159
5 වජිර  සම්පත් ජිනදාස       ,,                      ,,
6 කේ.ඉන්දික ගුණරත්න       ,,                           /135/1අස්ගිරිවල්පොල 714406359
7 එච්.ඒ.නාලක ඉසුරුජිත් 139/2නැදගමුව බ/ 134/3 අස්ගිරිය 714402417
8 තිලිනි උදයංගනි 135/2 අස්ගිරිවල්පොල 712452394
9 ඉනෝකා  ඉලංගසිංහ 139 නැදගමුව ද/ 136 තම්මිට 713453372
10 නයනි ප්‍රනාන්දු 137/1 මාදෙල්ගමුව/137 මාදෙල්ගමුව 719094611
11 දිල්හානි බාලසුරිය 137/2 බටපොත/ 711458010
12 චන්ද්‍රිකා ජයකොඩි 139/නැදගමුව උ/ 714931783
13 ඒ.ජි.කුමාරවංශ 140 කෙහෙල්බද්දර/134 අස්ගිරිය 776798155
14 කේ.එල්.නිශාන්ති පෙරේරා 136/1 තම්මිට 775872455
15 හරින්ද්‍රජිත් වසන්ත කුමාර 140 කෙහෙල්බද්දර /140/1 කෙහෙල්බද්දර 716438931
16 වි.ඒ.මාලින්ද 119/1   කොටුගොඩ 762372380

News & Events

04
ජූනි2021
Obtaining Copies of Birth, Marriage and Death Certificates Online

Obtaining Copies of Birth, Marriage and Death Certificates Online

Obtaining Copies of Birth, Marriage and Death...

Scroll To Top