සමෘද්ධි බැංකු - ප්‍රධාන කාර්යාලය

General Number

Mr.H.M.N.ආනන්ද  - සමෘද්ධි කළමණාකරු

 NAME OF THE OFFICER DESIGNATION WORK STATION MOBILE PHONE NO
H.M.N.ආනන්ද කළමණාකරු ප්‍රා.ලේ.කා. - මිනුවන්ගොඩ 071-8029679
A.S.සමිතා ගුණරත්න සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි ප්‍රා.ලේ.කා. - මිනුවන්ගොඩ 071-1401720
H.P.සිතාරා සුදර්ශනී සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි ප්‍රා.ලේ.කා. - මිනුවන්ගොඩ 078-3370126
P.ශ්‍යාමලී පුෂ්පකුමාරි සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි ප්‍රා.ලේ.කා. - මිනුවන්ගොඩ 077-5240738
R.V.සමරකෝන් සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි ප්‍රා.ලේ.කා. - මිනුවන්ගොඩ 071-6567346
N.H.S.N.ෆොන්සේකා සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි ප්‍රා.ලේ.කා. - මිනුවන්ගොඩ 071-3287388
R.N.S.S.K.ලියදපිටිය කාර්යාල කාර්ය සහයක ප්‍රා.ලේ.කා. - මිනුවන්ගොඩ 076-5658844
K.N.කුමුදුනී R.M.S ප්‍රා.ලේ.කා. - මිනුවන්ගොඩ 077-1565622
B.B.C.බාලසූරිය සමෘද්ධි සංවර්ධන සහකාර ප්‍රා.ලේ.කා. - මිනුවන්ගොඩ 071-8860752

සමෘද්ධි බැංකු – මහ බැංකු 2

General Number


සමෘද්ධි කළමණාකරු

 NAME OF THE OFFICER DESIGNATION WORK STATION MOBILE PHONE NO
M.A.L.R.N.මුණසිංහ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි ප්‍රා.ලේ.කා. - මිනුවන්ගොඩ 071-6802555
J.M.S.පද්මිණි සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි ප්‍රා.ලේ.කා. - මිනුවන්ගොඩ 071-8860754
M.G.C.P.කුමාර සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි ප්‍රා.ලේ.කා. - මිනුවන්ගොඩ 071-6257894
N.M.C.P.දමයන්ති සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි ප්‍රා.ලේ.කා. - මිනුවන්ගොඩ 077-3830647
R.L.R.D.රාජපක්ෂ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි ප්‍රා.ලේ.කා. - මිනුවන්ගොඩ 075-7528475

 

සමෘද්ධි බැංකු -දෙවලපොල

General Number

සමෘද්ධි කළමණාකරු

 NAME OF THE OFFICER DESIGNATION WORK STATION MOBILE PHONE NO
J.A.D.T.W. ජයසුන්දර කළමණාකරු දෙවලපොල සමෘද්ධි බැංකුව 0712169078
M. දේවිකා කුමාරි කළමණාකරණ සහකාර දෙවලපොල සමෘද්ධි බැංකුව 0777195956
G.A.ඉන්ද්‍රානී මල්කාන්ති ගිණුම් ලිපිකරු දෙවලපොල සමෘද්ධි බැංකුව 0717610028
H.A. හසින්ත කුමාර පොත් තබන්නා දෙවලපොල සමෘද්ධි බැංකුව 0713587174
W.චන්දන කුමාර අයකැමි දෙවලපොල සමෘද්ධි බැංකුව 0776972257
A.W. රේණුකා දමයන්ති ගිණුම් ලිපිකරු දෙවලපොල සමෘද්ධි බැංකුව 0713409893
K.A. කුමුදුනි ශාන්තිලතා FIELD ASSISTANT MANAGER දෙවලපොල සමෘද්ධි බැංකුව 0779728343
B. චන්ද්‍රානී බාලසූරීය සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි 100 වල්පිටමුල්ල, 102 එස්සැල්ල 0714387625
A.P. අරුණා ශාන්ති සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි 101 වඩුමුල්ල 0776615470
T. එරික් පිරීස් සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි 103/2 වන්කැපුමුල්ල 103 කමරාගොඩ 0778406815
H.P. සුජීවා නිශාන්ති සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි 102/1 මැටිකොටමුල්ල, 105 ද/හොරම්පැල්ල 0779928192
S.P.L. අරුණ කුමාර සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි 105/2 මහගම 0775349735
K.G.චින්තා ගමගේ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි 105/6 කුඩාගොඩ 0770332484
B.L.මහින්ද බාලසුරීය සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි 107 ගනිහිමුල්ල 0716529002
W.A. චම්පිකා බාලසූරිය සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි 107/1 පේරලන්ද 0764455224
B.K.C.සරත් බාලසූරිය සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි 114 කලවාන 0776970179
A.K.A. මංගලිකා සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි 115 හැලකන්දන 0712621339

සමෘද්ධි බැංකු  - කොරස

General Number

සමෘද්ධි කළමණාකරු

 NAME OF THE OFFICER

DESIGNATION

WORK STATION

MOBILE PHONE NO

එච්.පී.සී.එන්.ගුණවර්ධන

කළමණාකරු

ප්‍රා.ලේ.කා.-මිනුවන්ගොඩ

755826675

ඕ.නෙල්කා තුෂාරි

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

ප්‍රා.ලේ.කා.-මිනුවන්ගොඩ

773482089

අමරා දමයන්ති දිසානායක

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

ප්‍රා.ලේ.කා.-මිනුවන්ගොඩ

7576381616

ආර්.කේ.ප්‍රීති පෙරේරා

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

ප්‍රා.ලේ.කා.-මිනුවන්ගොඩ

776507184

බී.එල්.යමුනා කුමාරි

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

ප්‍රා.ලේ.කා.-මිනුවන්ගොඩ

758179713

අනුෂා නදී රාමනායක

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

ප්‍රා.ලේ.කා.-මිනුවන්ගොඩ

774640567

කේ.ඒ.එස්.කටුගම්පොළ

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

ප්‍රා.ලේ.කා.-මිනුවන්ගොඩ

779911255

ආර්.චාන්දනී රත්නායක

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

ප්‍රා.ලේ.කා.-මිනුවන්ගොඩ

717062216

ආර්.ඩී.ඩී.සුරන්දිමා

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

ප්‍රා.ලේ.කා.-මිනුවන්ගොඩ

776296206

ඩී.පී.ලලිතා සෙනෙවිරත්ත

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

ප්‍රා.ලේ.කා.-මිනුවන්ගොඩ

771115021

ඒ.රවින්ද්‍ර අමරසිංහ

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

ප්‍රා.ලේ.කා.-මිනුවන්ගොඩ

779488936

ඒ.ඒ.අශෝකා තිලකරත්න

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

ප්‍රා.ලේ.කා.-මිනුවන්ගොඩ

773405595

කේ.ඒ.නෙරන්ජන් නුවන් කුමාර

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

ප්‍රා.ලේ.කා.-මිනුවන්ගොඩ

335681825

ජේ.ටී.සමන්තා ජයවර්ධන

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

ප්‍රා.ලේ.කා.-මිනුවන්ගොඩ

778681069

යූ.නිලූකා ජයරත්න

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

ප්‍රා.ලේ.කා.-මිනුවන්ගොඩ

713585533

එන්.එල්.අනුරුද්ධ පුෂ්පකුමාර

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

ප්‍රා.ලේ.කා.-මිනුවන්ගොඩ

775441021

ආර්.එම්.ගයාන් රත්නායක

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

ප්‍රා.ලේ.කා.-මිනුවන්ගොඩ

712183397

සමෘද්ධි බැංකු - යාගොඩමුල්ල

General Number

සමෘද්ධි කළමණාකරු

 NAME OF THE OFFICER DESIGNATION WORK STATION MOBILE PHONE NO
තුෂාරි රණසිංහ කළමණාකරු ප්‍රා.ලේ.කා.-මිනුවන්ගොඩ 072-4275044
H.A.ධර්මවර්ධන සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි ප්‍රා.ලේ.කා.-මිනුවන්ගොඩ 071-9509349
M.අජිතා කල්යානි සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි ප්‍රා.ලේ.කා.-මිනුවන්ගොඩ 071-8064669
K.A.හිමාලි සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි ප්‍රා.ලේ.කා.-මිනුවන්ගොඩ 077-2850294
K.සමන්තා චාන්දනී සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි ප්‍රා.ලේ.කා.-මිනුවන්ගොඩ 072-4185816
A.ප්‍රියදර්ශනී සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි ප්‍රා.ලේ.කා.-මිනුවන්ගොඩ 071-2482803
W.A.D.ප්‍රමෝධනී මධුමාලි සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි ප්‍රා.ලේ.කා.-මිනුවන්ගොඩ 076-9602383
J.A.දීපිකා ජයකොඩි සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි ප්‍රා.ලේ.කා.-මිනුවන්ගොඩ 077-1999221
W.P.විකුම් ලංකාදේව සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි ප්‍රා.ලේ.කා.-මිනුවන්ගොඩ 077-7626469
ප්‍රබාත් කැලුම් සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි ප්‍රා.ලේ.කා.-මිනුවන්ගොඩ 077-6563003
ප්‍රදීප් අරංගල්ල සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි ප්‍රා.ලේ.කා.-මිනුවන්ගොඩ 071-4417028
I.කාන්තිලතා සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි ප්‍රා.ලේ.කා.-මිනුවන්ගොඩ 077-2199827
කුසුම් විජේතුංග සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි ප්‍රා.ලේ.කා.-මිනුවන්ගොඩ 077-6445143
W.A..සන්ධ්‍යා සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි ප්‍රා.ලේ.කා.-මිනුවන්ගොඩ 071-1761234
R.K.චමිල ධනුෂ්ක සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි ප්‍රා.ලේ.කා.-මිනුවන්ගොඩ 071-1416454
K.L.P.මල්කාන්ති සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි ප්‍රා.ලේ.කා.-මිනුවන්ගොඩ 077-3549617

සමෘද්ධි බැංකු -උඩුගම්පොළ

General Number

සමෘද්ධි කළමණාකරු

 NAME OF THE OFFICER

DESIGNATION

WORK STATION

MOBILE PHONE NO

U.P තිලකා පතිරණ 

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

D/.S MINUWANGODA

077-9003148

B.A. තුෂාරි සමන්තිකා 

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

D/.S MINUWANGODA

075-4224621

S.G.V. නිලූකා ගුණසේකර 

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

D/.S MINUWANGODA

071-2867481

W.ගාමිණී පෙරේරා

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

D/.S MINUWANGODA

033-3999806

J.M. D. සමන් ප්‍රියන්ති

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

D/.S MINUWANGODA

077-1837081

A. දිශානි  

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

D/.S MINUWANGODA

077-9852805

J.M.හේමලතා ජයසිංහ  

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

D/.S MINUWANGODA

077-4566127

N.H. උපුල් චන්දන ෆෝන්සේකා 

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

D/.S MINUWANGODA

078-9834067

W.D. දර්ශනී රුවන්

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

D/.S MINUWANGODA

077-2408140

J.B. ප්‍රදීප් කුමාර

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

D/.S MINUWANGODA

070-2703533

R.H. රසිකා ශ්‍යාමලී

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

D/.S MINUWANGODA

077-7972770

H.P.M.C. ඉන්දිකා

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

D/.S MINUWANGODA

071-8334966

R.M. විමලා රත්නායක

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

D/.S MINUWANGODA

077-5111567

B.L.සුජිත් නිශාන්ත 

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

D/.S MINUWANGODA

072-3324660

T.U C.J.දිසානායක 

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

D/.S MINUWANGODA

071-2476535

P.A.D. සංජීවනී

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

D/.S MINUWANGODA

077-1568525

K.P.R.S. ගමගේ

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

D/.S MINUWANGODA

077-5779566

සමෘද්ධි බැංකු - මිනුවන්ගොඩ

General Number

සමෘද්ධි කළමණාකරු

 NAME OF THE OFFICER

DESIGNATION

WORK STATION

MOBILE PHONE NO

H.P.S.U.ජයතිලක

කළමණාකරු

ප්‍රා.ලේ.කා- මිනුවන්ගොඩ

774391957

P.K.N.කුමාරි

කළමණාකරු

ප්‍රා.ලේ.කා- මිනුවන්ගොඩ

702558472

D.T.රත්නසූරීය

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

ප්‍රා.ලේ.කා- මිනුවන්ගොඩ

711660327

W.P.J.රුවන් කුමාර

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

ප්‍රා.ලේ.කා- මිනුවන්ගොඩ

715709033

K.H.R.W.කුමාරසිංහ

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

ප්‍රා.ලේ.කා- මිනුවන්ගොඩ

772213010

B.R.R.ශ්‍රිමාලි බලගල්ල

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

ප්‍රා.ලේ.කා- මිනුවන්ගොඩ

718700058

R.H.U.උත්පලා සරච්චන්ද්‍ර

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

ප්‍රා.ලේ.කා- මිනුවන්ගොඩ

715205348

H.P.රෝහණ

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

ප්‍රා.ලේ.කා- මිනුවන්ගොඩ

714116870

M.A.L.චන්දිමා

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

ප්‍රා.ලේ.කා- මිනුවන්ගොඩ

772598413

A.P.ජයරත්න

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

ප්‍රා.ලේ.කා- මිනුවන්ගොඩ

769275410

S.K.සමන්ජිත්

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

ප්‍රා.ලේ.කා- මිනුවන්ගොඩ

716866220

R.D.සුසිල් අනුර කුමාර

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

ප්‍රා.ලේ.කා- මිනුවන්ගොඩ

776679117

M.P.P.චන්ද්‍රසිරි

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

ප්‍රා.ලේ.කා- මිනුවන්ගොඩ

722449827

K.A.P.චාන්දනී

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

ප්‍රා.ලේ.කා- මිනුවන්ගොඩ

779669263

M.P.N.මාරසිංහ

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

ප්‍රා.ලේ.කා- මිනුවන්ගොඩ

714125680

W.A.L.S.වෙත්තසිංහ

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

ප්‍රා.ලේ.කා- මිනුවන්ගොඩ

702558490

H.T.P.චාන්දනී

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

ප්‍රා.ලේ.කා- මිනුවන්ගොඩ

776161506

V.M.Y.රුවන්ති

සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි

ප්‍රා.ලේ.කා- මිනුවන්ගොඩ

702698932

සමෘද්ධි බැංකු - හොරම්පැල්ල

General Number

සමෘද්ධි කළමණාකරු

 NAME OF THE OFFICER DESIGNATION WORK STATION MOBILE PHONE NO
S.A දම්මිකා කුමාරි සමෘද්ධි කළමණාකරු D/.S MINUWANGODA 071-5322587
K.A අශෝක කුමාර සරච්චන්ද්‍ර සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි D/.S MINUWANGODA 072-2243648
D මානෙල් ප්‍රියංගිකා සිල්වා සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි D/.S MINUWANGODA 071-6226685
B.M.මංජුලා තුෂාරි සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි D/.S MINUWANGODA 071-0993550
H.P යමුනා කාන්ති සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි D/.S MINUWANGODA 071-2064400
N.A ජානක නෙත්තසිංහ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි D/.S MINUWANGODA 0777-610342
A.R ධම්මිකා විමලවීර සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි D/.S MINUWANGODA 077-5122658
P රුවන් කිත්සිරි සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි D/.S MINUWANGODA 070-2698933
U.L රසිකා නිමන්ති සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි D/.S MINUWANGODA 077-4455973
S.P ප්‍රභාෂිනි නිරංජලා සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි D/.S MINUWANGODA 071-8405230
A සුලනි ප්‍රියදර්ශිකා සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි D/.S MINUWANGODA 077-4732072
S.P සත්මිනි සේනාරත්න සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි D/.S MINUWANGODA 077-5423594
M.M චමරි චන්දිමා සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි D/.S MINUWANGODA 071-4630033
S.W.A වජිරා කුමාරසිංහ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි D/.S MINUWANGODA 077-9178602
M.P ප්‍රබෝධනි පියුමි කුමාරි සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි D/.S MINUWANGODA 078-3655477
R.J.K.G රණතුංග සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි D/.S MINUWANGODA 077-6999851
K.D.R.K.G ප්‍රනාන්දු සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි D/.S MINUWANGODA 077-9142127
D.A චන්ද්‍රසිරි සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි D/.S MINUWANGODA 077-7941471
W.P.K Wවිතානගේ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි D/.S MINUWANGODA 071-4426403
A.D.G සිරිසෝම සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි D/.S MINUWANGODA -

සමෘද්ධි බැංකු - නයිවල

General Number

සමෘද්ධි කළමණාකරු

 NAME OF THE OFFICER DESIGNATION WORK STATION MOBILE PHONE NO
       
D.A.R.දිසානායක සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි D/.S MINUWANGODA 071 6287272
S.A.ඉන්දික ප්‍රියලාල් සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි D/.S MINUWANGODA 077 9459235
C.S.K.විජේසිංහ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි D/.S MINUWANGODA 077 8406072
P.A.P.S.පතිරාජ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි D/.S MINUWANGODA 077 0496460
H.චන්දිමා ශ්‍යාමලි සිල්වා සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි D/.S MINUWANGODA 077 0221016
K.A.රමණි තිලකරත්න සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි D/.S MINUWANGODA 077 6204371
M.W. ලොකුගමගේ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි D/.S MINUWANGODA 077 2825650
D.M.ගීතා ශ්‍යාමලි සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි D/.S MINUWANGODA 077 8982988
T.R.චාන්දනි සිල්වා සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි D/.S MINUWANGODA  
N.R.C.පුෂ්පකුමාර සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි D/.S MINUWANGODA 076 3747148
B.M. දමිත් ජයවර්ධන සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි D/.S MINUWANGODA 072 7293932
C.N. ධර්මවර්ධන සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි D/.S MINUWANGODA 071 4402418
M.J.C.උදයංගනී සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි D/.S MINUWANGODA 077 0888481
K.B.T.U.මධුසංක සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි D/.S MINUWANGODA 071 2452394

සමෘද්ධි බැංකු - උග්ගල්බොඩ

General Number

සමෘද්ධි කළමණාකරු

 NAME OF THE OFFICER DESIGNATION WORK STATION MOBILE PHONE NO
ජි.ජි.අනුර කළමණාකරු D/.S MINUWANGODA 702005350
කේ.සී.කුලතිලක සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි D/.S MINUWANGODA 070-2558445
කේ.අයි.සමාලි සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි D/.S MINUWANGODA 077-5526312
එල්.කේ.අයි.එන්.පෙරේරා සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි D/.S MINUWANGODA 077-5186058
කේ.එස්.කුමාර සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි D/.S MINUWANGODA 076-5949008
එම්.පි.එස්.ආර්.ගුණසේකර සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි D/.S MINUWANGODA 077-1037130
ජි.ඩි.එන්.අයි.සුමතිරත්න සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි D/.S MINUWANGODA 076-4504367
ඒ.ඒ.අයි.ඒ.වීරසිංහ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි D/.S MINUWANGODA 077-8496884
එල්.එන්.එස්.එල්.නාරංගොඩ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි D/.S MINUWANGODA 077-2009895
පි.ජි.ජි.සරත් සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි D/.S MINUWANGODA 077-3855518
එච්.සී.ජයමිණි සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි D/.S MINUWANGODA 071-8468847
කේ.ඒ.පී.එම්.කංනන්ගර සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි D/.S MINUWANGODA 077-4303024
ජේ.ඒ.එස්.එස්.කේ.ජයසූරිය සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි D/.S MINUWANGODA 071-7250893
එම්.පී.ජයසූරිය සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි D/.S MINUWANGODA 077-8213364
පි.ජි.ආර්.රණතුංග සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි D/.S MINUWANGODA 071-9296627
ජේ.ඒ.එච්.ඩබ්.කුමාර සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි D/.S MINUWANGODA 071-6438931
බි.ඒ.පි.එම්.ඉන්ද්‍රජිත් සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි D/.S MINUWANGODA 077-9210300

සමෘද්ධි බැංකු -නැදගමුව

General Number

සමෘද්ධි කළමණාකරු

 නිලධාරියාගේ නම තනතුර සේවා ස්ථානය MOBILE PHONE NO
ටි.ජී.එස්.පුෂ්පකාන්ති කළමණාකරු D/.S MINUWANGODA 702698934
පී.පී.පී.පෙරේරා සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි D/.S MINUWANGODA 702703523
ඒ.ඒ.ඩබ්.පී.කේ.පෙරේරා සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි D/.S MINUWANGODA 714402415
ආර්.කේ.එස්.ඩී.රාමනායක සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි D/.S MINUWANGODA 702703516
ජී.ඩී.එස්.ගුණතිලක සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි D/.S MINUWANGODA 702698923
එච්.පී.පී.ඩී.පතිරණ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි D/.S MINUWANGODA 774176230
ඩබ්.පී.සී.තිසේරා සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි D/.S MINUWANGODA 726319159
අයි.එම්.එච්.එන්.අයි.ලියනගේ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි D/.S MINUWANGODA 713453372
එච්.එන්.අයි.කුමාර සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි D/.S MINUWANGODA 714402417
ජේ.ඒ.සී.ප්‍රියන්ගනී සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි D/.S MINUWANGODA 714931783
ඒ.ජි.කුමාරවංශ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි D/.S MINUWANGODA 713198971
අයි.ජි.කෝරලගේ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි D/.S MINUWANGODA 714406359
බී.එල්.ඩී.එස්.බාලසූරිය සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි D/.S MINUWANGODA 711458010
කේ.කේ.සී.කේ.රාජපක්ෂ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි D/.S MINUWANGODA 766600485
ඒ.ඩී.ඩබ්.එස්.ජීනදාස සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි D/.S MINUWANGODA 728031258
කේ.එල්.එන්.පෙරේරා සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි D/.S MINUWANGODA 775872455
කේ.ඒ.ටී.බී.කලංසූරිය සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි D/.S MINUWANGODA 702711600
කේ.එන්.එම්.ප්‍රනාන්දු සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි D/.S MINUWANGODA 71909461

News & Events

Scroll To Top