මිනුවන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ලියාපදිංචි මුළු ව්‍යාපාර  ( 1991 සිට මේ දක්වා)  - 10515

 

විහාර පනත යටතේ ලියාපදිංචි පන්සල් නාමලේඛනය

ලියා පදිංචි අංකය

විහාරස්ථානයේ නම

විහාරාධිපති

ස්වාමීන් වහන්සේගේ නම

දුරකථන අංකය

විහා/02/15/041

ශ්‍රී සුදර්ශනාරාමය,

කොටුගොඩ ,මිනුවන්ගොඩ

පුජ්‍ය මුතුවාඩියේ සේනානන්ද හිමි

0112297079

විහා/02/15/065

සහන සේවා බෞද්ධ

මධ්‍යස්ථානය ,මිනුවන්ගොඩ

පුජ්‍ය ගාල්ලේ පියනන්ද හිමි

0718030000

විහා/02/15/055

ධර්මරාජාරාමය,

කනත්ත පාර, මිනුවන්ගොඩ

ඉදුල්ගොඩකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි

0113127456

විහා/02/15/012

විවේකාරාමය,යකහටුව

මිනුවන්ගොඩ

උඩුපුස්සැල්ලෑවේ විජිත හිමි

0112280461

විහා/02/15/026

රජ මහා විහාරය,

මිනුවන්ගොඩ

මකුද්දල චන්දාලෝක හිමි

0113107273

විහා/02/15/073

සෞගතාරාමය,මඩෑමුල්ල

ඉදිමින්නේ උත්තමඥාණ හිමි

0772030936

විහා/02/15/021

සුගතාරාමය,බොරගොඩවත්ත

පුජ්‍ය නිකවැරටියේ විජිතසිරි හිමි

0112296624

විහා/02/15/013

නාගවනාරාමය,නැදගමුව

දිවුලපිටියේ පඤ්ඤාසීහ හිමි

0332225339

විහා/02/15/015

ජයවර්ධනාරාමය,

නිල්පනාගොඩ

ඉදිමින්නේ උත්තමඥාණ හිමි

0112299952

විහා/02/15/085

සුධර්මාරාමය,යටියන

පුජ්‍ය යටියන සද්ධාතිස්ස හිමි

0112297397

විහා/02/15/019

ජිනේනද්‍රාරාමය ,වැල්හේන

බෝතලේ අනුරුද්ධ හිමි

0112298100

විහා/02/15/022

හස්තිවනාරාමය,කලවාන

හුණුමුල්ලේ ධම්මකිත්ති හිමි

0112296534

         -

අභිනවාරාමය,ජාපාලවත්ත

හකමුවේ වංශරතන හිමි

0112280109

විහා/02/15/045

විවේකාරාමය,වෑලිය

ඉදිමින්නේ උත්තමඥාණ හිමි

0115680030

       -

සුභද්‍රාරාමය,පොල්වත්ත

වැලිගම සුධම්ම හිමි

0112297562

විහා/02/15/077

බෝධිදෘමාරාමය,

කෙහෙල්බද්දර

මානිංගමුවේ ධම්මජෝති හිමි

0332223369

විහා/02/15/069

භික්ෂු අභ්‍යාස ආයතනය

පත්තඩුවන

නැදගමුවේ විජය මෛත්‍රි හිමි

0112296532

       -

නිග්‍රෝධාරාමය,විදියවත්ත

තෙප්පනාවේ සුනීත හිමි

0332230418

විහා/02/15/044

සිරි සද්ධාතිස්ස පිරිවෙන

යාගොඩමුල්ල

ඉදිමින්නේ උත්තමඥාණ හිමි

0112294653

විහා/02/15/030

අර්ජුනාරාමය,මිරිස්වත්ත

දුණුකේවත්තේ ජිනානන්ද හිමි

0112296433

විහා/02/15/007

සුසිලාධාරාරාමය,උග්ගල්බඩ

වැල්හේනේ ඥාණරතන හිමි

0112297776

වහා/02/15/008

විජයාරාමය ,මැදිපිල්ලෑව

පුජ්‍ය හොරම්පැල්ලේ සෝමාලෝක හිමි

0112299690

විහා/02/15/059

සිරි නිකේත පිරිවෙන

ගල්කන්ද

තොරණගොඩ සුමනසිරි හිමි

0112296859

වහා/02/15/042

සුරම්මාරාමය,උන්නාරුව

උන්නාරුවේ අත්ථදස්සී හිමි

0112254337

         -

බුදුගල්ගොඩැල්ල

පුරාණ විහාරය,උග්ගල්බඩ

පුජ්‍ය කනෝයායේ සාරානන්ද හිමි

033380318

         -

ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ

මධ්‍යස්ථානය,පීල්ලවත්ත

පුජ්‍ය පරවාහැර චන්ද්‍රරතන හිමි

0112254520

           -

විජය මංගල පිරිවෙන, යටියන

මිනුවන්ගොඩ

පුජ්‍ය උඩාමුල්ලේ මෛත්‍රි හිමි

0112295027

විහා/02/15/088

පූර්වාරාමය,වත්තෙ ගෙදර

මිනුවන්ගොඩ

පුජ්‍ය බුළුගහමුල්ලේ ධම්මික හිමි

0112296687

           -

ජයවර්ධනාරාමය,මාතම්මන

මිනුවන්ගොඩ

පුජ්‍ය කුඩාගොඩගම විපුලතිස්ස හිමි

0112298359

           -

ජිනේනද්‍රාරාමය,ඕපාත

කොටුගොඩ

පුජ්‍ය මූකලන්ගමුවේ පඤ්ඤානන්ද හිමි

0112294670

විහා/02/15/040

සුනන්දාරාමය,

තනිපොල්ගහවත්ත,ගම්පහ

පුජ්‍ය මීගස්තැන්නේ රතනජෝති හිමි

0332224449

විහා/02/15/063

පුෂ්පාරාමය,මාදෙල්ගමුව

ගම්පහ

පුජ්‍ය වන්කැපමුල්ලේ විජිත වංශ හිමි

0332226850

විහා/02/15/048

සුදර්ශනාරාමය,

නිල්පනාගොඩ,මිනුවන්ගොඩ

පුජ්‍ය මාවිල අනෝමදස්සි හිමි

0112296026

 

ධර්මෝදයාරාමය,දෙමටගොල්ල

පුජ්‍ය හොරම්පැල්ලේ දයානන්ද හිමි

0112297309

     -

ලුම්බිණි විහාරය,ගල්ලොළුව

මිනුවන්ගොඩ

පුජ්‍ය හීනටියන ධම්මාරාම හිමි

0112296173

     -

සුධර්මාරාමය,ආරච්චිවත්ත

කොටුගොඩ

පුජ්‍ය අම්බලන්ගොඩ සංඝරතන හිමි

0112280128

     -

විවේකාරාමය,වෑගොව්ව

මිනුවන්ගොඩ

උඩුපුස්සැල්ලාවේ විජිත හිමි

0112298119

විහා/02/15/023

මෙත්තාරාමය,කෝපිවත්ත

මිනුවන්ගොඩ

පත්තඩුවන කල්‍යාණවංශ හිමි

0112295364

     -

ධර්මරත්නෝදය පිරිවෙන

අස්වාන,මිනුවන්ගොඩ

මකුද්දල චන්දාලෝක හිමි

0112295360

  

විහා/02/15/072

ඝනානන්ද පොත්ගුල් විහාරය

බටපොත,මාදෙල්ගමුව

මූකලංගමුවේ පඤ්ඤානන්ද හිමි

0714110078

     -

සෝමාවති විහාරය,බිග්සිටිය

පීල්ලවත්ත

පුජ්‍ය තල්පොත ධම්මතිස්ස හිමි

0714481562

විහා/02/15/089

සම්මාජීව බෞද්ධ ආශ්‍රමය

බොරගොඩවත්ත, මිනුවන්ගොඩ

කුප්පියාවත්තේ බෝධානන්ද හිමි

0112299085

   -

විහා/02/15/084

සම්බුදු වෙහෙර භාවනා

මධ්‍යස්ථානය,පොල්වත්ත

නාඋයනේ ධම්මාරාම හිමි

0112296302

  

විහා/02/15/084

සිරි නිමල සෙනසුන් විහාරය

අස්ගිරිවල්පොල,උඩුගම්පල

දඹගොල්ලේ මේධානන්ද හිමි

0112220436

   -

සම්බුද්ධාලෝක බෞද්ධ

මධ්‍යස්ථානය,බුළුගහමුල්ල

මිනුවන්ගොඩ ඥාණවාස හිමි

0717199365

   -

සුදර්ශනා භාවනා මධ්‍යස්ථානය

යටියන,මිනුවන්ගොඩ

වල්පොල කල්‍යාණතිස්ස හිමි

0112255754

විහා/02/15/015

බෝධිපූජාරාමය,අස්ගිරිවල්පොල

උඩුගම්පල

උනවටුනේ විනයාලංකාර හිමි

   -

 

ධම්මාරාම යෝගාශ්‍රමය,

රයියාදොළුව,මිනුවන්ගොඩ

 

0334934602

 

සුමනාරාමය,පත්තඩුවන,

මිනුවන්ගොඩ

නැදගමුවේ විජය මෛත්‍රි හිමි

0112296532

 

සිරි සදහම් යෝගාශ්‍රමය

මල්ලව ටෙරනස්,මිනුවන්ගොඩ

වට්ටාරාම ධම්මදස්සි හිමි

0112296840

විහා/02/15/087

සුධර්මාරාමය,සීදුව පාර

උඩුගම්පල

පහලගම සෝමරතන හිමි

0333436092

විහා/02/15/049

ඔබේසේකරාරාමය ,වයිවත්ත,

වේයන්ගොඩ පාර,නයිවල

මැදගම්පිටියේ විමලධම්ම හිමි

0332288305

විහා/02/15/057

ශාඛ්‍යසිංහාරාමය,ගල්ලෙ ගෙදර

වේයන්ගොඩ

අලුත් නුවර සීවලි හිමි

0332230166

විහා/02/15/010

ශාසනාලෝක විහාරය,

පෙතියාගොඩ,උඩුගම්පල

තෙප්පනාවේ සුනීත හිමි

0332220134

විහා/02/15/051

පනසවනාරාමය,කොස්පිල්ලෑව ,

උඩුගම්පල

බෝපේ විජිත හිමි

0332226390

විහා/02/15/090

නාගාරාම විහාරය,

ගොයිගම්ගොඩැල්ල,උඩුගම්පල

හාල්යායේ පඤ්ඤාරතන හිමි

0332220185

විහා/02/15/038

ඛෙත්තාරාමය,අස්ගිරිවල්පොල

උඩුගම්පල

බෝපේ පියරතන හිමි

0332224424

විහා/02/15/033

බෝධිරුක්ඛාරාමය,ගණිහිමුල්ල

දෙවලපොල

රේටියගම විමලසාර හිමි

0112296481

විහා/02/15/058

ධම්මයුක්තිකාරාමය,විගොඩ

බෙම්මුල්ල

ඕවිටිගමුවේ මේධාවි හිමි

0332289167

විහා/02/15/064

සුධර්මාරාම මහ පිරිවෙන,

බලබෝව,දෙවලපොල

කුරුවිට චන්දානන්ද හිමි

0332288789

විහා/02/15/060

පූර්වාරාමය,නයිවල,වේයන්ගොඩ

රත්මලේ සෝමරතන හිමි

0332288962

විහා/02/15/016

බෝධිමාලකාරාමය,බලබෝව

දෙවලපොල

බලබෝවේ ධම්මකිත්ති හිමි

0332288324

විහා/02/15/002

අශෝකාරාමය,මාබෝදල,

වේයන්ගොඩ

බෝගම්මන සුගතවංශ හිමි

0113129765

විහා/02/15/001

විජයසුන්දරාරාමය,වන්කැපමුල්ල

වටිනපහ

උඩුගල සුමන හිමි

0112280513

     -

පුරාණ රජ මහා විහාරය

අස්ගිරිය

පුජ්‍ය රම්බිඩගල අනෝමදස්සි හිමි

0332225826

විහා/02/15/002

සුගතාරාමය,එස්සැල්ල

පුජ්‍ය පොතානේ උපාලි හිමි

0333339779

විහා/02/15/056

නාගවනාරාමය,යටගම,මාබෝදල

පුජ්‍ය නාලපහ ඉන්දවිමල හිමි

0332291014

විහා/02/15/032

සුදර්ශනාරාමය,දෙවලපොල

පුජ්‍ය කයිකාවල ධම්මප්‍රිය හිමි

0112299167

     -

ගණේගොඩාරාම පුරාණ විහාරය

වටිනපහ

උඩුදෙණියේ ජිනරතන හිමි

0112299103

විහා/02/15/078

විවේකාරාමය,මැදගම්පිටිය,

දිවුලපිටිය

පුජ්‍ය ගල්නෑවේ ධම්මපාල හිමි

0332292705

       -

සද්ධර්මෝදයාරාමය,

මැටිකොටුමුල්ල,එස්සැල්ල

පුජ්‍ය කාරියගම සෝමරතන හිමි

0332290510

       -

විජිතාරාමය,අස්ගිරිය,ගම්පහ

පුජ්‍ය නාබඩගස්වැවේ සිරිසුමන හිමි

0333728886

 

කේෂත්‍රාරාමය,මාබෝදල,

මිනුවන්ගොඩ

පුජ්‍ය වැල්ලෑවේ චන්දානන්ද හිමි

               -

විහා/02/15/074

සද්ධර්මගුප්ත පිරිවෙන,

දොඹවල

පුජ්‍ය තෙප්පනාවේ සුනීත හිමි

0332227823    

විහා/02/15/005

සම්බෝධි විහාරය,දෙවලපොල

පුජ්‍ය හිගුරක්ගොඩ සුමති හිමි

0718411196

විහා/02/15/053

ගංගාරාමය,අස්ගිරිය,

ගම්පහ

අපවත් වී ඇත.

       -

 

සුගත ශාසනධාර විහාරය,

වතුමුල්ල

පුජ්‍ය කන්තලේ විජිතවංශ හිමි

0332255270

විහා/02/15/758

නාග තපෝවනය,මාරපොල

පුජ්‍ය තපෝවනයේ සෝමින්ද හිමි

0719713971

විහා/02/15/050

සදානන්ද පිරිවෙන,දොරණගොඩ

පුජ්‍ය රඹුක්වැල්ලේ දේවානන්ද හිමි

0718366708

විහා/02/15/017

වේළුවනාරාමය,වඩුමුල්ල

පුජ්‍ය නාරාවිල ධම්මදස්සි හිමි

0774498975

     -

රණතුංගාරාමය,වල්පිටමුල්ල

පුජ්‍ය කුරුණෑගල පේමරතන හිමි

0332288340

     -

විශුද්ධාරාමය,මාරපොල,

වේයන්ගොඩ

ගැන්නැපාන සුමනාරාම හිමි.

   -

විහා/02/15/047

ඉන්ද්‍රවංශාරාමය,මාකලන්දන,

දෙවලපොල

පුජ්‍ය අහංගම මහින්දවංශ හිමි

     0714969640

     -

වාලුකාරාමය,පලියටියන,

දෙවලපොල

පුජ්‍ය උල්ලලපොල මහානාම හිමි

     -

විහා/02/15/006

සුධර්මානන්ද විහාරය,කොරස

උඩුගම්පල

පුජ්‍ය කටුවස්ගොඩ සෝමින්ද හිමි

0332294666

විහා/02/15/075

මංගලාරාමය,අස්ගිරිය,ගම්පහ

පුජ්‍ය තෙප්පනාවේ සුනීත හිමි

0332224174

විහා/02/15/009

ධම්මරතන බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය,

නයිවල

පුජ්‍ය හිස්සැල්ලේ රතනසීහ හිමි

0332287347

විහා/02/15/066

ධර්මරාජාරාමය,විගොඩ,

බෙම්මුල්ල

පුජ්‍ය කපුහේන්තුඩුවේ ඥාණවංශ හිමි

     -

   -

උත්තරාරාමය,මාලිගාගොඩැල්ල,

උඩුගම්පල

පුජ්‍ය මකුද්දල චන්දාලෝක හිමි

 

විහා/02/15/094

මෛත්‍රිවර්ධනාරාමය,

නැ/දොරණාගොඩ

පුජ්‍ය අලුත්නුවර සීවලී හිමි

0332230166

විහා/02/15/095

මෙත් සිසිල සේනාසනය,

හැලකන්දන

පුජ්‍ය මහඔයේ මහින්ද හිමි

0717282844

විහා/02/15/061

ගුණවර්ධන බෝධිමළු විහාරය

පහළ විතානමුල්ල

පුජ්‍ය නාලපහ ඉන්දවිමල හිමි

0716042762

විහා/02/15/062

බුදුමග විහාරස්ථානය,

මාබෝදල

පුජ්‍ය කරාපිටියේ සුමිත්ත හිමි

-

       -

විජයාරාමය,වටිනපහ

පුජ්‍ය පොතානේ උපාලි හිමි

-

       -

වික්‍රමසිංහ ධර්මායතනය,

අරලිය උයන,කොටුගොඩ

පුජ්‍ය කිඹුලාපිටියේ සුමිත්ත හිමි

-

මිනුවන්ගොඩ කොට්ඨාසය තුළ ලියාපදිංචි මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන - 2016

මිනුවන්ගොඩ කොට්ඨාසය තුළ ලියාපදිංචි මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන - 2016

අනු අංකය

මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ නම

ලිපිනය   

ලියාපදිංචි අංකය

1

නන්දිමිත්‍ර මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

යාගොඩමුල්ල ,කොටුගොඩ

බප/02/මිනු/10/220

2

සර්වෝදය සමාධි මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

පන්සල් හන්දිය , දෙවලපොල

බප/02/මිනු/10/182

3

ඕෂධි මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

301/සී, උග්ගල්බොඩ , ගම්පහ

බප/02/මිනු/10/168

4

මිණිමුතු මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

විතානමුල්ල, දිවුලපිටිය

බප/02/මිනු/10/131

5

සමනල මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

ශ්‍රී සුධර්මාරාමය, යටියන, මිනුවන්ගොඩ

බප/02/මිනු/10/157

6

සාධනා මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

උළුකඩේ හන්දිය, හොරගස්මුල්ල

බප/02/මිනු/10/191

7

සුමග මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

පොල්වත්ත, මිනුවන්ගොඩ

බප/02/මිනු/10/193

8

ලිට්ල් කිඩ්ස් මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

287/1 බී, ඕපාත , කොටුගොඩ

බප/02/මිනු/10/240

9

සංඝමිත්තා මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

කුඩාගොඩ, හොරම්පැල්ල

බප/02/මිනු/10/120

10

ස.ණ.ස. මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

ගල්කන්ද වටිනපහ

 

11

සුධාරි මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

විමුක්ති මාවත, වේයන්ගොඩ

බප/02/මිනු/10/244

12

විජිත මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

287/ඒ, අස්ගිරිය , ගම්පහ

බප/02/මිනු/10/238

13

රන්තරු මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

හෙන්ඩිමහර මිනුවන්ගොඩ

බප/02/මිනු/10/226

14

ශ්‍රී විජය සිඟිති මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

භික්ෂු ආයතනය පත්තඬුවන මිනුවන්ගොඩ

බප/02/මිනු/10/246

15

සෙවන  මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

83/2, මාදෙල්ගමුව, ගම්පහ

බප/02/මිනු/10/198

16

ෂෙහානි මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

උන්නාරුව මිනුවන්ගොඩ

බප/02/මිනු/10/212

17

විජය මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

තම්මිට, මාකෙවිට

බප/02/මිනු/10/171

18

ශ්‍රි සීලානන්ද මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

ගොයිගම් ගොඩැල්ල, උඩුගම්පොල

බප/02/මිනු/10/234

19

දර්ශන මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

යාගොඩමුල්ල, කොටුගොඩ

බප/02/මිනු/10/113

20

ලුම්බිණි මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

ගල්ලොළුව මිනුවන්ගොඩ

බප/02/මිනු/10/368

21

රේන්බෝ කිඩ්ස් මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

211/8 බටපොත මාදෙල්ගමුව

බප/02/මිනු/10/221

22

සමනල මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

129, වතුමුල්ල, උඩුගම්පල

බප/02/මිනු/10/192

23

සිරිනිකේතන මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

සිරිනිකේතන පිරිවෙන, ගල්කන්ද

බප/02/මිනු/10/190

24

නෙත්සරණි මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

173/සී, තම්මිට, මාකෙවිට

බප/02/මිනු/10/217

25

සහනි මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

දිවුලපිටිය පාර, නයිවල

බප/02/මිනු/10/292

26

යසිරු මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

දිවුලපිටිය පාර, ගල්පොත්ත, උඩුගම්පල

බප/02/මිනු/10/142

27

ලක්ෂ්මි මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

මාරපොල වේයන්ගොඩ

බප/02/මිනු/10/242

28

වයිනි වර්ල්ඩ් මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

සීදුව පාර, උඩුගම්පොල

බප/02/මිනු/10/290

29

සුධර්මාරාම මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

වීදියවත්ත, මිනුවන්ගොඩ

බප/02/මිනු/10/186

30

සිඟිතිමල් මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

 

බප/02/මිනු/10/

31

අනුරුද්ධ මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

යාගොඩමුල්ල, කොටුගොඩ

 

32

සදානන්ද මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

දොරණගොඩ , උඩුගම්පල

බප/02/මිනු/10/189

33

සිඟිති මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

321/බී, දොරණගොඩ, උඩුගම්පල

බප/02/මිනු/10/206

34

එක්සිත් මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

36/ඒ, දෙරණගොඩ උතුර

බප/02/මිනු/10/301

35

නිසංසලා මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය 

244/ඒ, අස්ගිරිය

බප/02/මිනු/10/275

36

ගංතෙර කැකුළු මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

මිරිස්වත්ත, යාගොඩමුල්ල

බප/02/මිනු/10/125

37

තක්ෂිලා මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

ආරංගාව

 

38

රයිසිං කිඩ්ස් මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

183/1, කෙහෙල්බද්දර

බප/02/මිනු/10/114

39

ජයනි මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

පොකුණ පාර, අස්ගිරිය

බප/02/මිනු/10/119

40

සිතුමිණ මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

වේයන්ගොඩ පාර, මිනුවන්ගොඩ

බප/02/මිනු/10/107

41

මල් කැකුළු මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

දූනගහපාර, නිල්පනාගොඩ

බප/02/මිනු/10/188

42

සිඟිති මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

මරණාධාරසමිති ශාලාව,යටියන

බප/02/මිනු/10/183

43

මිහිරි මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය 

මාකවිට පාර, නැදගමුව

බප/02/මිනු/10/232

44

ශ්‍රීබෝධි මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

නිදහස් සංවර්ධන සමිතිය, අස්ගිරිය

බප/02/මිනු/10/161

45

සුචරිත මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

109, වෑගොව්ව, මිනුවන්ගොඩ

බප/02/මිනු/10/250

46

නවෝදා මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

නයිවල පාර, මිනුවන්ගොඩ

බප/02/මිනු/10/194

47

යශෝධරා මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

250/4,බටපොත, මාදෙල්ගමුව

 

48

ගෝල්ඩන්ගේට් මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

12/බී, සියනෑසිටි, දෙවලපොල

බප/02/මිනු/10/252

49

ප්‍රබෝධා මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

වල්පිටමුල්ල, දෙවලපොල

බප/02/මිනු/10/237

50

සුමග මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

උභයශේකරාරාමය, නයිවල

බප/02/මිනු/10/156

51

සත්සර මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

114/ඒ,කෙහෙල්බද්දර

බප/02/මිනු/10/244

52

සමනල මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

ගල්ලොළුව, මිනුවන්ගොඩ

බප/02/මිනු/10/267

53

ශ්‍රී විජයවංශ මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

අභිනවාරාමය,ජාපාලවත්ත

බප/02/මිනු/10/277

54

කිඩ්ස්ලන්ඩ් මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

88/2, කුරුණෑගලපාර, මිනුවන්ගොඩ

බප/02/මිනු/10/180

55

තිසර මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

87, පෙතියගොඩ, ගම්පහ

 

56

සාරානන්ද මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

සාරානන්ද මාවත,නැදගමුව

බප/02/මිනු/10/353

57

නවෝද්‍යා මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය 

නයිවල,වේයන්ගොඩ

බප/02/මිනු/10/204

58

කැන්සිප් මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

263/බී, බුළුගහවත්තපාර, නිල්පනාගොඩ

බප/02/මිනු/10/273

59

ෂයිනි කිඩ්ස් මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

පොල්වත්ත, මිනුවන්ගොඩ

බප/02/මිනු/10/305

60

නවෝදා මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

රෝයල් ටෙරස්, අම්බලම් කැලේ, හොරම්පැල්ල

බප/02/මිනු/10/341

61

චන්ද්‍රිකා මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

බලබෝව, දෙවලපොල

බප/02/මිනු/10/302

62

විද්‍යානි මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

පන්සල් හන්දිය, දෙවලපොල

බප/02/මිනු/10/280

63

සරසි මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

වෑගොව්ව, මිනුවන්ගොඩ

 

64

ගෝල්ඩන් කිඩ්ස් මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

95/ඒ, බෝගහහේන, කළහුගොඩ

බප/02/මිනු/10/279

65

ලිට්ල් ලැම්බ්ස් මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

207, රණවිරුහෙලසිරි මාවත, බොරගොඩවත්ත

බප/02/මිනු/10/109

 

66

මිණිමුතු මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

මාදෙල්ගමුව පාර, කෙහෙල්බද්දර

බප/02/මිනු/10/124

 

67

නිපුණ මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

172/සී, දිවුලපිටිය පාර,නිල්පනාගොඩ

බප/02/මිනු/10/135

 

68

මොන්ටිසෝරි මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

88, වේයන්ගොඩ පාර, මිනුවන්ගොඩ

බප/02/මිනු/10/141

 

69

කිඩ්ස් වර්ල්ඩ් මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

නයිවල පාර ,උඩුගම්පොල

බප/02/මිනු/10/143

 

70

ජයරන් මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

48/බී,දොලාගත පාර, උඩුගම්පොල

බප/02/මිනු/10/187

 

71

ශුද්ධවූ පවුලේ ළදරු පාසල

බුරුල්ලපිටිය, මිනුවන්ගොඩ

බප/02/මිනු/10/195

 

72

ලිට්ල් රෝස් මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

කොළඹ පාර, අඹගහවත්ත

බප/02/මිනු/10/199

 

73

තක්සලා මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

වේයන්ගොඩ පාර, මිනුවන්ගොඩ

බප/02/මිනු/10/269

 

74

ටයිනි කිඩ්ස් මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

268 යටියන, මිනුවන්ගොඩ

බප/02/මිනු/10/231

 

75

ශ්‍රීමත් බණ්ඩාරනායක මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

බලබෝව, දෙවලපොල

බප/02/මිනු/10/282

 

76

ඉසුරු මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

වීදියවත්ත,උඩුගම්පල

බප/02/මිනු/10/287

 

77

තිඩ්ස් බර්ඩ් මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

කෝපිවත්ත, මිනුවන්ගොඩ

   

78

ලිට්ල් කිඩ්ස් මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

ගමන්ගෙදර, මිනුවන්ගොඩ

බප/02/මිනු/10/331

 

79

පිපෙත කැතුළු මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

පන්සිල්ගොඩ, මිනුවන්ගොඩ

   

80

ඒන්ජල් ස්වීට් මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

145, බුරුල්ලපිටිය, මිනුවන්ගොඩ

   

81

ජයනි මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

127/6, වේයන්ගොඩ පාර,මිනුවන්ගොඩ

බප/02/මිනු/10/314

 

82

ශ්‍රී මේධානන්ද මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

ශ්‍රී මේධංකර රජමහා විහාරස්ථානය, මිනුවන්ගොඩ

   

83

සිඟිති සෙවන මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

සිඟිති සෙවන,126/1, ගණිහිමුල්ල, දෙවලපොල

බප/02/මිනු/10/289

 

84

සිඟිති මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

සිඟිති, අස්ගිරිවල්පොල, උඩුගම්පොල

   

85

ශ්‍රී විවේකාරාම මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

වෑලිය දකුණ , මිනුවන්ගොඩ

   

86

රතුකුරුස මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

රතු කුරුස , ආරංගාව, හොරම්පැල්ල

බප/02/මිනු/10/233

 

87

ගුණානන්ද මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

ඹ්පාත, කොටුගොඩ

   

88

නිල්පනාගොඩ ළදරු පාසල 

නිල්පනාගොඩ , මිනුවන්ගොඩ

   

89

ලිලි පෙට්ල් මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

හදිරම හන්දිය, මිනුවන්ගොඩ

බප/02/මිනු/10/241

 

90

ශ්‍රී සුධර්මානන්ද මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

කොරසෙ , උඩුගම්පොල

   

91

සුමග මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය මුල් 

විගඩ , බෙම්මුල්ල

   

92

ශ්‍රී ධර්මෝදය මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

දෙමටගොල්ල, හොරම්පැල්ල

   

93

කොෂි මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

අශෝකාරාමය, මාබොදල, වේයන්ගොඩ

බප/02/මිනු/10/251

 

94

රතුකුරුස මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

නිල්පනාගොඩ, මිනුවන්ගොඩ

බප/02/මිනු/10/228

 

95

නෙත්මිණි මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

32/1, කටුගස්තර,ගම්පහ

   

96

අග් ආබික් මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

තක්කියා පාර,ගල්ලොළුව

   

97

තිලිණ මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

,340, ආඬියාගාර පාර, නිල්පනාගොඩ

බප/02/මිනු/10/155

 

98

හසිත මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

138, ඇනිකට් හන්දිය,අස්ගිරිය

   

99

ඒ.එම්. අයි. මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

මහගොඩැල්ල වත්ත , දිවුලපිටිය

   

100

විදුර මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

69/බී, හදිරම හන්දිය, මිනුවන්ගොඩ

   

101

පුබුදු මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

පුරාණ රජමහා විහාරස්ථානය, අස්ගිරිය

බප/02/මිනු/10/116

 

102

ළදරු හුරුව මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

පොලිසිය හරස්පාර, මිනුවන්ගොඩ

බප/02/මිනු/10/141

 

103

නිසංසලා මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

වීදියවත්ත, මිනුවන්ගොඩ

   

104

ආලෝක මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

අස්වාන,මාතම්මන

   

105

විස්ඩම් මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

බංගලාවත්ත,මාරපොල

බප/02/මිනු/10/291

 

106

ඩිස්නි වර්ල්ඩ් මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

390/ඒ, නිල්පනාගොඩ, වෑගොව්ව

   

107

ලිට්ල් බර්ඩි මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

ජාපාලවත්ත, මිනුවන්ගොඩ

බප/02/මිනු/10/311

 

108

සෙවන්රේ මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

වේයන්ගොඩ පාර, කළවාන

බප/02/මිනු/10/322

 

109

ලිට්ල් ඔක්ස්ෆර්ඩ් මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

නිල්පනාගොඩ, වෑගොව්ව

බප/02/මිනු/10/318

 

110

දීපානී මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

කොරසෙ, උඩුගම්පොල

බප/02/මිනු/10/340

 

111

විදුනැණ මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

69/3, භාරත, මැදගම්පිටිය, ගම්පහ

   

112

ස්ටෙප්වන් මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

බලබෝව, දෙවලපොල

   

113

ඉමන්තිකා මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

48/ඒ, විගඩ , බෙම්මුල්ල

   

114

ලකිසිරු මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

විගඩ, බෙම්මුල්ල

   

115

දුජව මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

හස්තිවනාරාමය, කලවාන

   

116

මේධංකර මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

තොස්පිල්ලෑව, උඩුගම්පොල

බප/02/මිනු/10/319

 

117

ගෝල්ඩන් ස්ටාර්ස් මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

90/21, මැඩෑමුල්ල, මිනුවන්ගොඩ

බප/02/මිනු/10/316

 

118

සරස්වති මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

ශ්‍රී ජිනේන්ද්‍රාරාමය, වැල්හේන

   

119

සුමග මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

මිරිස්වත්ත, යාගොඩමුල්ල, කොටුගොඩ

   

120

සණස සිඟිති මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

සණස සමිතිය, බොරගොඩවත්ත

බප/02/මිනු/10/173

 

121

ගෝල්ඩන් ස්ටාර් මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

කෙහෙල්බද්දර, උඩුගම්පොල

   

122

ඉෂාරා මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

මාබොදල , වේයන්ගොඩ

   

123

අයිඩියල් කිඩ්ස් මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

116/සී/1 , කොරසෙ, උඩුගම්පොල

   

124

මල්මි මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

4 වන පටුමග, නයිවල, වේයන්ගොඩ

   

125

ආසිරි මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

ගල්ලොලුව, මිනුවන්ගොඩ

   

126

ලිට්ල් ඒන්ජල් මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

119/2, බෝටියාවත්ත, මිනුවන්ගොඩ

බප/02/මිනු/10/356

 

127

කළණ මිතුරු මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

565/2, ගලවෙල පාර, නිල්පනාගොඩ

   

128

එරෝමා මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

150/6, වෑගොව්ව නැගෙනහිර, මිනුවන්ගොඩ

   

129

රුක්ෂි මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

කිරිඳිවිට පාර, උඩුගම්පොල

බප/02/මිනු/10/317

 

130

දර්ෂන මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

වෑගොව්ව නැගෙනහිර, මිනුවන්ගොඩ

   

131

පුබුදු මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

වෙලේපාර, වීදියවත්ත

බප/02/මිනු/10/320

 

132

කෙත්සරා මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

වඩුමුල්ල, දෙවලපොල

බප/02/මිනු/10/272

 

133

තරුෂ මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

37/ඒ, කෝපිවත්ත, මිනුවන්ගොඩ

බප/02/මිනු/10/256

 

134

සදෙව් මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

කලුවැල්ගොඩ, මාකවිට

   

135

ගෝල්ඩන් කිඩ්ස් මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

ආරංගාව, හොරම්පැල්ල

   

136

වරුෂා මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

දංගොල්ල, හොරම්පැල්ල

   

137

බ්ලූමිං කිඩ්ස් මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

150/ඒ, වීදියවත්ත, උඩුගම්පල

   

138

ඔක්ස්ෆර්ඩ් මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

1/3/ඒ, කනත්ත පාර, මිනුවන්ගොඩ

   

මිනුවන්ගොඩ කොට්ඨාසය තුළ ලියාපදිංචි අවමංගල්‍යාධාර සමිති -2017

අනු අංකය මරණාධාර සමිතියේ නම සමිතියේ  ලියාපදිංචි අංකය සමිතියේ ග්‍රාම නිලධාරී වසම සම්බන්ධ කර ගතහැකි දුරකථන අංක
සාමාජිකයින් 
ගණන
1 අවමංල්‍යසහනාධාර සමිතිය   විගොඩ මිනු/2/3/190/2013 35ට වැඩි විගොඩ 332288740
2 මිහිදු අවමංගල්‍යාධාර හා සුභසාධක සමිතිය මිනු/2/3/191/2013  ,, උඩුගම්පල 772438754
775786048
3 සමගි අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය මිනු/2/3/192/2013  ,, මාබොදල 776096503
4 සුහද මරණාධාර  සහ සුභසාධක සමිතිය මිනු/2/3/193/2013  ,, බොරගොඩවත්ත 714467570
5 සමගි අවමංගල්‍යාධාර සහ අන්‍යෝන්‍යාධාර සමිතිය මිනු/2/3/195/2014  ,, හොරම්පැල්ල 776161534
6 ඒක්සත් මරණාධාර සමිතිය මිනු/2/2/197/2014  ,, නාලපහ 0777-700496
7 යටියන ඒක්සත්අවමංගල්‍යාධාර සුභසාධක සමිතිය මිනු/2/2/200/2014  ,, යටියන 011-225788
8 සම්බෝධි එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර හා සුභසාධක සමිතිය මිනු/2/2/204/2014  ,, ඉ/උඩුගම්පල 719367731
9 ගුරුමැදුරවත්ත මරණාධාර හා සුභසාධක සමිතිය මිනු/2/2/205/2014  ,, උඩුගම්පල 333836900
10 නවශක්ති අවමංගල්‍යාධාර හා සුභසාධක සමිතිය මිනු/2/2/206/2014  ,, කොටුගොඩ 112297333
11 කිතුණු එනමුතු අවමංගල්‍යාධාර හා සුභසාධක සමිතිය මිනු/2/2/207/2014 35ට වැඩි කමරගොඩ 778818480
12 නවශක්ති අවමංගල්‍යාධාර හා සුභසාධක සමිතිය මිනු/2/209/2014  ,, අස්ගිරි වල්පොල 712765026
13 සමාධි/ අවමංගල්‍යාධාර හා සුභසාධක සමිතිය මිනු/2/2/211/2014  ,, උඩුගම්පල  
14 එක්සත් මරණාධාර සමිතිය මිනු/2/1/218/2015  ,, පමුණුව  
15 බලබෝව එක්සත් සුභසාධක අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය මිනු/2/1/220/2015  ,, බලබෝව  
16 එක්සත් මරණාධාර සමිතිය මිනු/2/1/221/2015  ,, ඉ/විතානමුල්ල  
17 එක්සත් මරණාධාර සමිතිය මිනු/ 2/1/228/2015  ,, කුඩාගොඩ 779017809
හොරම්පැල්ල 115716914
18 සමගි මරණාධාර සමිතිය මිනු/2/1/231/2015  ,, මිගමුව පාර  
මිනුවන්ගොඩ
19 මාකලන්දන එක්සත්  සුභසාධක හා අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය මිනු/2/1/239/2016  ,, මාකලන්දන 711816363
20 කුසිනාරා අවමංගල්‍යාධාර හා සුභසාධක සමිතිය මිනු/2/1/240/2016  ,, යටියන 773719183
112298523
21 එකමුතු අවමංගල්‍යාධාර හා සුභසාධක සමිතිය මිනු/2/1/245/2016  ,, හොරම්පැල්ල 714248676
22 අවමංගල්‍යාධාර හා සුභසාධක සමිතිය මිනු/2/1/243/2016  ,, මැටිකොටුමුල්ල-එස්සැල්ල 710488571
23 එකමුතු අවමංගල්‍යාධාර සුභසාධක සමිතිය මිනු/2/1/245/2016  35ට වැඩි යහාගොඩමුල්ල 112297905
770780177
24 මරණාධාර සුභසාධක සමිතිය මිනු/2/1/248/2016  ,, අස්ගිරිවල්පොල 718044391
25 සමගි අවමංගල්‍යාධාර සුභ සාධක සංගමය මිනු/2/1/250/2016  ,, ඕපාත 714473480
26 අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය මිනු/2/1/251/2016  ,, කෙහෙල්බද්දර 755841296
27 ඒක්සත්අවමංගල්‍යාධාරසමිතිය මිනු/2/1/252/2016  ,, වෑලිය /ද 716385483
28 ප්‍රතිබා ප්‍රභා මරණාධාර සුභසාධක සමිතිය මිනු /2/1/253/2016  ,, බ/නැදගමුව 778077433
714167867
29 ඒක්සත්අවමංගල්‍යාධාරසමිතිය මිනු/2/1/254/2016  ,, මාබොදල 7.73587E+18
30 මිතුරු මරණාධාර සුභසාධක සමිතිය මිනු/2/1/256/2016  ,, මිනුවන්ගොඩ 112294590
31 මෛත්‍රී සුභසාධක හා මරණාධාර සමිතිය මිනු/2/1/258/2016  ,, උන්නාරුව 776152982
718336012
32 ගෙත්සෙවන කිතුණු අවමංගල්‍යාධාර සහ සුභසාධක සමිතිය මිනු/2/1/259/2016  ,, කමරගොඩ 718921980
33 සුහද අවමංගල්‍යාධාර සුභසාධක සංගමය මිනු/2/1/260/2016  ,, යාගොඩමුල්ල 112283769
718257211
35 වෘත්තිකයන්ගේ පදනම හා මරණාධාර සමිතිය මිනු/2/1/263/2017   ,, හොරම්පැල්ල/ද 712256958
779276010
36 පුබුදු අවමංගල්‍යාධාර හා අන්‍යෝන්‍යාධාර සමිතිය මිනු/ 2/1/265/2017  ,, කලවාන 722792481
112796617
37 සමගි අවමංගල්‍යාධාර හා සුභසාධක සංගමය මිනු/2/1/267/2017  ,, වන්කැපුමුල්ල 718024690
779134922
38 සුහද මරණාධාර සමිතිය මිනු/2/1/269/2017  ,, කොරස 717385446
333337460
39 එක්සත් මරණාධාර හා සුභසාධක සමිතිය මිනු/2/1/270/2017 35ට වැඩි ගල්කනද 771387952
112299832
40 අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය මිනු/2/1/276/2017  ,, යටියන 774033930
763232354
41 සිත්සවිය මරණාධාර හා සුභසාධක සමිතිය මිනු/2/1/277/2017  ,, කෝපිවත්ත 712893551
776927443
42 මැලවගාව වත්ත අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය මිනු/2/1/278/2017  ,, නයිවල  
43 ග්‍රාමීය එක්සත් මරණාධාර සමිතිය මිනු/2/1/285/2017  ,, වතුමුල්ල 332222602
773643030
44 ඒක්සත්අවමංගල්‍යාධාරසමිතිය මිනු/2/1/286/2017  ,, යටගම 776506142
333968439
45 මාබොදල අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය මිනු/2/1/287/2017  ,, මාබොදල 71426590

 

මිනුවන්ගොඩ කොට්ඨාසය තුළ ලියාපදිංචි ග්‍රාම සංවර්ධන සමිති -2017

සමිතියේ  නම

ලියාපදිංචි අංකය

ලිපිනය

වඩුමුල්ල පලියටියන ග්‍රා සං

බ/ප/ගම්/ මිනු/101/96/13

120/1,පලියටියන ,දෙවලපොල.

ගර්ඩ්ලන්ඩ් වත්ත ග්‍රා සං

බ/ප/ගම්/මිනු/125/3/2004/105

ගර්ඩ්ලන්ඩ් වත්තනිවාස ජනපදය මිනුවන්ගොඩ.

දීප්ති  ග්‍රා සං

බ/ප/ගම්/ මිනු/131/1/96/1

310/ඒනයිවල පාර උඩුගම්පල.

සමෘද්ධිගම ග්‍රා සං

බ/ප/ගම්/ මිනු/119/6/1972

119/6 සමෘද්ධිගම

නාලපහ  ග්‍රා සං

බ/ප/ගම්/ මිනු/99/99/16

නාලපහ ග්‍රා සං    ,දිවුලපිටිය

බෝධිපිහිටුවල ග්‍රා සං

බ/ප/ගම්/ මිනු//105/5/99/12

බෝධිපිහිටුවල, හොරම්පැල්ල.

බුරුල්ලපිටිය ග්‍රා සං

බ/ප/ගම් මිනු//126/2/98/44

බුරුල්ලපිටිය ,මිනුවන්ගොඩ.

සමගි  ග්‍රා සං

බ/ප/ගම්/ මිනු/98/99/08

මාබොදල දෙවලපොල

විහිරමහාදේවි පහල විතානමුල්ල කාන්තා ග්‍රා සං

බ/ප/ගම්/ මිනු/98/5/96/10

විතානමුල්ල

ගණිහිමුල්ල ග්‍රා සං

බ/ප/ගම් මිනු/107/99/21

ගණිහිමුල්ල, දෙවලපොල

නයිවල බටහිර ග්‍රා සං

බ/ප/ගම්/මිනු/99/1/99/41

අංක2,මඩුගස්ලන්ද නයිවල

ගමන් ගෙදර ග්‍රා සං

බ/ප/ගම්/මිනු/122-1/97/33

ගමන් ගෙදර කලහුගොඩ

ගල්ලෙගෙදර ග්‍රා සං

බ/ප/ගම්/මිනු109/2000/03

ගල්ලෙගෙදර දෙවලපොල

බලබෝව බටහිර      ග්‍රා සං

බ/ප/ගම්/මිනු127/1/99/43

මල්කොණවත්ත පෙතියගොඩ

උතුරු හොරම්පැල්ල               ග්‍රා සං

බ/ප/ගම්/මිනු105-1/2000/4

හොරම්පැල්ල උතුර

දෙවලපොල                                ශ්‍රී සුදර්ශනාරාම  ග්‍රා සං

බ/ප/ගම්/මිනු106/99/42/2014

ශ්‍රී සුදර්ශනාරාම   දෙවලපොල                               

කොටගෙදර  ග්‍රා සං

බ/ප/ගම්/මිනු123/3/99/01

යටියන කොටගෙදර

පහල උඩුගම්පල දකුණ  ග්‍රා සං

බ/ප/ගම්/මිනු/131/2/99/07

ශ්‍රීසුධර්ශනාරාම විහාරය සීදූව පාර උඩුගම්පල

උන්නාරුව ග්‍රා සං

 

බ/ප/ගම්/මිනු/122/96/12

උන්නාරුව මිනුවන්ගොඩ

නවෝදය වෑලිය දකුණ  ග්‍රා සං

 

බ/ප/ගම්/මිනු/117/1/97/17

වෑලිය දකුණ මිනුවන්ගොඩ

වටිනපහ උතුර ග්‍රා සං

 

බ/ප/ගම්/මිනු/103/97/18

වටිනපහ

ශාන්ති ග්‍රා සං     

 

බ ප/ගම්/මිනු/110/2/99/02

දොරණගොඩ බටහිර

ශක්ති   ග්‍රා සං

 

බ ප/ගම්/මිනු/134/1/2011

අස්ගිරිය ගම්පහ

වීදියවත්ත/බ ග්‍රා සං

 

බ ප/ගම්/මිනු/130/1/2016

වීදියවත්ත/බ

බොරගොඩ වත්ත /උ ග්‍රා සං

 

බ ප/ගම්/මිනු/ 124/2015  

බොරගොඩ වත්ත /උ

බ/අස්ගිරිය ශ්‍රී ග්‍රා සං ගාමිණී

 

බ ප/ගම්/මිනු/134/1/96/5

බ/අස්ගිරිය

විගොඩ  ග්‍රා සං

 

බ ප/ගම්/මිනු/2/1/128/2015

විගොඩ

 

 

 

මිනුවන්ගොඩ කොට්ඨාසය තුළ ලියාපදිංචි ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධාන -2016

අනු අංකය

සමිතියේ නම

ලිපිනය

ග්‍රාම නිළධාරී වසම

නිලධාරි මණ්ඩලය

ලිපිනය හා දුරකථන අංක

1

සංඝමිත්තා සංවිධානය ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

81/1,දෙවලපොල

දෙවලපොල

   

2

සදකැළුම්  පුරවැසි සංවිධානය

81,කොරසෙ වත්ත,උඩුගම්පල

කොරස

සභාපති- කේ.පි.එල් මුදන්නායක

ලේකම්-ඒ.වි තිලකාවති

0335681923

3

සරණ ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

දොලාගත  පාර, උඩුගම්පල

උඩුගම්පල

සභාපති- ඩි.කේ කමලාවති

ලේකම්-පි.එන්.එච් පෙරේරා

0332248088

4

මැඩෑමුල්ල උතුර ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

512,නිල්පනාගොඩ,

වෑගොව්ව

නිල්පනාගොඩ

   

5

සැනසුම ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

182/2,මාරපොල,

වේයන්ගොඩ

මාරපොල

සභාපති- කේ.කළුපහන

ලේකම්-පත්මා ඩයස්

0332293362       22/2,කෝස්වත්ත, මාරපොල, වේයන්ගොඩ

6

සුමන්ත්‍රී ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

127,ද/දොරණාගොඩ, උඩුගම්පල

ද/දොරණාගොඩ

සභාපති- ඩි.ටි.ඒ.වි.දිසානායක

ලේකම්-එම්.පි.එම් උපුල් පතිරණ

0332221104

7

සුදර්ශන ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

44,දෙවලපොල ,

මිනුවන්ගොඩ

දෙවලපොල

සභාපති-නයන විජෙනායක

ලේතම්-එස්.එන් හේමචන්ද්‍ර

0112280707

8

සම්බෝ‍ධි ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

140/ඩී/4,යාගොඩමුල්ල, කොටුගොඩ

යාගොඩමුල්ල

සභාපති- සෝමා කළුආරච්චි

ලේකම්- ටි.ජි වයලට් ප්‍රනාන්දු

011 3095843

9

පුබුදු ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

283/සි/1, කුඩිකන්ද, අස්ගිරිය, ගම්පහ

අස්ගිරිය /උ

සභාපති- චන්ද්‍රපාල

ලේකම්-වි.ඒ සෝමවති

0332221376

10

ශාන්ති ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

439/ඒ/බ දොරණාගොඩ ,උඩුගම්පල

බ/දොරණාගොඩ

සභාපති-එච්.ඒ.ඒ ජයවර්ධන

ලේකම්- භද්‍රනි පතිරණ

033 2220510

11

විවේකා ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

209/ඒ, ගාලෙවත්ත ,හොරම්පැල්ල

 

සභාපති-ආර්.ඩි.සි.පි  මුණසිංහ

ලේකම්-එච්.පි ජයතිලක

0112280608

12

ප්‍රාර්ථනා ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

28/ඒ,බෝධිපිහිටුවල , හොරම්පැල්ල

බෝධිපිහිටුවල

සභාපති පියසිලි රාමනායක

ලේකම්-එස්.ආර් මණ්ඩාවල

0112281579

13

ශක්ති ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

159/බී,විගොඩ ,

බෙම්මුල්ල

විගොඩ

ලේකම්-පි.පි රණතුංස

ස‍භාපති- පි.ටි ජයසිංහ

159/බී,විගොඩ ,බෙම්මුල්ල

0718656239

14

එකමුතු ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

140,බුරුලපිටිය ,

මිනුවන්ගොඩ

බුරුලපිටිය

   

15

සමාධි ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

2/131,ජාපාලවත්ත,

මිනුවන්ගොඩ

මිනුවන්ගොඩ

ස‍භාපති-ඒ.ඩි ජිනදාස

ලේකම්-ඩබ්.ජි.සි ආරිවති

 

16

සුරක්ෂි ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

බොධිරාජාරාම මාවත ,මිනුවන්ගොඩ

පොල්වත්ත

ලේකම්- අයි.නන්දතිලක

භාණ්ඩාගාරික- කේ නිමල්

 

17

සුහද ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

195/බි,නැ/දොරණාගොඩ, බෙම්මුල්ල

නැ/දොරණා

ගොඩ

සභාපති- එන්.පි සිරිපාල

ලේකම්-බි රත්නපාල

0332296099

18

සහන ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

187/ඊ ,බණ්ඩාරණායක මාවත ,අස්ගිරිය,ගම්පහ

අස්ගිරිය

ලේකම්- ඒ.ගුණවර්ධන

සභාපති- ජි.පි කුලතුංග

0332228969

0332223055

19

ධර්මරාජ ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

38/4,දාගොන්න පාර ,මිනුවන්ගොඩ

     

20

සුහද ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

51/1,පෙතියාගොඩ,

ගම්පහ

පෙතියාගොඩ

සභාපති- එන්.කුලරත්න

ලේකම්-පි.කේ පෙරේරා

0771348766

21

මෙත්තා ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

160,පීල්ලවත්ත,යටියන,මිනුවන්ගොඩ

පීල්ලවත්ත

ලේකම්- කේ. ආතර් පෙරේරා

සභාපති-එස්.ඒ ආරියසේන

0115622209

22

සුගත ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

එල්.67/එල් 1,වතුමුල්ල,උඩුගම්පල

වතුමුල්ල

ලේකම්-පි.ඒ නොබෙට් අල්විස්

සභාපති- ජයපාල ජයසිංහ

0332227595

23

හිරු ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

457, ඉහල උඩුගම්පල ,පෙතියාගොඩ,ගම්පහ

ඉහල උඩුගම්පල

සභාපති- ජේ.ඩබ්.එස් යාපා

ලේකම්-එම්.එල්.එන්.පි පිරිස්

0778161279

24

දෙරණ ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

343/ඒ , දොරණාගොඩ,බෙම්මුල්ල

දොරණාගොඩ

සභාපති- දයා විමලවීර

ලේකම්- එස් .ධනසේන

0332293048   343/ඒ , දොරණාගොඩ,බෙම්මුල්ල

25

සතුට ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

ගලවත්ත, උඩුගම්පල

ගොයිගම

සභාපති- එස්.ජි.වය්.ඒ ග්‍රණසේකර

ලේකම්- එස්.එස් එදිරිසිංහ

0332220056

26

විජය ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

438/බි, දෙමටගොල්ල, හොරම්පැල්ල

හොරම්පැල්ල

සභාපති- ආර්.පි සුමනාවති

ලේකම්- ආන්.එම්.ඒ චන්ද්‍රානි

0115710558  මහගම, හොරම්පැල්ල

27

සමාධි ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

93, හෙන්ඩිමහර, උඩුගම්පල

හෙන්ඩිමහර

සභාපති- ඩි.ජේ.ඩබ් රත්නසේකර

ලේකම්- ජි.අයි.එස් ද සිල්වා

0112295560   75/2,  හෙන්ඩිමහ, මිනුවන්ගොඩ

28

චිත්ත විවේක ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

13/සි, ගනිහිමුල්ල, දෙවලපොල

ගනිහිමුල්ල

සභාපති- ඩබ්.කේ.බි වන්නිනායක

ලේකම්-  ඩබ්.ඒ අමරසේන

0112297760  86, ගනිහිමුල්ල, දෙවලපොල

29

ශ්‍රි ඥානෝදය ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

35, එස්සැල්ල, වේයන්ගොඩ

එස්සැල්ල

   

30

පුබුදු ප්‍ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

389/16, දුනගහ පාර, නිල්පතාගොඩ, වෑගොව්ව

නිල්පතාගොඩ

   

31

සුධර්මා ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

65, මිනිරුවන්ගම, කොටුගොඩ

කොටුගොඩ

සභාපති- ඩබ්.කේ වයිහාමි

ලේකම්-  සෝමා අරංගල්ල

65, මිනිරුවන්ගම, කොටුගොඩ

32

සුරගුර ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

38/2, නාබිරාත්ත පාර, පත්තඩුවන, මිනුවන්ගොඩ

පත්තඩුවන/බ

සභාපති- ජේ.බි ස්වර්ණා ඩයස්

ලේකම්-  එම්.පි ජිනදාස

0112298049

33

විජයවංශ ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

පත්තඩුවන, මිනුවන්ගොඩ

පත්තඩුවන

සභාපති- අයිරාංගනි අබේසේකර

ලේකම්-  හැරියට් එකනායක

0779597850

34

ණැන  පහන ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

470, විතානමුල්ල, දිවුලපිටිය

විතානමුල්ල

සභාපති- ඩබ්. ධර්මසේන

ලේකම්- ජේ.ඒ සුමතිපාල

450, විතානමුල්ල, දිවුලපිටිය 03322914760

35

ශ්‍රි විජය ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

87/70, නයිවල, එස්සැල්ල

නයිවල/ උ

ලේකම්-ආර්.ජේ අධිපති

සභාපති- කේ.ඩි ගල්ගමුව

0332234873     87/70,  නයිවල, එස්සැල්ල

36

එකපැතුම ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

400, ඔපාත, කොටුගොඩ

ඔපාත

සභාපති- ඒ.ඩබ්.ඒ.ඩි උපසේන

ලේකම්-ඩි විමලදාස

400, ඔපාත, කොටුගොඩ

37

සතුට ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

140/ඒ, සිල් ආරාම පාර, වටිනපහ

වටිනපහ

සභාපති- ජයමිණි සුමනපාලි

ලේකම්-කේ.ඒ පද්මා පත්මසිලි

140/ඒ , 140/ඒ, සිල් ආරාම පාර, වටිනපහ

0774481560

38

පරාක්‍රම ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

194/1, එල්ලංගල , මිනුවන්ගොඩ

එල්ලංගල

 

0112295601    168/2,එල්ලංගල , මිනුවන්ගොඩ

39

සැනසුම ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

247/ඩි , කමරාගොඩ, දෙවලපොල

කමරාගොඩ

සභාපති- ජි අරියසේන සිල්වා

ලේකම්-එම්.බි ක්‍රිස්ටි ප්‍රනාන්දු

329, කමරාගොඩ, දෙවලපොල  0112281642

40

මෙත්තා ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

104/එ ,වන්කැපමුල්ල, වටිනපහ

වන්කැපමුල්ල

   

41

සමගි ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

227/15, ප්‍රජා මාවත. උඩුගම්පල

පේඩිපොල

ලේකම්- ජි.ඩි.යු දයානන්ද

0332223181            227/15, ප්‍රජා මාවත. උඩුගම්පල

42

සුහද ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

264, දොරණගොඩ, උඩුගම්පල

දොරණගොඩ

   

43

දිරිය ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

154, වල්පිටමුල්ල, දෙවලාපොල

වල්පිටමුල්ල

   

44

දිදුලන ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

37,, දෙවලපොල

බලබෝව

   

45

විමුක්ති ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

370/ඒ  නයිවල පාර, උඩුගම්පල

     

46

සමගි ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

12/ඒ ,ගල්ලේගෙදර, දෙවලපොල

ගල්ලේගෙදර

   

47

සමගි ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

116/ඒ ,මාබොදල, වේයන්ගොඩ

මාබොදල

   

48

ශ්‍රි සරණංකර ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

15/බි, දොඔවල, උඩුගම්පල

දොඔවල

ලේකම්-ආර්.ඒ විජය රතිනසේකර

0333723001                  15/බි, දොඔවල, උඩුලම්පල

49

සමාධි ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

සේනානි,ගල්කන්ද ,හොරම්පැල්ල

ගල්කන්ද

සභාපති-විජේදාස මායාදුන්න ලේකම්-එස්.පී.ඩබ්.සේනාරත්න

0112294054

50

සමාධී ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

16,නාගවනාරාමපාර ,නැදගමුව ,කොටුගොඩ

නැදගමුව

සභාපති-ජේ.එම්.එල්.ජයවර්ධන ලේකම්-ඊ බාලසූරිය

0332225314

51

මෛත්‍රී ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

265/බී,බ.නැදගමුව ,කොටුගොඩ

බ.නැදගමුව

   

52

මාතම්මන ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

27,මාතම්මන,මිනුවන්ගොඩ

මාතම්මන

   

53

මෙත්තා  ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

204/ඒ , වන්කැපමුල්ල, වටිනපහ

වන්කැපමුල්ල

 

 

54

සමගි  ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

227/15, ප්‍රජාමාවත, උඩුගම්පල

උඩුගම්පල

සභාපති-ඒ.ඒ ලයනල් මිල්ටන්

ලේකම්-ජි.ඩි.යු දයානන්ද

249/ඒ/2 පේඩිපොල ,උඩුගම්පල

072332226

55

සුහද  ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

264, නුගහේන, දොරණාගොඩ, බෙම්මුල්ල

දොරණාගොඩ

සභාපති-ටි.ජි විමලදාස

ලේකම්-ටි.ජි.එම් දිසානායක

0757605239

56

දිරිය  ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

154, වල්පිටමුල්ල,දෙවලපොල

වල්පිටමුල්ල

සභාපති-ඩි.එල් දසනායක

ලේකම්-එම්.විමලදාස

0332290261     112,වල්පිටමුල්ල,දෙවලපොල

57

දිදුලන ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

37, බලබෝව,දෙවලපොල

බලබෝව

සභාපති-ඒ.ඒ නන්දාවති ජයරත්න

ලේකම්-ආර්.ඒ විමලදාස

0718609444 60/බ,බලබෝව,දෙවලපොල

58

විමුක්ති ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

370/ඒ, නයිවල පාර, උඩුගම්පල

 

සභාපති-එච්.ජේ.කේ ජයසුරිය

ලේකම්-එම්.ඒ.කේ රණසිංහ

0718384513

59

සමගි ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

12/ඒ, ගල්ලේගෙදර, දෙවලපොල

ගල්ලේගෙදර

සභාපති-එස්.චාලට් ප්‍රනාන්දු

ලේකම්-ඩබ්.ඒ .ඩි හේමලතා

0333332714

60

සමගි ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

216/ඒ , මාබොදල, වේයන්ගොඩ

මාබොදල/නැ

සභාපති-එම්.ඒ  ජයතිලක

ලේකම්-එම්.ඒ.සි පතිරණ

0333721135

61

ශ්‍රි සරණංකර ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

15/බි, දොඔවල, උඩුගම්පල

දොඔවල

ලේකම්-ආර්.එල් විජයරත්න සේකර

0333723001

62

පහළ උඩුගම්පල ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

113/බි, දොලාගත පාර,  උඩුගම්පල

ප/උඩුගම්පල/නැ

ලේකම්-එම්.ඒ.කේ රණසිංහ

සභාපති-එච්.ජේ.ජේ ජයසුරිය

0333723151

63

පාරමී ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

595, අම්බලමකැ‍ලේ , හොරම්පැල්ල

හොරම්පැල්ල/උ

සභාපති-ඉ.පි.ජේ ජයවර්ධන

ලේකම්-එස්.ඩබ්.කරුණාතිලක

0113129182

64

සෙවන ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

3/බි,යටියන,මිනුවන්ගොඩ

යටියන

   

65

දිරිය ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

281, අස්ගිරි වල්පොල, උඩුගම්පල

අස්ගිරි වල්පොල

   

66

අස්ගිරි වල්පොල/ ද ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

96/ඒ , අස්ගිරි වල්පොල, උඩුගම්පල

අස්ගිරි වල්පොල/ ද

සභාපති-එම්.පි ගුණතිලක

ලේකම්-කේ.ඩි නිමලදාස

033396875

67

මාබොදල /බ ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

294/ඒ , දොඔවල, උඩුගම්පල

දොඹවල

සභාපති-එස්.ඩි.සි සේනාධිර

ලේකම්-වයි.නන්දාවති සිල්වා

0778787654

68

මාපිය සෙවන ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

81/බි, පන්සිල්ගොඩ,

මිනුවන්ගොඩ

පන්සිල්ගොඩ

සභාපති-යු.එල් ලැම්බට් පෙරේරා

ලේකම්-කේ.එම් කමලා පෙරේරා

0115728324

69

මෙත්තා ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

110, කෝපිවත්ත,

මිනුවන්ගොඩ

කෝපිවත්ත

සභාපති-ඩබ්.එම්.විමලසේන

ලේකම්-ඕ.විනීතා ෆොන්සේකා

0112295293

70

මිණිමුතු ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

134, මැඩැමුල්ල .මිනුවන්ගොඩ

මැඩෑමුල්ල

සභාපති-ජේ.ඒ.එම් ජයසුරිය

ලේකම්-ඒ.ඩි චන්දුලතා

0112294518

71

එකමුතු ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

19/6, ගම්පහ පාර ,මිනුවන්ගොඩ

     

72

සැනසුම ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

2874, නිල්පනාගොඩ , වෑගොව්ව

නැ/නිල්පනාගොඩ

සභාපති-ජේ.එම් නන්දනලතා

ලේකම්-එම්.ඒ ලිලාවති

0113129940

73

එකමුතු ජ්‍යෙෂ්ඨ

පුරවැසි සංවිධානය

377,සම්පත් , මාබොදල

මාබොදල/ද

සභාපති-ලලිතා කරුණාරත්න

ලේකම්-බි.කේ කරුණාරත්න

0112298629

74

මිණිරුවන් ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

202, වේයන්ගොඩ පාර,

මිනුවන්ගොඩ

     

75

විජිත ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

80/6, මල්වත්ත පාර, අස්ගිරිය , ගම්පහ

අස්ගිරිය

සභාපති-එස්.ඒ.ජී.රුද්‍රිගු

ලේකම්-ජේ.එම්.කේ.ජයසුන්දර

0332226609/0718074915

76

නැ/වීදියවත්ත ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

විදියවත්ත, උඩුගම්පල

     

77

මාදෙල්ගමුව ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

96/1, මාදෙල්ගමුව , ගම්පහ

     

78

විදුර ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

263, බටපොත, මාදෙල්ගමුව, ගම්පහ

     

79

සුව සහන ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

72, යාගොඩමුල්ල, කොටුගොඩ

     

80

දැහැමි ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

30/ජී, කිරිදිවිට පාර ,උඩුගම්පල

ප/උඩුගම්පල/ද

සභාපති-ඩබ්.ඒ.ඩී.සරණපාල විජේසිංහ

ලේකම්-එම්.එල්.එස්.ස්ටැන්ලි පෙරේරා

0717581218

81

රන්මුතු ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

168/1, මැඩැමුල්ල.

මිනුවන්ගොඩ

මැඩෑමුල්ල

සභාපති-ජයසේන පතිරණ

ලේකම්-ඒ හේමා චන්ද්‍රකාන්ති

0313712254

82

මුදිතා ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

65/ඒ, විදියවත්ත, උඩුගම්පල

     

83

ශක්ති ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

110/1, පස්ගම්මන පාර, නැදගමුව, කොටුගොඩ

නැදගමුව/ද

සභාපති-ප්‍රේමරත්න විතාන

ලේකම්-රානී අරංගල්ල

011280589

84

තම්මිට ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

215, තම්මිට, මාකවිට

     

85

බලබෝව ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

137/සී , බ/ බලබෝව, දෙවලපොල

     

86

සකලකලා ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

51, පතහවත්ත,උඩුගම්පල

     

87

මෙත්සරණ ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

195,මාදෙල්ගමුව, ගම්පහ

මාදෙල්ගමුව/බ

ලේකම් -ඊ.එම්.බි ප්‍රනාන්දු

0113122829

88

අස්ගිරි වල්පොල/බ,ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසි සංවිධානය

96/ඒ , අස්ගිරි වල්පොල/බ,  උඩුගම්පල

 

සභාපති-ආම් .ඩි ගුණසේකර

ලේකම්-එච්.ඒ විල්බට් පෙරේරා

297, අස්ගිරි වල්පොල/බ,  උඩුගම්පලබ

මිනුවන්ගොඩ කොට්ඨාසය තුළ ලියාපදිංචි කාන්තා සමිති - 2016

 

සමිතියේ නම

ග්‍රාම නිලධාරි වසම

නිලධාරි මණ්ඩලයේ නම

ලිපිනය හා දුරකථන අංකය

01

බටහිර වීදියවත්ත දිරිය කාන්තා.ස.

වීදියවත්ත

සභාපති-ඉන්ද්‍රානි නුවරපක්ෂ

0112298935

58/4 වෙලේ පාර වීදියවත්ත ,උඩුගම්පල

02

සුජාතා කාන්තා සමිතිය

යටියන

සභාපති-එම්.ඩී.සුධර්මා

ලේකම්-‍ඒ.ඒ.සෝමලතා

88/ඒ ,යටියන ,මිනුවන්ගොඩ

0113129051

03

පාරමී කාන්තා සමිතිය

එස්සැල්ල

භාණ්ඩාගාරික-පත්මිණි රණවීර

ලේකම්-‍නීතා ශාන්ති

0750340408     232,පතහහේන, එස්සැල්ල

212/ඒ,පතහහේන, එස්සැල්ල

04

මිනු/ මිනිරුවන් කාන්තා සමිතිය

මිනුවන්ගොඩ

භාණ්ඩාගාරික-එස්.එච් සකලසුරිය

ලේකම්-‍රසිකා ලසන්ති

100, වේයන්ගොඩ පාර,මිනුවන්ගොඩ

113/ඒ, ගැමුණු මාවත, මිනුවන්ගොඩ

05

සෝමාදේවි

කාන්තා සමිතිය

විතානමුල්ල

භාණ්ඩාගාරික-ඇල්.එම් ලලිතා

ලේකම්-‍

0315685547 විතානමුල්ල, දිවුලපිටිය

0332291045 470/3,විතානමුල්ල, දිවුලපිටිය

06

සෙව්වන්දි කාන්තා සමිතිය

වෑගොව්ව

සභාපති-අනෝජා ධර්මතිලක

ලේකම්-කෝෂිකා දිල්රුක්ෂි

0776859108     153, නැ/ වෑගොව්ව,  වෑගොව්ව

0776005365   130, නැ/ වෑගොව්ව

07

සමාධි කාන්තා සමිතිය

මිනුවන්ගොඩ

ලේකම් -එස්.ජේ සේනානායක

0112297269  181/2 , ජාපාලවත්ත,මිනුවන්ගොඩ

08

ප්‍රගති කාන්තා සමිතිය

වීදියවත්ත

සභාපති-රීටා  ජයන්ති

ලේකම්-මාලා අමරසේකර

0112298441       62/2, වීදියවත්ත ,උඩුගම්පල

0773765937       78/4, වීදියවත්ත ,උඩුගම්පල

09

වාසනා කාන්තා සමිතිය

වල්පිටමුල්ල

සභාපති-සෙනෙහෙලතා පෙරේරා

ලේකම්-පත්මිණි රත්නසේකර

0725474386  137/2, වල්පිටමුල්ල,දෙවලපොල

0776378951  108/එෆ්, පිහිබිවත්ත, වල්පිටමුල්

10

සුර්ය කාන්තා සමිතිය

 

සභාපති-ඒ.ජි විජිතා අමරසිංහ

0725732443  12, හෙන්ඩිමහර, මිනුවන්ගොඩ

11

යසෝදා කාන්තා සමිතිය

පත්තඩුවන

සභාපති-දිපා ශ්‍රියාන්ති වීරවර්ධන

ලේකම්-එන්.ඒ රසිකා දිල්හානි

0775558943   134, පත්තඩුවන, මිනුවන්ගොඩ

0771978566   30/7, පත්තඩුවන, මිනුවන්ගොඩ

12

පුබුදු කාන්තා සමිතිය

ගණිහිමුල්ල

භාණ්ඩාගාරික- එස්.ඩබ් සුනීතා

0723535597  20/5,ගණිහිමුල්ල, දෙවලපොල

13

විහාරමහාදේවී කාන්තා සමිතිය

බොරගොඩවත්ත

භාණ්ඩාගාරික-ජේ.ඒ සුසන්තා ජයසිංහ

0724106172   91/3, දාගොන්න පාර, බොරගොඩවත්ත,මිනුවන්ගොඩ

14

දිමුතු කාන්තා සමිතිය

නිල්පනාගොඩ

සභාපති-නිතා මානෙල්

0778308792    509,නිල්පනාගොඩ, වෑගොව්ව

15

භාග්‍යා කාන්තා සමිතිය

නිල්පනාගොඩ

ලේකම්-නදිරා සෙනෙවිරත්න

502, නිල්පනාගොඩ, මිනුවන්ගොඩ

16

සුදර්ශන කාන්තා සමිතිය

නැ/ නිල්පනාගොඩ

සභාපති- ශ්‍රිමති ගමගේ

0779524695   354/ඒ/1, නැ/ නිල්පනාගොඩ, මිනුවන්ගොඩ

17

මහමයා කාන්තා සමිතිය

මිනුවන්ගොඩ

භාණ්ඩාගාරික-එම්.එස් චන්ද්‍රානි

ලේකම්-‍ඩබ්.එම්.ඩි උමංගා සංජිවනි

0117901758    214/ඊ, මිනුවන්ගොඩ

0713587300 86, මීගමු පාර, මිනුවන්ගොඩ

18

දිරිය කාන්තා සමිතිය

විදියවත්ත

ලේකම්- අනෝමා නිලන්ති

භාණ්ඩාගාරික-ඒ.ජි සිරිමාවති

0723017904     151/එ , විදියවත්ත, උඩුගම්පල

0777479599        59/1, විදියවත්ත, උඩුගම්පල

19

දිරිය කාන්තා සමිතිය

කෝපිවත්ත

සභාපති-කේ.එම් මුදිතා

ලේකම්-එන්.ඒ රසිකා දිල්හානි

0786096021 212/බි/1, කෝපිවත්ත, මිනුවන්ගොඩ

0112295383  214/2, කෝපිවත්ත,යටියන, මිනුවන්ගොඩ

20

දොඔවල නවොදා  කා.ස

දොඔවල

භාණ්ඩාගාරික- පද්මකාන්ති ගුණවර්ධන

033224786 2/ඩි , දොඔවලථ උඩුගම්පල

21

ප්‍රර්ථනා කාන්තා සමිතිය

නැදගමුව

ලේකම්-චම්පිකා පිරිස්

0723725337 33/ඒ/1, 1දෙල්හැර,නැදගමුව,කොටුගොඩ

22

මයුර කාන්තා සමිතිය

වෑලිය/ද

සභාපති- දේවිකා ප්‍රියන්ති

ලේකම්- චන්ද්‍රකාන්ති කුලතුංග

0115684803   127/2, වෑලිය/ද, මිනුවන්ගොඩ

0115617583   121/3,වෑලිය/ද, මිනුවන්ගොඩ

23

සිතාදේවි කාන්තා සමිතිය

ආරංගාව

භාණ්ඩාගාරික-ආර් නාලනී හේමලතා

සභාපති-සුජිවා ශ්‍යාමලි

479/ඒ , ආරංගාව, හොරම්පැල්ල

0779139245    472/2, ආරංගාව, හොරම්පැල්ල

24

අලෝකා කාන්තා සමිතිය

මාදෙල්ගමුව

සභාපති- වයි.පි සෝමාවති

ලේකම්- ටි.පි.කේ මාරසිංහ

0333878694   155/සි , මාදෙල්ගමුව, ගම්පහ

0778770215   36, මාදෙල්ගමුව, ගම්පහ

25

ප්‍රාර්තනා කාන්තා සමිතිය

නැදගමුව

සභාපති- බි.කේ චන්ද්‍රලතා මැ‍ණිකේ

0114423221   176/1, නැදගමුව, කොටුගොඩ

26

දැහැමි කාන්තා සමිතිය

පිල්ලවත්ත

සභාපති- එච්.කේ රේණුකා සුදර්ශි

0777479599 59/1, පිල්ලවත්ත, උඩුගම්පල

27

භරත කාන්තා සමිතිය

නිල්පනාගොඩ

ලේකම්-එස් වන්ද්‍රලතා

සභාපති-හේමා ශ්‍රියාලතා

531/ඒ , නිල්පනාගොඩ, මිනුවන්ගොඩ

55, නිල්පනාගොඩ, මිනුවන්ගොඩ

28

සුධර්මා කාන්තා සමිතිය

කොටුගොඩ

ලේකම්-වයි.එම් අනුලා

168/1, ලෝකිලාගම, කොටුගොඩ

Click here more information ...

 

News & Events

04
ජූනි2021
Obtaining Copies of Birth, Marriage and Death Certificates Online

Obtaining Copies of Birth, Marriage and Death Certificates Online

Obtaining Copies of Birth, Marriage and Death...

Scroll To Top