இல அமைப்பு முகவரி தொலைபேசி
01 Maly Rapi Society Kew road, Colombo 02  
02 Human collaboration foundation 67A, Chittampalm Gardiner mawatha, Colombo 02  
03 Sri lanka Association for the advancement of social welfare 32, Piyadasa Sirisena mawatha, Colombo 10  
04 Sri sambuddaloka social development foundation 128, Ananda rajakaruna mawatha, Colombo 10  
05 Human self confident improvement foundation 702/48, Aluthmawatha road, Colombo 15  
06 Sahan eliya foundation 90, swarna chiythaya road, Colombo 14  
07 Larosa AIDS prevention society 736, Wicks building, Colombo 10  
08 Younani welfare medicine association 116/3, maligawatta road, Colombo 10  
09 Soth kochchikade community development society 139/9, mohideen masjid road, Colombo 12  
10 Foundation of occupational development food 26, meris road, Colombo 14  
11 Katha society 14, Ananda rajakaruna mawatha, Colombo 10  
12 Eksath community development society 799/70, maradana road, Colombo 10  
13 Araliya welfare society A 04, nawagampura, Colombo 14  
14 Maligawatta division HR foundation 359, maligawatta , jumma masjid road  
15 Sri lanka port authority catholic society 19, palliya street, Colombo 01  
16 Swarnasrili social service foundation 91, Temple road, Colombo 10  
17 Sri lanka science student foundation 58, Sri vipulasena mawatha, Colombo 10  

 

அமைப்பு

News & Events

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top