பதிவாளர் பிரிவு

இலக்கு - திருமணங்கள் பதிவு செய்தல், பிறப்பு மற்றும் இறப்புக்கள், கோரிக்கையின் போது சான்றளிக்கப்பட்ட பிரதிகள் மற்றும் அவர்களின் உரிமைகளை பாதுகாக்க மக்களுக்கு உதவுவதற்காக அத்தகைய ஆவணங்களைப் பாதுகாத்தல்.

முக்கிய செயல்பாடுகள்

     1.பிறப்பு, திருமணம் மற்றும் இறப்பு பதிவு செய்தல்
     2.சான்றிதழ்களை வழங்குதல்

 

கூடுதல் மாவட்ட பதிவாளர்

(மினுவங்கொட பிரதேச செயலகம்)

 

திருமதி பி. ஏ.எல். கே.பாமுனு ஆராச்சி

 

தொலைபேசி இல:

 

 பதிவாளர் பெயர்
 
 தொலைபேசி இல:
 திருமதி சீதாலதா (திருமணம்)
 0112294959
 திருமதி.ஏ.சந்திரா விஜயதிலக (பிறப்பு / இறப்பு / திருமணம்)
 0713619642
 திரு.அசிரி ஜெயதிலக (திருமணம்)
 0332224606
 திருமதி.சந்திகா (பிறப்பு / இறப்பு / திருமணம்)
 0332291052/0777173788
 திரு.அரங்கல்லா (திருமணம்)
 0332287258/0718016308
 ஜெயகாடி (பிறப்பு / இறப்பு / திருமணம்)
 0718067456
 திரு நவ்ஃபார் (இஸ்லாம் திருமணம்)
 0718018732
திருமதி லலினி ரணசிங்கா (பிறப்பு / இறப்பு / திருமணம்) 0112296920
திரு. ரூபசிங்கா (திருமணம்) 0112281711/0718018734

திருமதி நயன சமரசேகர (திருமணம்)

0332222039
திருமதி.தாமரா குணவர்தன (திருமணம்) 0718607455

 

பதிவாளர் பிரிவு

1.மினுவங்கொடை

2.ஹோரம்பெல்லா

3.மாபோடாலா

4.உடுகம்பொல

 

 திருமண பிரிவு

 வட அளுத்குரு பவளம்

 

 

 

News & Events

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top