பொது இலக்கம்

  +94 112 299490

பெயர் பதவி

தொலைபேசி இல

 திருமதி .K.A.M.L.C.K.குலதிலக பிரதேச செயலாளர்

+94 112 295135 [நீடிப்பு : 801]

 திருமதி.A.U.பதிரண உதவி பிரதேச செயலாளர்

+94 112 283090 [நீடிப்பு : 805]

 திரு. J.A.A.M.ஜயதிலக கணக்காளர்

+94 112 295238 [நீடிப்பு : 802]

 
திருமதி.L.A.N.சமரஜீவ
உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) +94 112 295980 [நீடிப்பு : 803]
திருமதி.T.A.M.சிரிவர்தன உதவிப் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)

+94 112 2967159[நீடிப்பு : 803]

 திருமதி.K.C.வீரரத்ன நிர்வாக அதிகாரி

+94 112 2967159[நீடிப்பு : 804]

நிர்வாக அதிகாரி (கிராம சேவகர்)

+94 112 424 521 [நீடிப்பு : 806]

திருமதி .B.M.T.C.பமுனு அரச்சாச்சி கூடுதல் மாவட்ட பதிவாளர்

+94 112 472 995 [நீடிப்பு : 812]

தலைமை எழுத்தர்

[நீடிப்பு : 807]

நிதி உதவியாளர்

[நீடிப்பு : 808]

மோட்டார் பொறி

[நீடிப்பு : 809]

ஓய்வூதியம்

[நீடிப்பு : 810]

சமுர்த்தி

[நீடிப்பு : 811]

நிதி உதவியாளர்

[நீடிப்பு : 814]

  வரவேற்பு

[நீடிப்பு : 815]

  அடையாள

[நீடிப்பு : 817]

News & Events

குடியுரிமை சாசனம்

Scroll To Top