ඇමතුම් තොරතුරු - 2020

නම

තනතුර

දුරකතන අංක

ජංගම දුරකතන අංකය

ෆැක්ස් අංක

ප්‍රාදේශීය ලේකම් 

යු.ඩබ්.ටී.යු.රාජකරුණා මිය

011-2295135

 

011-2295135

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්

යු.වී.ඒස්.ඒස්.සෙනෙවිරත්න මිය

011-2283090

 

ගණකාධිකාරි

ජේ.ඒ.ඒ.එම්.ජයතිලක මයා

011-2295238

 

011-2295238

සහකාර අධ්‍යක්ෂ ( සැලසුම්)

කේ.කෝකිලා සිල්වා මිය

011-2295980

 

සහකාර අධ්‍යක්ෂ ( සැලසුම්)

ටී.ඒ.එම්.ඩී.එස්.සිරිවර්ධන මිය

011-2295980

 

පරිපාලන නිලධාරි 

ඩී.වී.නිල්වල මිය

011-2296715

 

පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරි 

එම්.ඒ.ඩී.එම්.එස්.අ‍බේසේකර මිය

011-2296715

 

අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර්

ජි.ජි.එන්.එස්.ගමගේ මිය

011-2296715

 

සාමාන්‍ය

011-2299490

 

News & Events

04
ජූනි2021
Obtaining Copies of Birth, Marriage and Death Certificates Online

Obtaining Copies of Birth, Marriage and Death Certificates Online

Obtaining Copies of Birth, Marriage and Death...

Scroll To Top