නම

තනතුර

දුරකතන අංක

ජංගම දුරකතන අංකය

ෆැක්ස් අංක

ප්‍රාදේශීය ලේකම් 

කේ.ඒ.එම්.එල්.සී.කුලතිලක මිය

011-2295135

 

011-2295135

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්

යු.වී.ඒස්.ඒස්.සෙනෙවිරත්න මිය

011-2283090

 

ගණකාධිකාරි

ජේ.ඒ.ඒ.එම්.ජයතිලක මයා

011-2295238

 

011-2295238

සහකාර අධ්‍යක්ෂ ( සැලසුම්)

එල්.ඒ.එන්.සමරජීව මෙය

011-2295980

 

සහකාර අධ්‍යක්ෂ ( සැලසුම්)

ටී.ඒ.එම්.ඩී.එස්.සිරිවර්ධන මිය

011-2295980

 

පරිපාලන නිලධාරි 

ඩී.වී.නිල්වල මිය

011-2296715

 

පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරි 

ජී.ආර්.ඩබ්.පතිරණ මිය

011-2296715

 

අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර්

බී.එම්.ටී.සී.බමුණුආරච්චි මිය

011-2296715

 

සාමාන්‍ය

011-2299490

 

News & Events

Scroll To Top