ජනවර්ගය අනුව ජනගහනය - ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශය - මිනුවන්ගොඩ

මුලු ජනගහනය


177320

සිංහල

170175

ශ්‍රී ලංකා දෙමළ

826

ඉන්දියානු දෙමළ

2094

ශ්‍රී ලංකා යෝනක

3700

බර්ගර්

240

මැලේ

207

ශ්‍රී ලංකා චෙට්ටි

11

වෙනත්

67

 

ස්ත්‍රි පුරුෂ භාවය අනුව ජනගහනය -  ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශය - මිනුවන්ගොඩ

මුලු ජනගහනය

177320

ස්ත්‍රී

85256

පුරුෂ

92064

 ආගම් අනුව ජනගහනය - ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශය - මිනුවන්ගොඩ

මුලු ජනගහනය

177320

බෞද්ධ

157807

හින්දු

608

රෝමානු කතෝලික

10844

වෙනත් ක්‍රිස්තියානි

1911

ඉස්ලාම්

6090

වෙනත්

60

 

ප්‍රාදේශිය කොට්ඨාශ මට්ටමින් තොරතුරු  - ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය

 

ප්‍රාදේශිය කොට්ඨාශ මට්ටමින් අංශ අනුව ජනගහනය හා ජන ඝනත්වය 2016

පෙන්වන්න

වයස් කාණ්ඩ අනුව ජනගහනය - 2016

පෙන්වන්න

ජන වර්ගය අනුව ජනගහන ප්‍රතිශතය - 2012

පෙන්වන්න

ආගම අනුව ජනගහන ප්‍රතිශතය - 2012

පෙන්වන්න

ඡන්ද දායකයින් සංඛ්‍යාව- 2016

පෙන්වන්න

 

ග්‍රාම නිලධාරි වසම් අනුව ජනගහණය - 2011 ජන හා නිවාස සංගණනය

වැඩි විස්තර

http://www.statistics.gov.lk/home_si.asp

http://www.statistics.gov.lk/PopHouSat/CPH2011/index.php?fileName=Activities/TentativelistofPublications

 

News & Events

Scroll To Top