කාර්යය මණ්ඩල තොරතුරු - 2020

අනු අංකය

තනතුර

අනුමත තනතුරු සංඛ්‍යාව

දැනට සිටින සංඛ්‍යාව

වැඩ බලන නිලධාරී (ඇත/නැත)

පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව

අතිරික්ත සංඛ්‍යාව

වෙනත්

1

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

1

1

-

-

-

-

2

සහකාර ප්‍රාදේශිය ලේකම්

1

1

-

-

-

-

3

ගණකාධිකාරී

1

1

-

-

-

-

4

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

1

1

-

-

-

-

5

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (තනතුර දරන්නාට පෞද්ගලික)

1

 2

-

-

-

-

6

පරිපාලන නිලධාරී

1

1

-

-

-

7

පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරී

1

1

-

-

-

-

8 සංවර්ධන සම්බන්ධිකාරක 1 1 - - -

-

9

සංවර්ධන නිලධාරී (කාර්යාලය)

12

12

-

-

-

-

10

සංවර්ධන නිලධාරී (සැලසුම්)

9

9

-

-

-

-

11

සංවර්ධන නිලධාරී (වසම්)

121

88

-

33

-

-

12

කාර්මික නිලධාරී

2

2

-

-

-

-

13

කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී

34

34

-

-

-

-

14

ග්‍රාම නිලධාරී

121

101

-

20

-

-

15

තොරතුරු තාක්ෂණ නිලධාරී

1

1

-

-

-

-

15

තාක්ෂණ සහායක

1

-

-

1

-

-

17

රියදුරු

2

2

-

-

-

-

18

කාර්යාල කාර්ය සහායක

5

5

-

-

-

-

එකතුව

316

263

-

54

-

-

 

 

News & Events

04
ජූනි2021
Obtaining Copies of Birth, Marriage and Death Certificates Online

Obtaining Copies of Birth, Marriage and Death Certificates Online

Obtaining Copies of Birth, Marriage and Death...

Scroll To Top