තනතුරු නාමය

අනුමත සංඛ්‍යාව

දැනට සිටින  සංඛ්‍යාව

පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව

ප්‍රාදේශිය ලේකම්

01

01

-

සහකාර ප්‍රාදේශිය ලේකම්

01

01

-

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැළසුම්)

02

02

-

ගණකාධිකාරි

01

01

-

පරිපාලන නිලධාරි

01

01

-

පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරි

01

01

-

රාජ්‍ය කළමණාකාර සහකාර

34

30

4

ග්‍රාම නිලධාරි

121

104

17

කාර්යාල කාර්ය සහායක

04

03

01

මුරකරු

01

-

1

සනීපාරක්ෂක කම්කරු

01

-

-

රියදුරු

02

02

-

කාර්මික නිලධාරි

01

01

-

පරිගණක දත්ත සටහන්කරු

01

01

-

සංවර්ධන සම්බන්ධීකාරක

01

01

-

වෙනත් අමාත්‍යංශ මගින් අනුයුක්ත නිලධාරින්

ග්‍රාම සංවර්ධන නිලධාරි

01

-

01

ජනපද නිලධාරි

01

01

-

සමාජසේවා නිලධාරි

01

01 වැ/බ

01

ක්‍රීඩා නිලධාරි

01

01

-

මැහුම් උපදේශක

01

01

-

තරුණසේවා නිලධාරි

01

01

-

අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර්

01

01

-

සංවර්ධන ක්ෂේත්‍ර සහකාර

01

01

-

මානව සම්පත් සංවර්ධන නිලධාරි

01

01

-

බෞද්ධ කටයුතු සමායෝජක

02

01 01

විශ්‍රාම වැටුප් නිලධාරි

02

01

01

භාෂා පරිවර්තක

-

-

-

සමාජ සංවර්ධන සහකාර

01

01

-

ළමා හිමිකම් ප්‍රවර්ධන නිලධාරි

01

01

-

සංඛ්‍යාලේඛණ නිලධාරි

01

01

-

මුල් ළමාවිය සංවර්ධන නිලධාරි

01

01

-

වනිතා සංවර්ධන නිලධාරි

01

01

-

ඉඩම් පරිහරන සැළසුම් සහකාර

01

-

01

සංස්කෘතික සංවර්ධන සහකාර

02

02

-

නිපුනතා සංවර්ධන සහකාර

01

01

-

ලේඛණ සහකාර (විශ්‍රාම වැටුප්)

01

01

-

සංවර්ධන සහකාර

02

02

-

සැළසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සහකාර

01

01

-

News & Events

Scroll To Top