කාර්යය මණ්ඩල තොරතුරු - 2020

අනු අංකය

 

තනතුර

අනුමත තනතුරු සංඛ්‍යාව

දැනට සිටින සංඛ්‍යාව

වැඩ බලන නිලධාරී (ඇත/නැත)

පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව

අතිරික්ත සංඛ්‍යාව

 

වෙනත්

1

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

1

1

-

-

-

-

2

සහකාර ප්‍රාදේශිය ලේකම්

1

1

-

-

-

-

3

ගණකාධිකාරී

1

1

-

-

-

-

4

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

1

1

-

-

-

-

5

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (තනතුර දරන්නාට පෞද්ගලික)

1

*         2

-

-

-

-

6

පරිපාලන නිලධාරී

1

1

-

-

-

7

පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරී

1

1

-

-

-

-

8 සංවර්ධන සම්බන්ධිකාරක 1 1 - - -

 

-

9

සංවර්ධන නිලධාරී (කාර්යාලය)

12

12

-

-

-

-

10

සංවර්ධන නිලධාරී (සැලසුම්)

9

9

-

-

-

-

11

සංවර්ධන නිලධාරී (වසම්)

121

88

-

33

-

-

12

කාර්මික නිලධාරී

2

2

-

-

-

-

13

කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී

34

34

-

-

-

-

14

ග්‍රාම නිලධාරී

121

101

-

20

-

-

15

තොරතුරු තාක්ෂණ නිලධාරී

1

1

-

-

-

-

15

තාක්ෂණ සහායක

1

-

-

1

-

-

17

රියදුරු

2

2

-

-

-

-

18

කාර්යාල කාර්ය සහායක

5

5

-

-

-

-

 

 

එකතුව

 

316

 

263

 

-

 

54

 

-

 

-

 

 

News & Events

Scroll To Top