1. සමෘද්ධි කාඩ්පත් නිකුත් කිරීම - අවශ්‍ය ලියවිලි
  2. සමුර්ධි මුද්දර ආශ්‍රිත සහ-පරිපාලන කටයුතු
  3. සමුර්ධි රක්ෂණය ආශ්‍රිත සහ-පරිපාලන කටයුතු
  4. සමුර්ධි ලොතරැයිය ආශ්‍රිත සහ-පරිපාලන කටයුතු
  5. සමුර්ධි ව්‍යපෘති ආශ්‍රිත සහ-පරිපාලන කටයුතු

පසුගිය මස ලබා දුන් මුදල් ප්‍රමාණයට අදාළ සංඛ්‍යා

සමෘද්ධි බැංකුවේ නම  පසුගිය මස ලබා දුන් මුදල් ප්‍රමාණයට අදාළ සංඛ්‍යා
රු.420/- ආයතන ගත වූ ප්‍රතිලාභීන් (රු.1500/-) අනෙකුත් ප්‍රතිලාභින් රු.1500/- රු.2500/- රු.3500/-
පූජ්‍ය පක්ෂය වැඩිහිටි නිවාස ළමා නිවාස ආබාධිත නිවාස
නයිවල 53 3 0 0 0 235 124 269
දෙවලපොළ 107 11 0 9 0 388 181 301
කොරස 27 39 0 0 0 314 162 334
යාගොඩමුල්ල 60 24 0 0 0 294 131 349
උඩුගම්පල 113 6 0 0 0 274 239 348
මිනුවන්ගොඩ 66 42 0 10 0 260 131 195
හොරම්පැල්ල 83 17 1 0 0 474 317 555
උග්ගල්බොඩ 75 12 0 0 0 485 226 334
නැදගමුව 21 8 1 0 0 295 187 336
මුළු එකතුව 605 162 2 19 0 3019 1698 3021

පසුගිය මාසවලට හා අදාළ මාසයට අයත් සංශෝධන ප්‍රමාණය

සමෘද්ධි බැංකුවේ නම  පසුගිය මාස වලට හා අදාළ මාසයට අයත් සංශෝධන ප්‍රමාණය
රු.420/- ආයතන ගත වූ ප්‍රතිලාභීන් (රු.1500/-) අනෙකුත් ප්‍රතිලාභීන් රු.1500/- රු.2500/- රු.3500/- මුළු ප්‍රතිලාභි සංඛ්‍යාව
පූජ්‍ය පක්ෂය වැඩිහිටි නිවාස ළමා නිවාස ආබාධිත නිවාස
නයිවල 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1
දෙවලපොළ 0 0 0 0 0 0 0 2 2
කොරස 0 0 0 0 0 -1 -3 3 -1
යාගොඩමුල්ල 0 0 0 0 0 -1 -1 1 -1
උඩුගම්පල -1 0 0 0 0 -1 0 -1 -3
මිනුවන්ගොඩ 0 0 0 0 0 -2 1 0 -1
හොරම්පැල්ල 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1
උග්ගල්බොඩ 0 0 0 0 0 0 -1 1 0
නැදගමුව 0 0 0 0 0 -1 0 -1 -2
මුළු එකතුව -1 0 0 0 0 -6 -4 3 -8

සංශෝධන ගැළපීමෙන් පසු අදාළ මාසයට අවශ්‍ය සහනාධාර ප්‍රමාණය

සමෘද්ධි බැංකුවේ නම  සංශෝධන ගැළපීමෙන් පසු අදාළ මාසයට අවශ්‍ය සහනාධාර ප්‍රමාණය
රු.420/- ආයතන ගත වූ ප්‍රතිලාභීන් (රු.1500/-) එකතුව අනෙකුත් ප්‍රතිලාභීන් රු.1500/- රු.2500/- රු.3500/- මුළු ප්‍රතිලාභි සංඛ්‍යාව
පූජ්‍ය පක්ෂය වැඩිහිටි නිවාස ළමා නිවාස ආබාධිත නිවාස
නයිවල 53 3 0 0 0 3 235 124 268 683
දෙවලපොළ 107 11 0 9 0 20 388 181 303 999
කොරස 27 39 0 0 0 39 313 159 337 875
යාගොඩමුල්ල 60 24 0 0 0 24 293 130 350 857
උඩුගම්පල 112 6 0 0 0 6 273 239 347 977
මිනුවන්ගොඩ 66 42 0 10 0 52 258 132 195 703
හොරම්පැල්ල 83 17 1 0 0 18 474 317 554 1446
උග්ගල්බොඩ 75 12 0 0 0 12 485 225 335 1132
නැදගමුව 21 8 1 0 0 9 294 187 335 846
මුළු එකතුව 604 162 2 19 0 183 3013 1694 3024 8518

News & Events

Scroll To Top