ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ රෝහල් සහ අනෙකුත් වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථාන

 

රෝහල් සහ අනෙකුත් වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථාන ( ඇමුණූම)

 

මූලාශ්‍රය : සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශ වෙබ් අඩවිය

News & Events

Scroll To Top