# මධ්‍යස්ථාන නම සම්බන්ධිත අය දුරකතන අංක
1 ශ්‍රී ධර්මෝදයාරාම සුභසාධක සමිතිය - දෙමටගොල්ල පූජ්‍ය හොරම්පැල්ලේ දයානන්ද හිමි 0112-297309
2 ‍ශ්‍රී මේධානන්ද සමාජ සංවර්ධන සමිතිය - ගනේමුල්ල පූජ්‍ය විමලසාර හිමි/දුම්න්ද මදුශංක මයා 011-2296481
3 ශ්‍රී සුධර්මාරමය - දෙවලපොල පූජ්‍ය කුරුවිට චන්දානන්ද හිමි 033-2288789
4 යටියන ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතිය - මිනුවන්ගොඩ පූජ්‍ය කෙවිටියගල ආනන්ද හිමි 011-2295027

News & Events

Scroll To Top