අංක

නම/ස්ථානය

ලිපිනය

දුරකතන අංකය

1

මිනුවන්ගොඩ පොලිස් ස්ථානය

වේයන්ගොඩ පාර, මිනුවන්ගොඩ

0112295222

News & Events

Scroll To Top