අනු අංකය

නම /ස්ථානය

දුරකථන අංකය

01

හොරම්පැල්ල තැපැල් කාර්යාලය

011-2295003

02

වෑගොව්ව තැපැල් කාර්යාලය

011-2295005

03

යටියන තැපැල් කාර්යාලය

011-2295001

04

පොල්වත්ත තැපැල් කාර්යාලය

011-2295006

05

කලවාන තැපැල් කාර්යාලය

011-2295787

06

හෙන්ඩිමහර තැපැල් කාර්යාලය

011-2298760

07

මාතම්මන තැපැල් කාර්යාලය

011-2295786

08

වෑලීය තැපැල් කාර්යාලය

011-2296681

09

යාගොඩමුල්ල තැපැල් කාර්යාලය

011-2297565

10

නිල්පනාගොඩ තැපැල් කාර්යාලය

011-2297577

11

කොටුගොඩ තැපැල් කාර්යාලය

011-2236489

12

එස්සැල්ල තැපැල් කාර්යාලය

033-2289470

13

මාරපොල තැපැල් කාර්යාලය

033-2287873

14

නැදගමුව තැපැල් කාර්යාලය

033-2255455

15

දෙවලපොල තැපැල් කාර්යාලය

033-2287201

16

වටිනපහ තැපැල් කාර්යාලය

033-2287209

17

විගොඩ තැපැල් කාර්යාලය

033-2288439

18

කොරස තැපැල් කාර්යාලය

033-2287874

News & Events

28
අගෝ2017
මිනුවන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2020

මිනුවන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2020

  මිනුවන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2020...

Scroll To Top