සහතික පත්‍ර නිකුත් කිරීම

 1. ජාතික හැඳුනුම් පත (පෙර සැකසුම)   වැඩි විස්තර ........
 2. පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ නව රෙගුලාසි
 3. විදේශ ගමන් බලපත්‍රය (පෙර සැකසුම)
 4. විදේශ ගමන් බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සදහා උපදෙස්
 5. උප්පැන්න සහතික ලබා ගැනීම
 6. උපත් ලියාපදිංචිය
 7. විවාහ ලියාපදිංචිය
 8. විවාහය දැනුම් දීම
 9. කල් ගිය මරණ වාර්තා කිරිිිිම
 10. මරණ ලියාපදිංචිය
 11. මරණ ප්‍රකාශය
 12. පරිවර්තන පිටපත් ලබා ගැනීම (උපත්/මරණ/විවාහ)
 13. අදායම් සහතිකපත
 14. තක්සේරු වාර්තා
 15. තක්සේරු සහතිකපත 
 16. පදිංචිය සනාථ කිරීමේ සහතිකපත 
 17. පදිංචිය හැරයාමේ සහතිකපත 
 18. ජල පහසුකම ලබාගැනීම සඳහා වූ සහතිකපත
 19. විදුලිබල පහසුකම ලබාගැනීම සඳහා වූ සහතිකපත

News & Events

28
අගෝ2017
මිනුවන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2020

මිනුවන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2020

  මිනුවන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2020...

Scroll To Top