අවසර පත්‍ර/ බල පත්‍ර නිකුත් කිරීම

ගස් කැපීම සඳහා බලපත්‍ර

දැව ප්‍රවාහනය සඳහා බලපත්‍ර(නව/දීර්ඝකිරීම)

 

සත්වයන් ප්‍රවාහනය සඳහා බලපත්‍ර

 

වෙළඳ නාම ලියාපදිංචිය සඳහා බලපත්‍ර

ව්‍යාපාරය වසා දැමීම සඳහා බලපත්‍ර

මත්පැන් අලවිය සඳහා බලපත්‍ර (නව/අලුත් කිරීම)

උකස් මද්‍යස්ථාන සඳහා බලපත්‍ර (නව/අලුත් කිරීම)

පතල් කැණීම සඳහා බලපත්‍ර (නව/අලුත් කිරීම)

වෙඩි බෙහෙත් සඳහා බලපත්‍ර

වාහන අදායම් බලපත්‍ර

News & Events

Scroll To Top